מילון מונחים

 
 • נסח מלא – מידע מלא לגבי נכס הרשום בפנקסי המקרקעין, הכולל את תיאור הנכס, זכויות, שעבודים ופעולות הרשומים בנכס. פרטי הנכס לפי גוש וחלקה או ספר ודף (במקרה בו הנכס הינו דירה בבית משותף שנרשם בפנקסי המקרקעין, שדה תת חלקה הינו חובה).
 
 • נסח היסטורי –  כל הרשומות ההיסטוריות שהיו פעילות במועד הסבת הפנקסים למחשב (שנת 1990 לערך). ניתן לעיין ברשומות קודמות יותר בפנקסי המקרקעין השמורים בלשכת הרישום הרלוונטית.
 
 • נסח חלקי – מידע חלקי בנכס שבו קיימים מעל 50 מוטבים, ניתן רק על זכות מסוג בעלות או חכירה.
 
 • נסח מרוכז – מידע מרוכז שאינו כולל את כל פרטי הרישום, על כל הדירות בבית משותף.
 
 • גוש, חלקה, תת חלקה – זיהוי הנכס כפי שנרשם בפנקסי המקרקעין לצורך איתורו (במקרה בו הנכס הינו דירה בבית משותף שנרשם בפנקסי המקרקעין, פרטי הנכס יכילו בנוסף, תת חלקה).
 
 • ספר ודף – זיהוי הנכס כפי שנרשם בפנקסי השטרות, לגבי נכסים שטרם עברו הליכי הסדר זכויות הקניין.
 
 • בית משותף – בית שיש בו שתי דירות או יותר, נרשם בפנקס הבתים המשותפים.
 
 • דירה – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר.
 
 • רכוש משותף – כל חלקי הבית המשותף מלבד החלקים הרשומים כדירות ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם.
 
 • החלק ברכוש המשותף – לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף של אותו בית משותף.
 
 • שטר – מספר תיק הפעולה (שטר/שנה), בו נמצאים המסמכים על פיהם נרשמה הפעולה.
 
 • תאריך – תאריך רישום הפעולה בפנקסי המקרקעין.
 
 • מהות הפעולה – סוג הפעולה שנרשמה בפנקסי המקרקעין, בין אם מדובר בעסקה במקרקעין או כל פעולה אחרת.
 
 • בעלות – זכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם.
 
 • מכר – העברת זכות בעלות.
 
 • מכר ללא תמורה – העברת זכות בעלות במתנה.
 
 • שכירות / חכירה  זכות שהוקנתה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות. שכירות לתקופה שלמעלה מחמש שנים תיקרא "חכירה", שכירות שלמעלה מעשרים וחמש שנים תיקרא "חכירה לדורות".
 
 • זיקת הנאה – שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמו זכות להחזיק בהם.
 
 • הערת אזהרה – הערה שנרשמה בפנקסי המקרקעין על התחייבות של בעל זכות במקרקעין לעשות בהם עסקה או להימנע מעשיית עסקה.

 

 • פרצלציה איחוד וחלוקה של מקרקעין שמטרתם לתרגם את החלוקה המופיעה בתוכנית בניין עיר (תב"ע) לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין. תהליך המדידה מתבצע באמצעות מודד מוסמך המאושר ומבוקר על ידי הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה ועל ידי המרכז למיפוי ישראל