הגשת בקשה לחידוש רישום

 
|28/11/2014 |

​תדריך להגשת בקשה לחידוש רישום


המסמכים הדרושים:

 
 1. בקשה לרישום מקרקעין, חתומה על ידי המבקש ומאומתת על ידי עורך דין.
  הבקשה תכלול הסבר מפורט בדבר העניין ו/או הזכות שיש למבקש במקרקעין.
   

 2. נסח מהרישום הקודם של המקרקעין, שטר מכר, שטר קניין, תעודת רישום או כל מסמך אחר המעיד על הרישום של המקרקעין לפני שהושמד או טושטש.
  לא היו בידי המבקש המסמכים המקוריים אלא רק העתקים מהם, יציין זאת בבקשה ויפרט עד כמה שידוע לו, היכן שמורים המסמכים המקוריים. 

 3. רשימה המפרטת שם ומען, ככל שהמען ידוע למבקש, של כל אדם שיש לו זכות, באותם מקרקעין, הטעונה רישום בפנקס. 

 4. העתק מרישום המקרקעין ברישומי מס רכוש וקרן פיצויים, שיכלול פרטים על הבעלים הרשום, מועד הרישום ושטח החלקה; או אשור מאת מנהל מס רכוש וקרן פיצויים או מטעמו כי המקרקעין אינם רשומים בפנקסיו; האמור בפסקה זו לא יחול אם הבקשה מוגשת מטעם המדינה. 

 5. העתק מרישום המקרקעין בפנקסי הרשות המקומית שבתחומה נמצאים המקרקעין שיכלול פרטים על הבעלים הרשום, מועד הרישום ושטח החלקה, או אישור מטעמה שהמקרקעין אינם רשומים בפנקסיה. 

 6. אישור של מנהל המרכז למיפוי ישראל לגבי פעולות בלתי רצוניות במקרקעין, כגון הפקעה או פרצלציה. 

 7. אישור של מנהל המרכז למיפוי ישראל, שהמקרקעין נמצאים בתחום גבולות מדינת ישראל (כשיש ספק בעניין זה). 

 8. אישור מפקיד הסדר המקרקעין שלא נעשים במקרקעין הליכי הסדר. 

 9. תצהיר של המבקש לאימות כל העובדות, הפרטים, המסמכים והרשימות שצורפו לבקשה. 

 10. תצהיר של אדם אחר לשם תמיכה בבקשה ובזכות שיש למבקש ו/או לבעלים במקרקעין. 

 11. כל מסמך אחר הנחוץ, לדעת המפקח, למתן החלטה בבקשה.  
 

דוגמאות למקרים בהם יש צורך לצרף מסמכים נוספים:  

 
 
 1. כאשר הבקשה מוגשת ע"י יורש של בעל הזכות שטוענים לרישומה - יש לצרף צו ירושה או צו קיום צוואה. 

 2. הבקשה או המסמכים המצורפים לה חתומים על ידי מיופה כוחיש לצרף ייפוי כוח מאומת כדין. 

 3. כאשר צד לפעולה הוא תאגיד -

  1. תעודת רישום התאגיד. 
  2. פרוטוקול של אסיפת המנהלים המעיד על ההחלטה לבצע את הפעולה ודרך ביצועה.*
   החתימות על גבי ההחלטה לביצוע הפעולה יאומתו בידי עורך דין.
  3. אישור בכתב של עורך דין או רואה חשבון של התאגיד אשר יכלול את הפרטים הבאים:  
   • אישור שהתאגיד קיים.
   • אישור כי בהתאם לתזכיר ולתקנון של התאגיד, רשאי התאגיד לבצע את הפעולה המבוקשת.
   • אישור כי המשתתפים באסיפת המנהלים כמפורט בפרוטוקול, הם מנהלי התאגיד ופירוט הגורמים המוסמכים לפעול בשם התאגיד ולחתום בשמו.
  4. אם חלפה חצי שנה מאז נערך הפרוטוקול – יש לצרף אישור בכתב של עורך דין או רואה חשבון המאשר כי התאגיד עדיין קיים ובהתאם לתזכיר ולתקנון של התאגיד, רשאי לבצע את הפעולה המבוקשת וכי הגורמים המפורטים בפרוטוקול עדיין מוסמכים לפעול ולחתום בשמו.  

   * כאשר הבקשה נסמכת על ייפוי כוח חתום על ידי תאגיד ועליו אישור הנוטריון כי החותם על יפויי הכוח רשאי לחתום בשם התאגיד – אין צורך לצרף לבקשה את הפרוטוקול. 

 4. כאשר צד לפעולה הוא תאגיד זר -

  • כל המסמכים המפורטים בפסקה ג בצירוף תרגום מאושר כדין לשפה העברית. 
  • אישור עורך דין ישראלי הבקיא בדיני המדינה שהתאגיד רשום בה, כי התאגיד כשיר לבצע את הפעולה לפי אותם דינים.

 5. כאשר נדרשת הסכמה של צד שלישי - כתב ההסכמה יצורף חתום ומאומת על ידי עורך דין בדרך שמאמתים שטר עסקה. 

 6. כאשר מצורפים מסמכים מהותיים הכתובים בשפה זרה - יש להמציא תרגום לעברית, כאשר התרגום מאושר ע"י נוטריון. היו המסמכים ערוכים בשפה ערבית או אנגלית - רשאי המפקח  לבקש שיומצאו תרגום שלהם, המאומת בדרך שקבע. 
 
 

 קישורים

 
 

מדריך זה בא להנחות את הציבור בעיקרי ההליכים ואינו מתיימר להורות או לייעץ בעניינים הקשורים לגופם של רישומים ובדינים החלים עליהם. יש להגיש את המסמכים בהתאם לתקנות המקרקעין ולנוהלי הרישום, בכל מקרה לגופו