הוראת נוהל - המצאת טופס תיאור כללי של הקרקע ("דוח קרקע") בפרצלציה

 
|31/05/2021 |

להלן הוראת נוהל המתייחסת להמצאת דוח קרקע בפרצלציה, בהמשך לתיקון תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011.