הליך מנהלי - הנחיות להרחבת דירה

 
הנחיות לתיקון צו בית משותף שעניינו הרחבת דירה​

 • הליך תיקון הרישום בו מבוקש לשקף את שינוי שטח הדירה בשל הרחבתה הינו הליך הנפרד מההליך התכנוני לפיו ניתן היתר בניה.
 • הנחיות אלו באות להוסיף על ההנחיות לתיקון צו בית משותף. יובהר כי הנחיות אלו נועדו לסייע ולהקל על הפונים בבקשה לרישום הרחבת דירה והן מתייחסות למצבים השכיחים ביותר (הרחבת דירה על גבי הרכוש המשותף בהיעדר הוראה מיוחדת בתקנון המוסכם או במצב בו חל התקנון המצוי). לגבי מקרים שאינם מוצאים ביטוי בהנחיות, ניתן להיעזר בצוות לשכות המפקחים על רישום מקרקעין, ככל שיידרש.
 • יש להכין בקשה לתיקון צו הבית המשותף לפי הדוגמה המצורפת (נספח א'). 
(ניתן להוריד את הטופס מאתר הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין, לאחר הורדת הקובץ למחשב ניתן לעורכו בהתאם לפרטי הבקשה).
יש להקפיד למלא את כל השדות בטופס הבקשה ולפרט מהו התיקון המבוקש.
 • טופס הבקשה יוגש כאשר הוא חתום על ידי כל בעלי היחידה העוברת תיקון, או עורך דין מטעמם במידה וחתם על-פי יפוי כח. ככל שביחידה העוברת תיקון רשומה חכירה גם החוכרים צריכים לחתום על טופס הבקשה. 
 • חתימות המבקשים תאומתנה על ידי עורך דין.
 • תשריט ערוך על ידי אדריכל/מודד מוסמך או מהנדס/הנדסאי, אשר הוכן במיוחד לתיקון צו הבית המשותף בהתאם להנחיות לתיקון צו המופיעות באתר הרשות.
  (יודגש כי התשריט לתיקון צו רישום הבית המשותף אינו תכנית היתר הבניה).
 • אישור הועדה המקומית לתכנון ובניה על גבי תשריט התיקון המאשרת כי התשריט תואם היתר.
 • ​חותמת משרד מיסוי מקרקעין על גבי טופס הבקשה הכוללת אישור על כך שאין התנגדות לתיקון המבוקש. 
 • אישור הרשות המקומית בדבר היעדר חובות (לעניין ארנונה והיטל השבחה) ליחידה העוברת תיקון. 
 • הסכמה מפורשת וחתומה של כל בעלי הערות אזהרה הרשומות ביחידה העוברת תיקון, ואימות חתימתם על ידי עו"ד.
 • הסכמת בעלי משכנתה/שעבוד אחר הרשומים ביחידה העוברת תיקון.
 • הסכמה לתיקון של 75% מבעלי היחידות בבית המשותף אשר 2/3 מהרכוש המשותף מוצמד לדירותיהם + מוטבי הערת אזהרה.
  במקרים המתאימים – ר' נוהל מס' 3-2-19 המצורף בדבר אופן קבלת הסכמות להרחבת דירה (נספח ב')​.  
 • לאחר בדיקת המסמכים ובהתאם להוראות סעיף 145 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, תישלחנה הודעות לבעלי הזכויות ככל שלא הומצאה הסכמה מכולם, כמפורט בהנחיות לתיקון צו בית משותף.
 • יש לצרף אישור על תשלום אגרה כפי שיעורה המעודכן בהתאם לתקנות המקרקעין (אגרות), התשל"ה-1974. 

קישורים רלוונטים: