הגשת בקשה לרישום שכירות

 

​תדריך להגשת בקשה לרישום 

​​

המסמכים הדרושים:  

 1. בקשה לרישום מקרקעין, חתומה על ידי בעל המקרקעין או בעל הזכות שהיא נושא העסקה, מאומתת על ידי עורך דין או רשם  (על פי הוראת הממונה על המרשם, החל מיום 1.4.15, בכל המקרים בהם מבוקש רישום פעולה על סמך שטר שנערך, נחתם ואומת כדין - ייחשב השטר כטופס בקשה ולא יהיה צורך לצרף את הבקשה לרישום מקרקעין לשטר).
 2. שטרי שכירות / העברת שכירות בחמישה עותקים מודפסים, חתומים במקור ומאומתים כדין (ללא תיקונים ומחיקות).
 3. במידה והרישום המבוקש הוא שכירות ראשונה – יצורפו לכל שטר שכירות תנאים מיוחדים או חוזה חכירה.
 4. כאשר השכירות היא בחלק מסוים במקרקעין, תצורף לשטר גם תכנית שהוכנה ונחתמה בידי מודד.
 5. אישור מופנה לרשם המקרקעין, על תשלום מס שבח ומס רכישה או פטור מהם.
  במקרים בהם תאריך העסקה בין  1.1.2000-1.8.2007, יש להמציא בנוסף, אישור על תשלום או פטור ממס מכירה.
 6. אם לא בוצעה עסקה בנכס מאז יום 31.12.1999, יש לצרף אישור מופנה לרשם המקרקעין, על תשלום מס רכוש או פטור ממנו בתוקף ליום הגשת התיק.
  בדירות ובתי עסק הרשומים בפנקס הבתים המשותפים - אין צורך באישור.
  כמו כן אם נושא השכירות היא דירה שאינה רשומה בפנקס הבתים המשותפים - יש צורך באישור מס רכוש, אלא אם כן צוין באישור מס שבח שלא קיים חוב למס רכוש.
 7. אישור מופנה לרשם המקרקעין על תשלום מיסי הרשות המקומית כולל אישור על תשלום או פטור מהיטל השבחה, בתוקף ליום הגשת התיק.
 8. אישור על תשלום אגרה.
 9. מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של הרשם.
 10. במידה ומצורפת בקשה לרישום משכנתה על זכות הרוכש/ים – יש להמציא מסמכים כמפורט בתדריך לרישום משכנתה ולצרף אישור על תשלום אגרה בהתאם.
 

דוגמאות למקרים בהם יש צורך לצרף מסמכים נוספים:

 1. כאשר הבקשה או מסמכים מצורפים לה חתומים על ידי מיופה כוח יש לצרף ייפוי כוח מאומת כדין.
 2. כאשר צד לעסקה הוא תאגיד –
  1. כשהקונה הוא תאגיד - תעודת רישום התאגיד.
  2. פרוטוקול של אסיפת המנהלים המעיד על ההחלטה לבצע את הפעולה ודרך ביצועה.*
   החתימות על גבי ההחלטה לביצוע הפעולה יאומתו בידי עורך דין.
  3. אישור בכתב של עורך דין או רואה חשבון של התאגיד אשר יכלול את הפרטים הבאים:
   • אישור שהתאגיד קיים.
   • אישור כי בהתאם לתזכיר ולתקנון של התאגיד, רשאי התאגיד לבצע את הפעולה המבוקשת.
   • אישור כי המשתתפים באסיפת המנהלים כמפורט בפרוטוקול, הם מנהלי התאגיד ופירוט הגורמים המוסמכים לפעול בשם התאגיד ולחתום בשמו.
  4. אם חלפה חצי שנה מאז נערך הפרוטוקול – יש לצרף אישור בכתב של עורך דין או רואה חשבון המאשר כי התאגיד עדיין קיים ובהתאם לתזכיר ולתקנון של התאגיד, רשאי לבצע את הפעולה המבוקשת וכי הגורמים המפורטים בפרוטוקול עדיין מוסמכים לפעול ולחתום בשמו.
   * כאשר הבקשה נסמכת על ייפוי כוח חתום על ידי תאגיד ועליו אישור הנוטריון כי החותם על ייפויי הכוח רשאי לחתום בשם התאגיד – אין צורך לצרף לבקשה את הפרוטוקול.
 3. כאשר צד לעסקה הוא תאגיד זר –
  1. כל המסמכים המפורטים בפסקה ב' בצירוף תרגום מאושר כדין לשפה העברית.
  2. אישור עורך דין ישראלי הבקיא בדיני המדינה שהתאגיד רשום בה, כי התאגיד כשיר לבצע את הפעולה לפי אותם דינים.
 4. כאשר המקרקעין נמצאים בהליכי הסדר יש לצרף אישור פקיד ההסדר לפעולה המבוקשת (יש לוודא שהפעולה תבוצע תוך פרק הזמן שנקבע באישור). כאשר הנכס רשום כדירה בפנקס הבתים המשותפים – אין צורך באישור.
 5. כאשר קטין או חסוי הוא צד לעסקה – יש לצרף אישור של בית המשפט או בית דין דתי מוסמך, לפי העניין
 6. כאשר מנהל עיזבון הוא צד לעסקה – יש לצרף אישור של בית המשפט או בית דין דתי מוסמך, לפי העניין.
 7. כאשר הזכות המועברת כפופה להערה על הגבלת כשרותיש לצרף אישור של בית המשפט לביצוע העסקה.
 8. כאשר הזכות המועברת כפופה למשכנתאות ו/או הערות – יש לצרף הסכמות חתומות ומאומתות לביצוע העסקה, מאת בעלי משכנתאות ובעלי ההערות,  או מסמכים לביטול הרישום.
 9. כאשר הזכות המועברת כפופה לצווי בימ"ש/עיקולים – יש לצרף אישור בית המשפט או מסמכים לביטול הרישום.
 10. כאשר הזכות המועברת כפופה להערת אזהרה לטובת מי שאינו צד לעסקה – יש לצרף הסכמת הזכאי על פי הערת האזהרה או צו בית משפט.
 11. כאשר בחוזה השכירות קיים תנאי המגביל את העברת השכירות – יש לצרף, בהתאם לאמור בחוזה השכירות, הסכמה חתומה ומאומתת כדין בדרך שמאמתים שטר עסקה.
 12. כאשר תקופת החכירה הרשומה הסתיימה לא ניתן יהיה לבצע העברת שכירות אלא אם כן תוארך תקופת החכירה.
 13. כאשר לא רשום מספר זיהוי לצד שם בעל הזכות בפנקסי המקרקעין (או שפרטי הזיהוי אינם תואמים את הרישום בפנקסי המקרקעין) –
  1. הוכחות שונות- מסמכים מקוריים כגון: תעודת רישום (קושאן); שטר מכר/שטר חכירה; אישורי מיסים ישנים; הוכחות מאת רשויות הפועלות על פי דין שיש בהן כדי לקשור בין הטוען לזכות ובין בעל הזכות הרשומה.
  2. תצהירים מפורטים של מי שטוען לזכות הרשומה ושל אדם אחר. התצהירים הדרושים ייעשו ויאומתו כאמור בסעיף לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א – 1971.על התצהירים להיות מפורטים ולכלול את מקור ההיכרות והידיעה על בעל הזכות בנכס.
  3. מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של הרשם.
 14. כאשר נדרשת הסכמה של צד שלישי – כתב ההסכמה יצורף חתום ומאומת על ידי עורך דין בדרך שמאמתים שטר עסקה.
 

קישורים

 

מדריך זה בא להנחות את הציבור בעיקרי ההליכים ואינו מתיימר להורות או לייעץ בעניינים הקשורים לגופם של רישומים ובדינים החלים עליהם. יש להגיש את המסמכים בהתאם לתקנות המקרקעין ולנוהלי הרישום, בכל מקרה לגופו.