הגשת בקשה לרישום צווים בדבר מינוי בעלי תפקידים מיוחדים