הגשת בקשה לרישום משכנתה

 
|25/11/2014 |

תדריך להגשת בקשה לרישום משכנתה


המסמכים הדרושים:

 
 1. בקשה לרישום מקרקעין, חתומה על ידי בעל הזכות שהיא נושא העסקה ומאומתת על ידי עורך דין או רשם (על פי הוראת הממונה על המרשם, החל מיום 1.4.15, בכל המקרים בהם מבוקש רישום פעולה על סמך שטר שנערך, נחתם ואומת כדין - ייחשב השטר כטופס בקשה ולא יהיה צורך לצרף את הבקשה לרישום מקרקעין לשטר).

 2. שטר משכנתה בחמישה עותקים מודפסים חתומים במקור ומאומתים כדין (ללא תיקונים ומחיקות).

 3. אם לא בוצעה עסקה בנכס מאז יום 31.12.1999, יש לצרף אישור על תשלום מס רכוש, מופנה לרשם המקרקעין, על תשלום המס שמגיע מבעל הנכס או פטור ממנו, בתוקף ליום הגשת התיק.
  • כאשר המשכנתה נרשמת על נכס הרשום בפנקסי הבתים המשותפים אין צורך באישור.
  • כאשר המשכנתה נרשמת על זכות שכירות בדירה שאינה רשומה בפנקס הבתים המשותפים אין צורך באישור מס רכוש. יש להמציא הוכחה כי המשכנתה נרשמת על זכות שכירות בדירה (על ידי תצהיר של המבקש, או על ידי אישור הרשות המקומית).

 4. אישור מופנה לרשם המקרקעין על תשלום מיסי הרשות המקומית בתוקף ליום הגשת התיק.
  (אין צורך באישור על היטל השבחה).

 5. במקרה והזכות אותה מבקשים למשכן כבר כפופה למשכנתה לטובת בעל משכנתה אחר - יש לצרף הסכמת בעל המשכנתה האחר לרישום המשכנתה כפי שנתבקש.

 6. אישור על תשלום אגרה.

 7. מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של הרשם.
 

דוגמאות למקרים בהם יש צורך לצרף מסמכים נוספים:

 
 1. כאשר הבקשה או מסמכים מצורפים לה חתומים על ידי מיופה כוח יש לצרף ייפוי כוח מאומת כדין.

 2. כאשר צד לעסקה הוא תאגיד –

  1. כאשר בעל המשכנתה הוא תאגיד - תעודת רישום התאגיד.
  2. פרוטוקול של אסיפת המנהלים המעיד על ההחלטה לבצע את העסקה ודרך ביצועה. *
   החתימות על גבי ההחלטה לביצוע העסקה יאומתו בידי עורך דין.
  3. אישור בכתב של עורך דין או רואה חשבון, אשר יכלול את הפרטים הבאים:
   • אישור שהתאגיד קיים.
   • אישור כי בהתאם לתזכיר ולתקנון של התאגיד, רשאי התאגיד לבצע את העסקה המבוקשת.
   • אישור כי המשתתפים באסיפת המנהלים כמפורט בפרוטוקול, הם מנהלי התאגיד ופירוט הגורמים המוסמכים לפעול בשם התאגיד ולחתום בשמו.
  4. אם חלפה חצי שנה מאז נערך הפרוטוקול – יש לצרף אישור בכתב של עורך דין או רואה חשבון המאשר  כי התאגיד עדיין קיים ובהתאם לתזכיר ולתקנון של התאגיד, רשאי לבצע את העסקה המבוקשת וכי הגורמים המפורטים בפרוטוקול עדיין מוסמכים לפעול ולחתום בשמו.

   * כאשר הבקשה נסמכת על ייפוי כוח חתום על ידי תאגיד ועליו אישור נוטריון כי החותם על ייפוי הכוח רשאי לחתום בשם התאגיד – אין צורך לצרף לבקשה את הפרוטוקול.

 3. כאשר צד לעסקה הוא תאגיד זר

  1. כל המסמכים המפורטים בפסקה ב בצירוף תרגום מאושר כדין לשפה העברית.
  2. אישור עורך דין ישראלי הבקיא בדיני המדינה שהתאגיד רשום בה, כי התאגיד כשיר לבצע את הפעולה לפי אותם דינים.

 4. כאשר המקרקעין נמצאים בהליכי הסדר יש לצרף אישור פקיד ההסדר לפעולה המבוקשת (יש לוודא שהפעולה תבוצע תוך פרק הזמן שנקבע באישור). כאשר הנכס רשום בפנקס הבתים המשותפים – אין צורך באישור.

 5. כאשר קטין או חסוי הוא צד לעסקה – יש לצרף אישור של בית המשפט או בית דין דתי, לפי העניין.

 6. כאשר מנהל עיזבון הוא צד לעסקה – יש לצרף אישור של בית המשפט או בית דין דתי, לפי העניין.

 7. כאשר הזכות כפופה להערת אזהרה לטובת מי שאינו צד לעסקה – יש לצרף הסכמת הזכאי על פי הערת האזהרה או צו בית משפט.

 8. כאשר הזכות כפופה להערה על הגבלת כשרות יש לצרף אישור של בית המשפט לביצוע העסקה.

 9. כאשר הממשכן הינו בעל זכות שכירות ובחוזה השכירות קיים תנאי המגביל את רישום המשכנתה - יש לצרף לבקשה את הסכמת המשכיר.

 10. כאשר לא רשום מספר זיהוי לצד שם בעל הזכות בפנקסי המקרקעין (או שפרטי הזיהוי אינם תואמים את הרישום בפנקסי המקרקעין) –

  1. הוכחות שונות – מסמכים מקוריים כגון: תעודת רישום (קושאן); שטר מכר/שטר חכירה; אישורי מיסים ישנים; הוכחות מאת רשויות הפועלות על פי דין שיש בהן כדי לקשור בין הממשכן לבין בעל הזכות הרשומה.
  2. תצהירים מפורטים של הממשכן ושל אדם אחר. התצהירים הדרושים ייעשו ויאומתו כאמור בסעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א – 1971.על התצהירים להיות מפורטים ולכלול את מקור ההיכרות והידיעה על בעל הזכות בנכס.
  3. מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של הרשם.

 11. כאשר נדרשת הסכמה של צד שלישי – כתב ההסכמה יצורף חתום ומאומת על ידי עורך דין בדרך שמאמתים שטר עסקה.
 
 

קישורים

 

מדריך זה בא להנחות את הציבור בעיקרי ההליכים ואינו מתיימר להורות או לייעץ בעניינים הקשורים לגופם של רישומים ובדינים החלים עליהם. יש להגיש את המסמכים בהתאם לתקנות המקרקעין ולנוהלי הרישום, בכל מקרה לגופו.