הגשת בקשה לרישום הסכם שיתוף

 
|24/11/2014 |

​תדריך להגשת בקשה לרישום הסכם שיתוף


 המסמכים הדרושים:

  
 1. בקשה לרישום הסכם שיתוף, חתומה על ידי כל בעלי הזכות המשותפת ומאומתת בדרך שמאמתים שטר עסקה, על ידי עורך דין או רשם. 

 2. הסכם שיתוף בשני עותקים לפחות, חתום על ידי כל בעלי הזכות. 

 3. תשריט החלקה חתום על ידי כל הצדדים ומאושר על ידי מודד מוסמך. 

 4. במקרה בו יש לכאורה, בהסכם השיתוף, הקניית זכות במקרקעין, יש לצרף: 
  • אישור מופנה לרשם המקרקעין, על תשלום מס שבח ומס רכישה או פטור מהם.
   במקרים בהם תאריך העסקה בין  1.1.2000-1.8.2007, יש להמציא בנוסף, אישור על תשלום או פטור ממס מכירה.
    
  • אם לא בוצעה עסקה בנכס מאז יום 31.12.1999, יש לצרף אישור מופנה לרשם המקרקעין, על תשלום מס רכוש או פטור ממנו בתוקף ליום הגשת התיק.
   בדירות ובתי עסק הרשומים בפנקס הבתים, המשותפים אין צורך באישור.
    
  • אישור מופנה לרשם המקרקעין על תשלום מיסי הרשות המקומית כולל אישור על תשלום או פטור מהיטל השבחה, בתוקף ליום הגשת התיק. 

 5. אישור על תשלום אגרה. 

 6. מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של הרשם. 
 

דוגמאות למקרים בהם יש צורך לצרף מסמכים נוספים: 

 
 1. כאשר הבקשה או המסמכים המצורפים לה חתומים על ידי מיופה כוח –  יש לצרף ייפוי כוח מאומת כדין. 

 2. כאשר צד לפעולה הוא תאגיד – 

  1. תעודת רישום התאגיד. 
  2. פרוטוקול של אסיפת המנהלים המעיד על ההחלטה לבצע את הפעולה ודרך ביצועה. *
   החתימות על גבי ההחלטה לביצוע הפעולה יאומתו בידי עורך דין.
  3. אישור בכתב של עורך דין או רואה חשבון של התאגיד אשר יכלול את הפרטים הבאים: 
   • אישור שהתאגיד קיים. 
   • אישור כי בהתאם לתזכיר ולתקנון של התאגיד, רשאי התאגיד לבצע את הפעולה המבוקשת. 
   • אישור כי המשתתפים באסיפת המנהלים כמפורט בפרוטוקול, הם מנהלי התאגיד ופירוט הגורמים המוסמכים לפעול בשם התאגיד ולחתום בשמו. 
  4. אם חלפה חצי שנה מאז נערך הפרוטוקול – יש לצרף אישור בכתב של עורך דין או רואה חשבון המאשר כי התאגיד עדיין קיים ובהתאם לתזכיר ולתקנון של התאגיד, רשאי לבצע את הפעולה המבוקשת וכי הגורמים המפורטים בפרוטוקול עדיין מוסמכים לפעול ולחתום בשמו.  

   * כאשר הבקשה נסמכת על ייפוי כוח חתום על ידי תאגיד ועליו אישור הנוטריון כי החותם על יפויי
        הכוח רשאי לחתום בשם התאגיד – אין צורך לצרף לבקשה את הפרוטוקול
   . 

 3. כאשר צד לפעולה הוא תאגיד זר – 
  1. כל המסמכים המפורטים בפסקה ב' בצירוף תרגום מאושר כדין לשפה העברית. 
  2. אישור עורך דין ישראלי הבקיא בדיני המדינה שהתאגיד רשום בה, כי התאגיד כשיר לבצע את הפעולה לפי אותם דינים. 

 4. כאשר המקרקעין נמצאים בהליכי הסדר יש לצרף אישור פקיד ההסדר לפעולה המבוקשת (יש לוודא שהפעולה תבוצע תוך פרק הזמן שנקבע באישור). כאשר הנכס רשום כדירה בפנקס הבתים המשותפים – אין צורך באישור.

 5. כאשר קטין או חסוי הוא צד לפעולה – יש לצרף אישור של בית המשפט או בית דין דתי מוסמך, לפי העניין. 

 6. כאשר מנהל עיזבון הוא צד לפעולה – יש לצרף אישור של בית המשפט או בית דין דתי מוסמך, לפי העניין. 

 7. כאשר זכותו של שותף אחד או יותר כפופה להערה על הגבלת כשרות יש לצרף אישור של בית המשפט לביצוע הפעולה. 

 8. כאשר זכותו של שותף אחד או יותר כפופה לצו כינוס נכסים יש לצרף אישור בית המשפט לכונס וכן הסכמת הכונס לפי הצורך. 

 9. כאשר זכותו של שותף אחד או יותר כפופה למשכנתאות ו/או הערות – יש לצרף הסכמות חתומות ומאומתות לביצוע הפעולה, מאת בעלי משכנתאות ומוטבי ההערות,  או מסמכים לביטול הרישום. 

 10. כאשר זכותו של שותף אחד או יותר כפופה לצווי בימ"ש/עיקולים -  יש לצרף אישור בית המשפט או מסמכים לביטול הרישום. 

 11. כאשר זכותו של שותף אחד או יותר כפופה להערת אזהרה לטובת מי שאינו צד לפעולה – יש לצרף הסכמת הזכאי על פי הערת האזהרה או צו בית משפט. 

 12. בהסכם שיתוף בין שוכרים, כאשר בחוזה השכירות קיים תנאי המגביל את העברת השכירות – יש לצרף, בהתאם לאמור בחוזה השכירות, הסכמה חתומה ומאומתת בדרך שמאמתים שטר עסקה. 

 13. כאשר לא רשום מספר זיהוי לצד שם בעלי הזכות בפנקסי המקרקעין (או שפרטי הזיהוי אינם תואמים את הרישום בפנקסי המקרקעין) – 
  1. הוכחות שונות - מסמכים מקוריים כגון:  תעודת רישום (קושאן); שטר מכר/שטר חכירה; אישורי מיסים ישנים; הוכחות מאת רשויות הפועלות על פי דין שיש בהן כדי לקשור בין הטוען לזכות ובין בעל הזכות הרשומה. 
  2. תצהירים מפורטים של מי שטוען לזכות הרשומה ושל אדם אחר. התצהירים הדרושים ייעשו ויאומתו כאמור בסעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א – 1971. על התצהירים להיות מפורטים ולכלול את מקור ההיכרות והידיעה על בעל הזכות בנכס.
  3. מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של הרשם. 

 14. כאשר נדרשת הסכמה של צד שלישי – כתב ההסכמה יצורף חתום ומאומת על ידי עורך דין בדרך שמאמתים שטר עסקה.
 
 

קישורים

  

מדריך זה בא להנחות את הציבור בעיקרי ההליכים ואינו מתיימר להורות או לייעץ בעניינים הקשורים לגופם של רישומים ובדינים החלים עליהם. יש להגיש את המסמכים בהתאם לתקנות המקרקעין ולנוהלי הרישום, בכל מקרה לגופו.