צמצום מספר השטרות הנדרשים בעת ביצוע עסקה (למעט משכנתה)

 
|15/01/2018 |

להלן נוהל שעניינו צמצום מספר השטרות הנדרשים בעת ביצוע עסקה (למעט משכנתה), והנפקת אישור עסקה חתום אלקטרוני חלף חיתום השטר על ידי בוחן עסקאות.

חשוב להדגיש כי בשלב זה הנוהל לא יחול על שטרי משכנתה, שכן הדבר דורש תיאומים סופיים מול הבנקים השונים, אשר יושלמו, ככל הנראה, במהלך חודש מרץ 2018.

כן חשוב להדגיש, כי אין בנוהל המצורף כדי לשנות מהוראת תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) לפיה בהגשה מקוונת די בהגשת שטר אחד בלבד.

תחולת ההוראה מיום 21.1.18.