פתיחת ההליך להשמת מתמחים/ות לשנת 2019

 

מחפש/ת התמחות במשפטים? את/ה בעל/ת יכולות גבוהות? משרד המשפטים מציע לך חווית התמחות מעניינת ומאתגרת, בה תזכה ללמוד על עולם המשפט.​


משרד המשפטים מודיע כי ביום 1/12/17 יפתח הליך לקליטת מועמדים להתמחות, על פי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, ביחידות המשרד, לרבות הפרקליטות והסנגוריה הציבורית, למועדי מרץ וספטמבר 2019.

תנאי לקבלת מועמדות

 • גיליון ציונים של שתי שנות לימוד לפחות מאוניברסיטה או מכללה מוכרת.

 היחידות בהן ניתן יהיה להתמחות בשנת 2019 ומידע על פעילותן מפורטים באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

אופן הגשת המועמדות

 1. מילוי תיק אישי במילוי תיק אישי באתר קודקס וטופס קרבת משפחה, בצירוף גיליון ציונים העדכני ליום הגשת המועמדות מהמוסד האקדמי. הגשת המועמדות תעשה באמצעות אתר קודקס ללא תשלום, בהתאם להנחיות המופיעות באתר משרד המשפטים. נתוני המועמדים יועמדו לעיונם של עובדי המשרד האמונים על הליכי המיון, הבחירה והקליטה.
 2. הגשת מועמדות למשרות:
 
יש להגיש מועמדות (ללא תשלום) למשרות באמצעות אתר קודקס.
על מנת להגיש מועמדות יש לפעול באופן מלא ע"פ ההנחיות המפורטות באתר  
קודקס (תחת "סטודנטים") וגם ע"פ ההנחיות המפורטות באתר משרד המשפטיםתחת “מתמחים”.

הליך הבחירה

 • הליכי המיון והבחירה יקבעו על ידי היחידות עצמן.  
 • ההחלטה בדבר זימון מועמד לראיון תקבע על ידי היחידות בהתאם לנתונים הרלוונטיים לכל יחידה. בין היתר, יינתן משקל להישגים לימודיים, קורות החיים, תרומה לקהילה והמלצות.
 • הראיונות יתקיימו במסגרת ועדה (שתוקם בכל יחידה) אשר תבחן את התאמת המועמדים להתמחות על-פי ההתרשמות מן המועמד, לצד הקריטריונים שצוינו לעיל.
 • מועמדים שייבחרו ישובצו כמתמחים בהתאם לצרכי המשרד.
 • מועמדים שייבחרו להתמחות ביחידה אחת במשרדנו, יתבקשו להתחייב בכתב להתמחות באותה יחידה ואז יגרעו מהמאגר.
 • התמחותם של מועמדים שנבחרו והתחייבו להתמחות ביחידה אחת במשרדנו, תבוטל לאלתר אם יסתבר שהגיעו לראיונות ביחידות נוספות של המשרד והם לא יוכלו להתמחות במשרד המשפטים.
 • כל מועמד שיש לו קרוב משפחה אשר מועסק במשרד המשפטים, מועמדותו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח-2007.
 
כתנאי להתחלת התמחות במועדים הנ"ל יידרש היתר להתמחות מלשכת עורכי הדין.
 

ראיונות יחלו ביום 15/03/2018.

 • המועד האחרון להגשת מועמדויות למשרות התמחות במועדי מרץ וספטמבר 2019 הינו כח' בטבת, תשע"ח ה- 15 בינואר 2018 באמצעות אתר קודקס.

מועמדויות שיוגשו לאחר מועד זה, ישקלו בהתאם לצורך בלבד והמשרד איננו מחויב להתחשב בהן.


העדפה מתקנת

משרד המשפטים מזמין מועמדים העונים על התנאים להתמחות על פי חוק לשכת עורכי הדין התשל"א -  1971 ועומדים בקריטריונים שנקבעו בהחלטת הממשלה מיום 12.03.06 בדבר ייצוג הולם בקרב המתמחים במשרד המשפטים, כפי שיפורטו בהמשך, להגיש מועמדותם למאגר המתמחים.

בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, מוטלת חובה על משרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות ליתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות ושל בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה.

ביום 12.03.06 קיבלה ממשלת ישראל, לבקשת משרד המשפטים, החלטה בדבר ייצוג הולם בקרב המתמחים במשרד המשפטים, בה נקבע, בין היתר, כדלקמן: 

"בהתאם להוראות סעיף 15א(ב)(2) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט - 1959 לייעד, ככל האפשר, כ – 10% מהמחזור השנתי של המתמחים במשרד המשפטים להעסקה רק של מועמדים  שהם כשירים לתפקיד של מתמחה במשרד המשפטים, ואשר מתקיים בהם אחד מאלה:

 1. המועמד הוא מקרב האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית; 
 2. המועמד או אחד מהוריו נולדו באתיופיה;
 3. המועמד הוא  "אדם עם מוגבלות חמורה" כמשמעותו בסעיף 35.221 לתקשי"ר...." 

בהתאם להחלטה הנ"ל הוחלט על הקמת מאגר מועמדים שיביא לכדי ביטוי את החלטת הממשלה הנ"ל בדבר "ייצוג הולם" ושיכלול מועמדים אשר עונים על הקריטריונים שנקבעו בהחלטת הממשלה ויימצאו כמתאימים ביותר מבחינת נתוניהם וכישוריהם. 
מאגר מועמדי "ייצוג הולם" יעמוד לצד המאגר הכללי של המועמדים להתמחות במשרד המשפטים, אליו נערך תהליך בחירה נפרד, הפתוח לכל. מי שעונה אחר הקריטריונים של החלטת הממשלה הנ"ל יוכל להגיש מועמדות גם למאגר הכללי, ככל אחר.