הזמנת תיק, שטר, נסח היסטורי (לא ממוחשב) באמצעות בקשה מקוונת

 
|12/02/2018 |

חדש! הזמנת תיק, שטר, נסח היסטורי (לא ממוחשב) באמצעות בקשה מקוונת, ושליחת המסמכים המבוקשים במייל חוזר למבקש.​​​

מהיום ניתן לבצע הזמנת מסמכים באמצעות אתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין.
ההזמנה מתבצעת באמצעות הטופס המקוון המצוי באתר רשות רישום והסדר זכויות מקרקעין, בו בוחר המבקש את המידע המבוקש, את הלשכה ממנה הוא מבקש את המידע, מפרט את בקשתו ופרטי ההתקשרות עימו, ומצרף אסמכתא לתשלום אגרה ומסמכים נוספים נדרשים. 
ככל שמדובר במסמכים שלצורך קבלתם יש להוכיח זיקה בהתאם לתקנה 93 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, וכן במקרה שדרושה חתימת עורך דין על בדיקת מסמכי תאגיד, יש לצרף לבקשה גם טופס "בקשה לקבלת העתקי מסמכים מתיק רישום" המצוי באתר.

הנחיות מפורטות לקבלת השירות ובכלל זה הטפסים והאסמכתאות שיש לצרפם לצורך קבלת המסמכים באמצעות הממשק המקוון, מפורטים באתר.