העדפה מתקנת

 
|05/12/2013 |

משרד המשפטים מזמין מועמדים העונים על התנאים להתמחות על פי חוק לשכת עורכי הדין התשל"א- 1971 ועומדים בקריטריונים שנקבעו בהחלטת הממשלה מיום 12/03/2006 בדבר ייצוג הולם בקרב המתמחים במשרד המשפטים, כפי שיפורטו בהמשך, להגיש מועמדותם למאגר המתמחים.

ייצוג הולם 

 • בהתאם לסעיף 15 א' לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט- 1959, מוטלת חובה על משרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות, ליתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות ושל בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה.

 

ביום 12.03.2006 קיבלה ממשלת ישראל, לבקשת משרד המשפטים, החלטה בדבר ייצוג הולם בקרב המתמחים במשרד המשפטים, בה נקבע, בין היתר, כדלקמן: 
בהתאם להוראות סעיף 15 א' (ב)(2) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 לייעד, ככל האפשר, כ–10% מהמחזור השנתי של המתמחים במשרד המשפטים להעסקה רק של מועמדים שהם כשירים לתפקיד של מתמחה במשרד המשפטים, ואשר מתקיים בהם אחד מאלה:
 1. המועמד הוא מקרב האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית.
 2. המועמד או אחד מהוריו נולדו באתיופיה.
 3. המועמד הוא "אדם עם מוגבלות חמורה" כמשמעותו בסעיף 35.221 לתקשי"ר.
  1. הוא בעל נכות של 40% לפחות, לפי פריט מהפריטים שלפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956, או שלפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969;
  2. הוא בעל נכות של 20% לפחות לפי פריט מהפריטים שלפי תקנות הביטוח  הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956, או שלפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969, וזכאי (או היה זכאי) לשיקום מהמוסד לביטוח לאומי או זכאי לתמיכה מהמטה לאנשים עם מוגבלות במשרד הכלכלה והתעשייה;
  3. הוא בעל נכות של 20% לפחות לפי פריט מהפריטים שלפי תקנות אגף השיקום במשרד הביטחון;
  4. חלה אצלו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים או יותר. 
 
 • בהתאם להחלטה הנ"ל הוחלט על הקמת מאגר מועמדים שיביא לכדי ביטוי את החלטת הממשלה הנ"ל בדבר "ייצוג הולם" ושיכלול מועמדים אשר עונים על הקריטריונים שנקבעו בהחלטת הממשלה ויימצאו כמתאימים ביותר מבחינת נתוניהם וכישוריהם.
  מאגר מועמדי "ייצוג הולם" יעמוד לצד המאגר הכללי של המועמדים להתמחות במשרד המשפטים, אליו נערך תהליך בחירה נפרד, הפתוח לכל. מי שעונה אחר הקריטריונים של החלטת הממשלה הנ"ל יוכל להגיש מועמדות גם למאגר הכללי, ככל אחר.