הגשת בקשה לרישום הורשה

 

תדריך להגשת בקשה לרישום הורשה

המסמכים הדרושים:

 1. בקשה לרישום הורשה/הסכם חלוקת עיזבון, חתומה על ידי היורש או צד מעוניין ומאומתת על ידי עורך דין או רשם.
  לא תתקבל בקשה המאומתת ע"י קונסול.
 2. אם נתמנה מנהל עיזבון, הבקשה תהא חתומה על ידו ומאומתת על ידי עורך דין או רשם.
 3. צו ירושה או צו קיום צוואה מקורי ומאושר ע"י בית משפט בישראל או בית דין דתי או רשם הירושות.
 4. אם מבוקש רישום הסכם חלוקת עיזבון, יש לצרף הסכם חלוקת עיזבון מאושר על ידי בית משפט.
  כאשר הסכם חלוקת העיזבון אינו מאושר ע"י בית משפט, הבקשה תהא חתומה על ידי כל היורשים ומאומתת על ידי עורך דין או רשם.
 5. אישור על תשלום אגרה.
 6. מסמכים אחרים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של הרשם.
 

דוגמאות למקרים בהם יש צורך לצרף מסמכים נוספים:

 1. כאשר הבקשה או מסמכים מצורפים לה חתומים על ידי מיופה כוח – יש לצרף ייפוי כוח מאומת כדין.
 2. במקרה של רישום הסכם חלוקת עיזבון הכולל נכסים/ תמורה שמחוץ לעיזבון – יש להמציא את כל אישורי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה.
 3. במקרה בו מבוקש לרשום הסכם חלוקת עיזבון לאחר רישום הירושה – יש להמציא את כל אישורי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה.
 4. כאשר המקרקעין נמצאים בהליכי הסדר –  יש לצרף אישור פקיד ההסדר לפעולה המבוקשת (יש לוודא שהפעולה תבוצע תוך פרק הזמן שנקבע באישור). כאשר הנכס רשום בפנקס הבתים המשותפים – אין צורך באישור.
 5. כאשר לא רשום מספר זיהוי לצד שמו של המנוח בפנקסי המקרקעין (או שפרטי הזיהוי אינם תואמים את הרישום בפנקסי המקרקעין) –  
  • הוכחות שונות - מסמכים מקוריים כגון: תעודת רישום (קושאן); שטר מכר/שטר חכירה; אישורי מיסים ישנים; הוכחות מאת רשויות הפועלות על פי דין שיש בהן כדי לקשור בין המנוח לבין בעל הזכות הרשומה.
  • תצהירים מפורטים של יורש ושל אדם אחר. התצהירים הדרושים ייעשו ויאומתו כאמור בסעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א – 1971. על התצהירים להיות מפורטים ולכלול את מקור ההיכרות והידיעה על בעל הזכות בנכס.
  • מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של הרשם.
 6. כאשר המנוח הינו בעל זכות שכירות ובחוזה השכירות קיים תנאי המגביל את הורשת השכירות – יש לצרף, בהתאם לאמור בחוזה השכירות, הסכמת המשכיר חתומה ומאומתת כדרך שמאמתים שטר עסקה.
 7. כאשר זכותו של המוריש כפופה להערת אזהרה – יש לצרף הסכמת הזכאי לפי ההערה או להוכיח שאין מניעה לרישום הירושה.
 8. כאשר נדרשת הסכמה של צד שלישי – כתב ההסכמה יצורף חתום ומאומת על ידי עורך דין בדרך שמאמתים שטר עסקה.

 

קישורים

 

מדריך זה בא להנחות את הציבור בעיקרי ההליכים ואינו מתיימר להורות או לייעץ בעניינים הקשורים לגופם של רישומים ובדינים החלים עליהם. יש להגיש את המסמכים בהתאם לתקנות המקרקעין ולנוהלי הרישום, בכל מקרה לגופו.