הגשת בקשה להוכחת זהות

 
|24/11/2014 |

תדריך להגשת בקשה להוכחת זהות 

המסמכים הדרושים:

 
 1. בקשה לרישום מקרקעין, חתומה על ידי בעל הזכות שהיא נושא הפעולה או הבא בנעליו (כגון יורש) ומאומתת על ידי עורך דין או רשם.
 2. תעודה או תעודות מזהות המהוות בסיס לזיהוי, מקוריות (לאישור הרשם( או מאושרות כהעתק נאמן למקור ע"י עו"ד. במקרה של החלפת זיהוי יש לצרף תצלום התעודה המזהה הישנה (מאומתת) ככל הניתן, ו/או אישור המדינה על החלפת הזהות ככל הניתן.
 3. כאשר לא רשום מספר זיהוי לצד שמו של בעל הזכות בפנקסי המקרקעין  (או שפרטי הזיהוי במסמכים המצורפים אינם תואמים את הרישום בפנקסי המקרקעין) - על רשם המקרקעין להשתכנע כי מבקש הרישום, הינו בעל הזכות האמיתי או חליפו על פי דין ומכאן חשיבות טיב הראיות הנדרשות לשם הזיהוי.
  • יש לצרף הוכחות שונות - מסמכים מקוריים כגון: תעודת רישום (קושאן); שטר מכר/שטר חכירה; אישורי מיסים ישנים; הוכחות מאת רשויות הפועלות על פי דין שיש בהן כדי לקשור בין המבקש לבין בעל הזכות הרשומה.
  • תצהירים מפורטים של מי שטוען לזכות הרשומה ושל אדם אחר. התצהירים הדרושים ייעשו ויאומתו כאמור בסעיף 15 לפקודת הראיות(נוסח חדש), תשל"א – 1971. על התצהירים להיות מפורטים ולכלול את מקור ההיכרות והידיעה על בעל הזכות בנכס.
  • מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של הרשם.

דוגמאות למקרים בהם יש צורך לצרף מסמכים נוספים:

 
 1. כאשר הבקשה או המסמכים המצורפים לה חתומים על ידי מיופה כוח יש לצרף ייפוי כוח מאומת כדין.
 2. המקרקעין נמצאים בהליכי הסדר – יש לצרף אישור פקיד הסדר לפעולה המבוקשת (כאשר הנכס רשום כדירה בפנקס הבתים המשותפים, אין צורך באישור).
 

קישורים :

מדריך זה בא להנחות את הציבור בעיקרי ההליכים ואינו מתיימר להורות או לייעץ בעניינים הקשורים לגופם של רישומים ובדינים החלים עליהם. יש להגיש את המסמכים בהתאם לתקנות המקרקעין ולנוהלי הרישום, בכל מקרה לגופו.