הגשת בקשה לתיקון טעות סופר

 
|28/11/2014 |

​תדריך להגשת בקשה לתיקון טעות סופר

המסמכים הדרושים:

ניתן להגיש בקשה לתיקון טעות בלשכת הרישום בין אם מדובר בטעות בהקלדת הנתונים בפנקסי המקרקעין ובין אם מדובר בטעות סופר במסמכים אשר היוו בסיס לרישום.
 
אם מדובר בטעות בהקלדה יש להגיש בקשה לרישום מקרקעין ערוכה כדין או מכתב על מהות התיקון המבוקש והסבר ככל הניתן.
 
אם מדובר בטעות סופר אשר נפלה במסמכים אשר היוו בסיס לרישום יש להמציא את המסמכים הבאים:
 
 1. בקשה לרישום מקרקעין חתומה ע"י המבקש ומאומתת על ידי עורך דין או רשם.
  בבקשה יש לציין את מהות התיקון המבוקש והסבר מפורט ככל הניתן לטעות שנפלה.
 2. תעודה מזהה המהווה בסיס לזיהוי, מקורית או העתק מאושר כדין כנאמן למקור או תמצית רישום ממשרד הפנים.
 3. תצהיר חתום על ידי המבקש ומאומת כאמור בסעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א – 1971. ותצהיר נוסף של הגורם שבעטיו אירעה הטעות , מאומת כדין כאמור. בתצהירים יש לפרט את הטעות והמקור לה.
  באם לא ניתן לצרף תצהיר כאמור, יש לפרט את הסיבה.
  במידה והגורם שבעטיו אירעה הטעות הוא עו"ד – רשאי רשם המקרקעין להסתפק במכתב עוה"ד במקום בתצהיר.
 4. יצוין כי ייתכנו מקרים בהם רשם המקרקעין יבקש לקבל תמצית רישום נוספת ממשרד הפנים, המתייחסת למספר שנרשם בפנקסים.
 5. במידה ומדובר בתיקון אשר מהותו תיקון זכות רשומה, לדוגמא החלפת זכויות בין חלקות או תיקון החלקים הרשומים בנכס, יש לקבל אישור מטעם מיסוי מקרקעין לתיקון, הסכמות ו/או תצהירים מטעם מוטבי הערות ו/או בעלי משכנתאות (באם קיימים כאלה) והסכמת בעל המקרקעין מאומתות כדין במידת הצורך.
 6. אישור על תשלום אגרה.
 7. מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של הרשם. 

דוגמאות למקרים בהם יש צורך לצרף מסמכים נוספים:

 
 1. כאשר הבקשה או המסמכים המצורפים לה חתומים על ידי מיופה כוח יש לצרף ייפוי כוח מאומת כדין.
 2. כאשר המקרקעין נמצאים בהליכי הסדר – יש לצרף אישור פקיד הסדר לפעולה המבוקשת (יש לוודא שהפעולה תבוצע תוך פרק הזמן שנקבע באישור). כאשר הנכס רשום כדירה בפנקס הבתים המשותפים, אין צורך באישור. 
 3. כאשר צד לפעולה הוא תאגיד –
  1. תעודת רישום התאגיד.
  2. פרוטוקול של אסיפת המנהלים המעיד על ההחלטה לבצע את הפעולה ודרך ביצועה. *
   החתימות על גבי ההחלטה לביצוע הפעולה יאומתו בידי עורך דין.
  3. אישור בכתב של עורך דין או רואה חשבון של התאגיד אשר יכלול את הפרטים הבאים:
   • אישור שהתאגיד קיים.
   • אישור כי בהתאם לתזכיר ולתקנון של התאגיד, רשאי התאגיד לבצע את הפעולה המבוקשת.
   • אישור כי המשתתפים באסיפת המנהלים כמפורט בפרוטוקול, הם מנהלי התאגיד ופירוט הגורמים המוסמכים לפעול בשם התאגיד ולחתום בשמו.
  4. אם חלפה חצי שנה מאז נערך הפרוטוקול – יש לצרף אישור בכתב של עורך דין או רואה חשבון המאשר כי התאגיד עדיין קיים ובהתאם לתזכיר ולתקנון של התאגיד, רשאי לבצע את הפעולה המבוקשת וכי הגורמים המפורטים בפרוטוקול עדיין מוסמכים לפעול ולחתום בשמו.

   * כאשר הבקשה נסמכת על ייפוי כוח חתום על ידי תאגיד ועליו אישור הנוטריון כי החותם על ייפויי הכוח רשאי לחתום בשם התאגיד – אין צורך לצרף לבקשה את הפרוטוקול.
 4. כאשר צד לפעולה הוא תאגיד זר –
  1. כל המסמכים המפורטים בפסקה ג' בצירוף תרגום מאושר כדין לשפה העברית.
  2. אישור עורך דין ישראלי הבקיא בדיני המדינה שהתאגיד רשום בה, כי התאגיד כשיר לבצע את הפעולה לפי אותם דינים.

 

קישורים

 

מדריך זה בא להנחות את הציבור בעיקרי ההליכים ואינו מתיימר להורות או לייעץ בעניינים הקשורים לגופם של רישומים ובדינים החלים עליהם. יש להגיש את המסמכים בהתאם לתקנות המקרקעין ולנוהלי הרישום, בכל מקרה לגופו