טפסים

 

בהתאם להוראות תקנה 90 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, "רשאי הממונה להורות על טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לעניין התקנות".

 

באתר זה מתעדכנים מעת לעת הטפסים, השטרות והבקשות המוגשים ליחידות השונות באגף.
אין להוסיף או לגרוע מנוסח הטפסים, הבקשות והשטרות אשר הורה עליהם הממונה ואשר מעודכן באתר זה.

   
 

​הליך שיפוטי

תוצאות 8-1 מתוך 8 תוצאות
קובץ   שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
קובץ וורדדוגמא לכתב תביעה כספית11-02-2021
קובץ וורדדוגמא לכתב תביעה כספית - נציגות בית משותף17-03-2019
קובץ וורדבקשה לדחיית מועד הדיון26-01-2020
קובץ וורדדוגמא לכתב תביעה צו עשה או צו מניעה11-02-2021
קובץ וורדדוגמא לבקשה לסעד זמני11-02-2021
קובץ וורדכתב התחייבות עצמית – סעד זמני (טופס 7)11-02-2021
קובץ וורדדיווח ללשכת המפקח בדבר הדיון המקדמי (לפי תקנה 36 לתקנות סדר הדין האזרחי)(טופס 4)11-02-2021
קובץ וורדתדריך לאזרח בענין דיון בסכסוכים בפני המפקח על רישום מקרקעין11-02-2021
 

​הליך מנהלי

תוצאות 11-1 מתוך 11 תוצאות
קובץ   שם טופסממויין לפי שם טופס בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
קובץ וורדהודעה על הגשת בקשה לתיקון צו רישום בית משותף - נספח ב18-06-2015
קובץ וורדדוגמא לבקשה לייחוד דירות - נספח ב18-06-2015
קובץ וורדדוגמא לטופס הסכמה לייחוד הערות אזהרה - נספח ה18-06-2015
קובץ וורדנוסח התקנון המצוי בחוק המקרקעין, תשכ"ט-196918-06-2015
קובץ וורדדוגמא לנוסח תקנון מוסכם - נספח ג18-06-2015
קובץ וורדטופס בקשה לביטול בית משותף15-07-2019
קובץ וורדנספח- בקשה לביטול חכירות והעברת בעלות לחוכרים15-07-2019
קובץ וורדדוגמא לבקשה לתיקון צו רישום בית משותף - נספח א18-06-2015
קובץ PDFתצהיר נלווה לבקשה לייחוד דירות - מיסוי18-03-2020
קובץ וורדדוגמא לטופס הסכמה לשמש נציגות זמנית בבית משותף - נספח ד18-06-2015
קובץ וורדדוגמא לבקשה לרישום בית משותף - נספח א18-06-2015