יחידות הרשות

 • לשכות רישום מקרקעין

  לשכת רישום המקרקעין אחראית על ניהול פנקסי המקרקעין ותיקי הפעולה המכילים את אוסף התעודות והמסמכים ששימשו יסוד לרישום. בלשכות הרישום מבוצעות עסקאות ופעולות הנרשמות בפנקסי המקרקעין, ביניהן מכר, חכירות, הערות אזהרה, ירושות, משכנתאות, פעולות תכנון, זיקות הנאה, זכות קדימה, צווים של בתי משפט ורשויות אחרות ועוד.פעולות נוספות הנמצאות באחריות הלשכות  הן הנפק ...
  להרחבה
 • לשכות המפקחים על רישום המקרקעין

  חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, מקנה למפקחים על רישום מקרקעין סמכויות שיפוטיות ומנהליות גם יחד. במסגרת סמכויותיהם המנהליות כלולים בין השאר הנושאים הבאים: מתן צווים לרישום בפנקס הבתים המשותפים, תיקון צווים והכרעה בהתנגדויות לתיקונים, ביטול רישומו של בית משותף. ​​

  להרחבה
 • לשכות הסדר מקרקעין

  לשכות הסדר מקרקעין אחראיות להסדרת זכויות הקניין במקרקעין שבתחומי המדינה.
  פעילות הלשכות להסדר מקרקעין מתנהלת בחמש לשכות הסדר:
  ירושלים
  נצרת
  חיפה
  תל אביב והמרכז
  באר שבע

  בנוסף, פועלת שלוחה בעכו.

  להרחבה
 • לשכה ארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות

  פרצלציות מטופלות על ידי לשכות רישום המקרקעין השונות

  וכן בלשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות.

  להרחבה