עדכון קובץ נהלי הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (עדכון מיום 04.12.2018)

 
|05/12/2018 |

לידיעתכם, קובץ נהלי הרשות עודכן והועלה לאתר.

להלן מספרי הסעיפים שעודכנו:
 • 1.1.1: מסמכים ואישורים שיש להכינם לפני רישום עסקה (ס.ק ג').
 • 1.1.23: עסקאות בהסבה.
 • :1.1.38 רישום עסקאות ופעולות במקרקעין שהם נכסי הכנסייה הרוסית.
 • :1.1.39 פעולות במקרקעין שצד להן גוף כנסייתי.
 • :1.1.50 רישום מכר במקרקעי ישראל.
 • :1.3.1.5 פעולות שכירות במקרקעי ישראל.
 • :1.3.1.6 העברת זכויות חכירה מהוונות בבעלות המדינה או רשות הפיתוח או קק"ל (ס.ק ב').
 • 1.5.3: רישום צווים- מינוי בעלי תפקידים מיוחדים.
 • 1.5.14: הגשת בקשה לרישום או ביטול הערת אזהרה.
 • 1.5.48: אגרה בעד מחיקת הערת אזהרה.
 • 2.2.19: רישום ירושה על פי הסכם חלוקת עיזבון.
 •  2.5.30: ביטול בית משותף אגב רישום תכנית איחוד וחלוקה בהתאם לסעיף 125 לחוק התכנון והבניה.

למעבר לקובץ הנהלים.