הנחיות לרישום בתים בפנקס הבתים המשותפים

 

להצטרפות לרשימת התפוצה שלנו​​

הבהרות

 1. תיק בקשה לרישום בית משותף יוגש על ידי הבעלים (ואם רשומה חכירה לדורות, צריך שהבקשה תוגש בנוסף גם על ידי החוכרים) או עו"ד מטעמם, ופרטי הבעלים והחוכרים או עוה"ד ירשמו על כריכת התיק.
 2. על מגיש המסמכים להגישם לאחר שבדק כי כל הפרטים המופיעים נכונים ולאחר שווידא כי הוגשו כל המסמכים במלואם. כמו כן עליו לבצע בדיקה והגהה לכל המסמכים בטרם הגשת הבקשה, ובכלל זה לוודא שלא חלו טעויות דפוס במסמכים, שהם משקפים נכונה את מצב הזכויות וההתחייבויות החוזיות, ושהמסמכים כולם תואמים זה לזה.
 3. לא תתקבל בקשה שלא נערכה והוגשה, על כל נספחיה בהתאם להנחיות, לבקשה, ותיק הבקשה הלקוי יוחזר למבקש.
 4. אין בהנחיות אלה כדי ליצור זכויות שאין מקורן בדין או מחויבות כלשהי ביחס לבקשה, וכן אין בהן כדי לפגוע באפשרות שתינתנה הנחיות נוספות או שונות, בהתאם לדין, לפסיקה ולנסיבות העניין.
 5. הנחיות אלה נועדו לסייע ולהקל על הפונים בבקשה לרישום בית משותף, והן מתייחסות למצבים השכיחים ביותר. אם מתעוררים מקרים שאינם מוצאים ביטוי בהנחיות, ניתן להיעזר בצוות לשכות המפקחים על רישום מקרקעין, ככל שיידרש.
 

פרק א'

 1. לצורך רישום בית בפנקס הבתים המשותפים, יש להגיש את הטפסים והמסמכים הבאים ללשכת המפקח על רישום מקרקעין הרלוונטית (לשם הכנת המסמכים יש להסתמך על נסח רישום עדכני):
  • טופס בקשה (עותק 1).
  • תשריט (2 עותקים) שהוכן ע"י מהנדס, או אדריכל, או מודד מוסמך או הנדסאי מוסמך (להלן- עורך תשריט) ואושר על ידי ועדה מקומית לתכנון ובנייה או הנותן, להנחת דעתו של המפקח, תמונה נאמנה של הבית על דירותיו; ככלל, כאשר רשומה בחלקה הערה תכנונית כגון תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), חובה לאשר התשריט על ידי הועדה התכנונית.
  • הסכמה לשמש נציגות זמנית (עותק 1).
  • תקנון מוסכם (4 עותקים חתומים במקור), במידה ומבקשים לאשר תקנון מוסכם. לחילופין יש לציין במפורש על גבי הבקשה שהמבקש מאמץ את התקנון המצוי.
  • אישור על תשלום אגרה.
  • בקשה לייחוד דירות ואישורי מיסים, במקרים המתאימים כפי שיפורט להלן (בפרק ב').
 2. כאשר יש צורך להשלים או לתקן פרטים בנסח הרישום, כגון: השלמת מספר זיהוי של בעלים או חוכר או מספר רישום של חברה, יש להגיש את  הבקשה והמסמכים המתאימים ללשכת רישום מקרקעין ולוודא שהנושא הוסדר בטרם הגשת הבקשה לרישום הבית המשותף.
 3. כל מסמך אחר הנחוץ לדעת המפקח למתן החלטה בבקשה.
 4. להלן הנחיות למילוי פרטי הבקשה והמסמכים דלעיל.

 

פרק ב'

טופס בקשה
 1. את טופס הבקשה, שדוגמתו מצורפת בנספח א'. ניתן לשמור ולהדפיס מתוך הקישור המצורף.
 2. כל הפרטים בטופס הבקשה ימולאו בהדפסה, הטופס ייחתם בחתימת מקור.
 3. אם הבקשה חתומה על ידי מיופה כוח, יש לצרף לבקשה את ייפוי הכוח. יש לציין בבקשה כי נחתמה מכוח ייפוי כוח.
 4. היה המבקש תאגיד, יש לצרף פרטיכל מהחלטת המנהלים לגבי הפעולות המבוקשת, חתום על ידי היו"ר. החתימה תאומת על ידי עו"ד, אשר יאשר – כי התאגיד קיים ופועל, שהוא כשיר, לפי התזכיר והתקנות לבצע את הפעולה המבוקשת, וכי הוא מוסמך לחתום בשם התאגיד.
  כללה הבקשה רישום תקנון מוסכם ו/או בקשה לייחוד דירות בין בעלים, יש לפרט זאת בפרטיכל.
 5. במידה ומגיש הבקשה מבקש לאמץ את התקנון המצוי – יש לציין זאת במפורש ע"ג הבקשה.
 6. רצו המבקשים לייחד דירות בין בעלים או בין חוכרים, לפי תקנה 62 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב- 2011, יש לציין זאת במפורש בבקשה  ויש להמציא:
  • בקשה לייחד דירות, (ראה נספח ב') המפרטת את החלוקה של הדירות בין הבעלים, כשהיא חתומה על ידי הבעלים ומאומתת על ידי עו"ד, כדרך שמאמתים שטר עסקה.
  • אישורים ממשרדי מיסוי מקרקעין, מהרשות המקומית ומהוועדה המקומית לתכנון ובניה (לעניין ארנונה והיטל השבחה), על הסכמתם לרישום הבית המשותף ולייחוד הדירות כמבוקש ובדבר העדר חובות לתשלום על שם הבעלים.
   האישור יינתן בחתימה על גבי עותק של טבלת התשריט שאליה יצורף אישור עורך התשריט בדבר זהות הנתונים למפורט בתשריט שהוגש לרישום הבית המשותף, יחד עם עותק הבקשה לייחוד דירות והתקנון המוסכם במידה ומתייחס לפעולות המהוות עסקה.
 7. בית משותף, שהוקם על מספר חלקות, שאינן בבעלות משותפת, יש להמציא:
  • בקשה מתאימה חתומה על ידי כל בעלי החלקות.
  • אישורים ממשרדי מיסוי מקרקעין, מהרשות המקומית ומהוועדה המקומית לתכנון ובניה (לעניין ארנונה והיטל השבחה), על הסכמתם לרישום הבית המשותף כמבוקש ובדבר העדר חובות לתשלום על שם הבעלים.
   האישור יינתן בחתימה על גבי עותק של טבלת התשריט שאליה יצורף אישור עורך התשריט בדבר זהות הנתונים למפורט בתשריט שהוגש לרישום הבית המשותף, יחד עם עותק הבקשה הנ"ל. 
  • כשמבקשים לבצע יחוד דירות בין הבעלים של החלקות, יש לצרף גם בקשה לייחוד דירות לפי תקנה 62 לתקנות הרישום (ראה ס"ק 5 לעיל).
תשריט

התשריט יוגש ב-2 העתקים ויהא ערוך לפי הפרטים ולפי הסדר הבא –

 

(כאשר בחלקה רשומה הערה לפי סעיף 27 בתקנות הרישום חובה להגיש תשריט מאושר על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה)

 1. פרטים המזהים את החלקה -
  חלקה *_________________
  גוש/גוש שומה  * _________________ (מחק את המיותר*)
  שטח החלקה במ"ר ________________
  כתובת הנכס ______________________
  (כאשר בית משותף כולל מספר מבנים/אגפים/כניסות יש לציין הכתובת של כל מבנה/אגף/כניסה) 
 2. פרטים על המבנה -
  הפרטים יכללו –  
  • מספר המבנים/האגפים/הכניסות מהם מורכב הבית 
  • מספר הקומות בכל מבנה/אגף/כניסה 
  • סה"כ הדירות בכל מבנה/אגף/כניסה 
  • סה"כ הדירות בבית 
 3. פרטים על הדירות
  הפרטים יכללו את התיאור של כל דירה ודירה לפי הדוגמא דלהלן ובשינויים המחויבים.

  מספר
  המבנה
  מספר
  האגף
  מספר
  כניסה
  קומה
  תיאור הדירה
  מספר חלקות המשנה
  שטח הרצפה במ"ר
  הצמדות
  הדירה
  המחסן
  סה"כ
  תיאור ההצמדה
  סימון
  בתשריט
  שטח במ"ר
  צבע בתשריט
  I
  1
  א'
  ראשונה
  דירה ומחסן
  1/מס' החלקה
  68.20
  4.80
  73.00
  גג
  א'
  50.00
  ירוק
  II
  2
  ב'
  קרקע
  חנות ומחסן
  2/מס' החלקה
  30.00
  5.00
  35.00
  II
  3
  ג'
  קרקע ראשונה
  דירת קוטג' ומחסן
  3/מס' החלקה
  180.00
  12.00
  192.00
  קרקע לרבות הקרקע שמתחת למבנה
  ג'
  250.00
  אדום
  II
  3
  ג'
  שנייה
  דירה ומחסן
  4/מס' החלקה
  73.10
  7.00
  80.10
  קרקע
  ב'
  12.00
  צהוב
  רכוש משותף
  0/ מס' החלקה
  הצמדות משותפות

  ​תיאור ההצמדה סימון בתשריט​ צבע בתשריט​ שטח במ"ר​ צמוד לחלקות משנה בחלקים שווים​
   1.  

 4. תרשים הסביבה
  תרשים הסביבה, עליו מסומנת או מתוחמת החלקה, ייערך בקנה מידה של 1:1250, תוך ציון כיוון צפון, מספרי החלקות הגובלות ושמות הרחובות.  
 5. תרשים החלקה  
  • התרשים ייערך בקנה מידה של 1:250, תוך ציון כיוון צפון וגבולות המבנה שעליו.  
  • גבולות החלקה יתוחמו בצבע, וגבולות המבנה או המבנים יתוחמו בצבע שונה. 
  • יש לסמן על החלקה והמבנה מידות אורך ורוחב.
   הערה – יש לוודא שצורת החלקה בתרשים החלקה תואמת את צורתה בתרשים הסביבה. 
  • היה חלק של החלקה משועבד בחכירה או מיועד להעברה לרשות מקומית, בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965 לצרכי דרך ו/או שטח ציבורי פתוח, לדוגמא, יש לתחום אותו חלק בצבע אדום ולציין מידות אורך, רוחב וסה"כ השטח, תוך ציון ייעודו (דרך/שטח ציבורי פתוח וכיוב'). יש להמציא העתק שטר החכירה לרבות התשריט. 
  • היה חלק של החלקה כפוף לזיקת הנאה – יש לסמן אותו חלק כפי שמופיע בתשריט ובשטר הזיקה (מידות, צבע, אות, מלל). יש להמציא העתק שטר הזיקה לרבות התשריט. 
 6. תרשים הדירות -
  ייערך בקנה מידה של 1:100 תוך ציון כיוון צפון. על הוראות נוספות לעריכת תרשים הדירות – ראה להלן בפרק ג'. 
 7. עורך התשריט יחתום בגוף התשריט על הצהרה בנוסח הבא
  אני הח"מ, _______________, מצהיר בזה, שתשריט זה נערך על ידי, והוא משקף נאמנה את הבית ודירותיו, שברחוב _____________, מס' _______, עיר __________, חלקה/דף ____________ בגוש/גוש שומה ________, כפי שהוא בנוי וקיים היום, וכן הסימונים בצבעים על התשריט נעשו על ידי.
  אני מאשר, ששטחי הרצפה של הדירות, כוללים מרפסות מקורות ומחיצות פנימיות של הדירות, ואינם כוללים 
  גזוזטראות (מרפסות שאינן מקורות קירות חיצוניים וקירות בין דירה לדירה). כמו כן, אני מאשר, שהבית אינו חורג מגבולות החלקה/החלקות.
  _________           ____________________           ___________________
  תאריך                    חתימת עורך התשריט                               כתובת
  ____________________          ____________________
  תוארו                                     מספר הרישיון

  הערה – ההצהרה הנ"ל תופיע בתחתית העמוד הראשון של התשריט. על כל חיבור ועל כל תיקון בו יוסיף עורך התשריט את חתימת ידו. 
 8. התשריט יהיה מעודכן סמוך ליום פתיחת התיק.
  תוקף התשריט הוא למשך 6 חודשים מיום שנחתם על ידי עורכו, ורשאי המפקח לדרוש עדכון גם בתאריך מוקדם יותר, אם היה לו יסוד סביר לחשוב שחל שינוי במבנה.
  עברו למעלה מ-6 חודשים, ולא ניתן צו הרישום בפנקס הבתים המשותפים, יש לחדש את תוקפו של התשריט באמצעות חתימת חוזרת של עורך התשריט על ההצהרה הנזכרת בסעיף 7 לעיל.
תקנון
תקנון מוסכם -

החליטו הבעלים לרשום תקנון מוסכם, לפי סעיף 62 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, יציינו זאת במפורש בבקשה לרישום הבית המשותף ויפעלו כדלהלן:

 

 1. יצרפו את התקנון המוסכם בארבעה עותקים חתומים במקור.
 2. התקנון יהא ערוך בהתאם לנוסח שבדוגמא המצורפת בנספח ג' ובשינויים המחייבים.
 3. התקנון ייחתם על ידי הבעלים (לרבות החוכרים של הדירות), וחתימתם תאומת על ידי עורך דין, כדרך שמאמתים שטר עסקה (ראה בנספח ג').
 4. הכיל התקנון יותר מדף אחד, יש להחתים את הבעלים בראשי תיבות על כל דף. כמו כן יש להחתים בראשי תיבות כל תיקון בתקנון בשולי התיקון.
 5. בתקנון המוסכם ניתן לקבוע הוראות בעניינים כגון:
  • הוצאת חלקים מהרכוש המשותף ויצירת הצמדות לדירות (כגון: חניה, מחסן, קרקע).
   • קביעת שיעורו של החלק ברכוש המשותף שיוצמד לכל דירה, כאמור בסעיף 57 לחוק. (אם לא יקבע סעיף בתקנון יחולו ההוראות שבחוק).
   • קביעת אופן חלוקת ההוצאות לניהול והחזקת הרכוש המשותף, כאמור בסעיף 58 לחוק (אם לא יקבע סעיף בתקנון יחולו ההוראות שבחוק).
   • שיריון זכויות בנייה לדירות מסוימות.
   • אופן חלוקת אחוזי הבנייה הקיימים ו/או שיהיו קיימים בעתיד לדירה או למספר דירות.
   • זכותם של בעלי הדירות – הבעלים של זכויות הבנייה – לבקש תיקון צו ולאשר שינוי  לתקנון, כאשר מלווה לכך הסכמת בעלי הדירות מראש. (אין הסכמה זו פוטרת  ממשלוח הודעות לפי סעיף 145 לחוק).
   • התייחסות לגגות וקירות חיצוניים ו/או כל רכוש משותף אחר כהגדרתו בחוק אשר ייוצרו כתוצאה מתוספות בנייה.
   • התייחסות לשינוי חלקים ברכוש משותף כתוצאה מתוספת בנייה.
   • קביעת זכויות לבעלי דירות לעשות שימוש במתקנים מסוימים המוצבים בתחום הבית המשותף או בשטח מוצמד (כגון: אנטנת טלוויזיה, דוד שמש וכו'), וכן קביעת דרכי גישה לכל חלקי הרכוש המשותף.
   • התייחסות לייעוד הדירות אם רוצים בכך, כגון: מגורים, עסק, משרדים וכו'.
   • הפרדת ניהול בבית מורכב (הכולל מספר מבנים או אגפים).
    רשימה זאת מהווה דוגמה ואינה ממצה את הנושאים שניתן לכלול הוראות לגביהם בתקנון המוסכם

תקנון מצוי -

החליטו הבעלים שלא לבקש רישום תקנון מוסכם, יצוין הדבר במפורש בבקשה לרישום הבית המשותף ויראו את התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, כתקנון שחל על הבית.

   
המלצה למינוי נציגות

ההמלצה למינוי נציגות זמנית לבית, תצורף לטופס הבקשה (נספח א'). נוסף לכך, יש לצרף את הסכמת המומלצים לשמש חברי נציגות למינוי זה. ההסכמה תהא בכתב, לפי הדוגמא, המצורפת בנספח ד' ותוגש במקור.

 

צו רישום

עם המעבר למערכת המחשוב "רימון" אין עוד צורך בהגשת העתקים של הצו לרישום בית משותף.

 

שכירויות, משכנתאות ושאר שעבודים
שכירות ומשכנתאות -
 1. היה הבית, ערב הרישום, כולו או חלק בלתי מסוים ממנו, מושכר בשכירות רשומה, תירשם השכירות בפנקס על כל דירה, או על חלק בלתי מסוים מכל דירה, לפי העניין. הייתה אחת הדירות מושכרת כאמור, תירשם השכירות על אותה דירה, בהתאם להסכמות בעלי הזכויות ולבקשה לייחוד דירות שיוגשו.
 2. היה הבית, כולו או חלק בלתי מסוים ממנו, משועבד ערב הרישום במשכנתה או מעוקל כדין, תירשם המשכנתה או העיקול על כל דירה על חלק מכל דירה, לפי העניין, ובהתאם לאישור שיומצא מבעל המשכנתה או הנושה או להוראות בית המשפט המוסמך והכל לפי העניין בכפוף להוראות המפקח.
 3. הייתה דירה מוחכרת ערב הרישום, רשאים הצדדים, עקב הרישום, לבטל את החכירה ולהעביר את הבעלות בדירה לחוכר, ואם הסכימו לעשות כן, יהיה צו הרישום בהתאם לכך. פעולה זו טעונה המצאת אישורי מסים.
 4. הייתה שכירות, כאמור בסעיף 1, משועבדת ערב הרישום במשכנתה או מעוקלת כדין, יירשמו המשכנתה או העיקול על השכירות, כפי שנרשמה השכירות, בהתאם לסעיף 1. בוטלה השכירות, כאמור בסעיף 3 לעיל, יירשמו המשכנתה או העיקול על הבעלות בדירה.

שאר שעבודים -

 1. נרשמה הערת אזהרה, יש לייחד הערה זו לדירת הזכאים על פי אותה הערה ולצרף הסכמתם. חתימת הזכאים על הסכמה ליחוד הערת אזהרה תאומת ע"י עו"ד לפי הדוגמא בנספח ה'.
 2. ניתן לקבל מעורך-דין המטפל ברישום תצהיר בדבר ייחוד הערות האזהרה.
 3. לגבי הערות אזהרה לטובת בנקים יש לנהוג כדלהלן:
  • אם רשומה הערת אזהרה לטובת זכאי (הלווה) וכן רשומה הערה לטובת בנק,  המתייחסת לאותו זכאי (הלווה), תיוחד ההערה לטובת הבנק לחלקת המשנה שבה יוחדה ההערה לטובת הזכאי ללא צורך בקבלת הסכמת הבנק. במידה וההערה לטובת הבנק לא תחול על כל דירות הזכאי, נדרשת הסכמת הבנק. הסכמת הבנק תוגש כשהיא חתומה על ידי מורשה חתימה של הבנק ומאומתת כדין בדרך בה מאמתים שטר עסקה.
   • אם לא רשומה הערת אזהרה לטובת הלווה – יש לדרוש הסכמת הבנק לרישום הבית המשותף ולייחוד ההערה.
 4. שעבודים / הערות עפ"י חוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 והתקנות ועפ"י כל דין (לרבות עיקולים, זיקות הנאה, הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישת לצרכי ציבור), והודעה לפי סעיף 19 לפקודה הנ"ל), יירשמו על כל דירה או בדף הרכוש המשותף, לפי העניין, זולת אם הוסכם אחרת ע"י הרשות אשר הורתה על רישומם.
 

פרק ג'

להלן הוראות כלליות לרישום "הפרטים על הדירות" שבתשריט, כמוזכר לעיל בפרק ב', ולאופן מילוי העמודות שבטבלה, אשר דוגמתה הובאה באותו סעיף.

 

שלוש העמודות הבאות יופיעו רק אם הבית כולל יותר ממבנה/אגף/כניסה אחד.

 1. מבנה - כל מבנה יסומן בתשריט בספרה רומית I, II, IIIוכו', ויירשם בהתאם בעמודה זו.
  אגף - יסומן בתשריט בספר 1, 2, 3.
  כניסה - תסומן בתשריט באותיות א, ב, ג. אם יש באגף יותר מכניסה אחת, יש למספר את הכניסות שבאותו אגף ברצף.
 2. קומה -
  יש לציין את הקומה במילים, כגון - מרתף, קרקע, ראשונה, שנייה וכו', לפי סדר הקומות, מלמטה למעלה, ולגבי כל קומה וקומה בנפרד. אין להשתמש במונח "קומת עמודים", אלא במקומה יבוא "קומת קרקע". במקרה של מספר מרתפים, יש לציין מלמטה למעלה מרתף ראשון, שני, שלישי וכו'.
 3. תיאור הדירה -
  יש לפרט – דירה, חנות, מחסן וכד' (ראה טבלה בסעיף 4.1.1030). אפשר לכלול בתיאור הדירה גם מחסן, ובתנאי שהכניסה למחסן היא מחוץ לדירה, והוא מיועד לשמש את הדירה. במקרה זה, תתואר הדירה - דירה ומחסן.
 4. מספר חלקת המשנה -
  מספר חלקת המשנה יהיה תואם לסימון של מספר הדירה בתשריט. המספר יהיה מורכב ממספר החלקה וממספר הדירה בתשריט, כשבין שני המספרים מפריד קו אלכסוני – מצד שמאל מספר החלקה ומצד ימין מספר הדירה בתשריט. כשהבית עומד על מספר חלקות, יש לרשום את כל מספרי החלקות  (מס' דירה/מס' חלקה).
 5. שטח הרצפה -
  יש לציין את השטח, כשהוא כולל גם את שטח המרפסות המקורות ומחיצות פנימיות של הדירה. שטח הרצפה אינו כולל גזוזטראות (מרפסות שאינן מקורות קירות חיצוניים וקירות בין דירה לדירה. אם תיאור הדירה כולל מחסן, יש לציין את שטח המחסן בעמודה נפרדת ובעמודה נוספת יצוין סה"כ שטח הדירה והמחסן יחדיו.
 6. הצמדות -
  • בעמודת תיאור ההצמדה יתואר השטח המוצמד, כגון – חנייה, גג, קרקע וכו'. הסימון בתשריט ייעשה באופן שוטף באותיות א', ב', ג', והרישום בעמודה זו יהא תואם לסימון שנקבע בתשריט.
  • בהתאם לתיקון מס' 39 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, לא יוצמדו לדירה אחת יותר משני מקומות חנייה, אלא בהתאם להוראות שנקבעו בתקנות מכוחו או באישור רשות הרישוי המקומית. לפיכך, כאשר מוגשת בקשה להצמדה של יותר משני מקומות חנייה לדירה אחת, לא תאושר, אלא אם כן יצורף לה אישור רשות הרישוי המקומית, כמשמעותה בסעיף 30 של חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965, או תשריט מאושר על ידי ועדת תכנון.
   הוראה זו לא תחול כשהיתר הבניה ניתן לפני התיקון האמור.
 7. רכוש משותף -
  הרכוש המשותף יקבל מספר 0.
 8. רישום מרפסת לא מקורה כחלק מתיאור הדירה -
  מרפסת לא מקורה ניתנת לרישום כהצמדה לדירה. לחילופין, ניתן לרשום מרפסת כזו כחלק מתיאור הדירה, לרבות 
  מרפסת גג, ובלבד שהיא משתייכת בלעדית לדירה ומבחינה פונקציונאלית, ארכיטקטונית וחזותית, והיא מהווה חלק 
  ממנה.
  בטבלת התשריט יצוין כדלהלן: בעמודת תיאור הדירה יירשם – "הדירה כוללת מרפסת לא מקורה בשטח_____מ"ר, ואילו בעמודת השטח של הדירה יצוין רק השטח המקורה של הדירה ללא שטח המרפסת.

 

תרשים הדירות בתשריט

להלן הוראות כלליות לעריכת תרשים הדירות שבתשריט, כמוזכר לעיל בפרק ב' תחת הכותרת "תשריט" ובכפוף לאמור לעיל בפרק זה.

 1. כל דירה תסומן בתיחום בצבע. צבע זה יצוין גם בטבלת התשריט לצד כל יתר פרטי הדירה.
 2. יש להדגיש בספרה גדולה מספרה של כל דירה. אם לדירה מצורף גם מחסן יש לסמנו כסימון הדירה בתיחום באותו צבע במספר: כגון דירה 1 התחומה בצבע צהוב.
 3. יש להדגיש בחץ את הכניסה לדירה ולמחסן.
 4. בתחימת הצבע בדירה, יש לכלול את המרפסות – מקורות ולא מקורות, בציון מידותיהן (בחישוב שטח הדירה יש לכלול מרפסות מקורות ולא לכלול מרפסות שאינן מקורות– גזוזטראות).
 5. יש לסמן את גבולות הדירות, לרבות המרפסות, בצבעים שונים. אין לצבוע דירות או הצמדות סמוכות באותו צבע.
 6. יש למספר את הדירות מקומת קרקע (או מרתף, אם נמצא) ולהמשיך קומה, קומה עד לקומה האחרונה במספר רץ בכיוון מחוגי השעון.
  כשקיימים מספר מבנים, אגפים או כניסות, ממספרים מבנה אחד, אגף אחד או כניסה אחת, ולאחר מכן ממשיכים את רצף המספור במבנה השני, באגף השני או בכניסה השנייה, וכן הלאה.
 7. אין צורך בתיאור החלוקה הפנימית של הדירה.
 8. בגין כל קטע המיועד להצמדה, יש לסמן את מידות האורך והרוחב. יש לצבוע את ההצמדות בצבע מלא, כל הצמדה בצבע הדירה שאליה הוצמדה. אם קיימת הצמדה למספר דירות, יש לצבוע את ההצמדה בצבעי אותן הדירות.
 9. יש להציג את הגישה לכל חלקי הרכוש המשותף.
 10. יש לסמן בתשריט את הכניסות ואת דרכי הגישה לרכב למגרשי החניות ולהולכי רגל.

 

קישורים: