הוראות שונות לחברות השמירה ולעוסקים בתחום השמירה

 
שמירה על זכויות עובדים בחברות שמירה

אמות מידה חדשות לעוסקים במקצוע השמירה

 • הוועדה קבעה אמות מידה לעוסקים במקצוע השמירה בהתייחס לשמירה על רמה מקצועית, אי שימוש באמצעים פסולים להשגת עבודה, מניעת ניגוד עניינים,
 • אחריות כלפי מועסקים, חובת סודיות וחובות כלפי הלקוח. זאת כדי למנוע תופעות פסולות במקצוע השמירה ולמצב את חברות השמירה כחברות הפועלות באופן מקצועי והגון. נורמות ההתנהגות שקבעה הוועדה באמות המידה יהוו שיקול מכריע במסגרת שיקולי הוועדה בהפעילה את סמכותה להעניק, לחדש או לשלול רישיון. לעיון באמות המידה לעוסקים בתחום השמירה.

 חובת עריכת ביטוח או ערבות בנקאית לתאגידי או משרדי שמירה

 1. ע"פ החוק ותקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערבות בנקאית ערובה אחרת או ביטוח) תשע"א – 2010 לא ינתן רשיון לאדם לקיים משרד לשירותי שמירה או לארגן שירותי שמירה, אלא אם כן הפקיד ערבות בנקאית, או ערובה מתאימה אחרת, או ביטח את עצמו ואת השומרים המועסקים על ידיו אצל מבטח, לשם הבטחת פיצויו של מי שנפגע עקב מעשה או מחדל שלו או של השומרים.
 2. ע"פ התקנות ניתן לבחור באחת מהאופציות כדלהלן:
  • הפקדת ערבות בנקאית בסכום שלא יפחת מ-6,000,000 ₪.
  • עריכת ביטוח צד ג' בסכום שלא יפחת מ-4,000,000 ₪, וביטוח אחריות מקצועית בסכום שלא יפחת מ-2,000,000 ₪ (או סכום שוה ערך במטבע חוץ).
  • לחלופין על פי החלטת הוועדה מיום 6/6/12 ניתן להגיש אישור על קיום ביטוח צד ג' בסכום שלא יפחת מ- 4,000,000 ש"ח הכולל ביטול חריג אחריות מקצועית ללא צורך בביטוח אחריות מקצועית נפרד.
 3. הערה: ביום 11/4/13 החליטה הוועדה לאשר לחברות השמירה להגיש ביטוח צד ג' ובו ביטול חריג אחריות מקצועית רק לתביעות נזקי גוף. בחרה חברת שמירה לערוך ביטוח, תמציא לוועדה אישור עריכת ביטוח המצ"ב. על הביטוח להיות תקף לכל תקופת הרשיון.
 4. במידה וביטוח צד ג' וביטוח אחריות מקצועית נערכים בחברות שונות, יש להמציא אישור משתי החברות ולמחוק בטופס את הביטוח המיותר.
 5. עפ"י תקנה 5(ב')לתקנות תאגיד או משרד לשירותי שמירה העוסק או מעוניין לעסוק, בתחום השמירה ללא נשק ראשי להגיש לוועדה בקשה להפחתת סכומי הביטוח של מחצית מהסכומים הקבועים בתקנות והאמורים בסעיף 2.
 6. לתשומת ליבכם, חברת שמירה שלא תפעל ע"פ האמור לעיל, לא יחודש רשיונה לשנת 2013, על כל המשתמע.

אמות מידה בנושא הפרת חוקי מגן ע"י תאגידי ומשרדי שרותי השמירה

 • הועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה אישרה בישיבתה מיום 13.7.09 את הנוסח הסופי של אמות המידה להחלטותיה בנושא הפרת חוקי מגן בעבודה על ידי תאגידים ומשרדים לשירותי שמירה.
 • אמות המידה גובשו לאחר עבודה מאומצת שנעשתה במחלקה לריכוז הנתונים והמידע אשר הומצא על ידי התאגידים והמשרדים לשירותי שמירה לצורך חידושי הרשיונות לשנים 2008 ו- 2009, לכדי לבסיס נתונים אחד מרוכז. לאחר בדיקת בסיס הנתונים הנ"ל, הועדה החליטה לרכז את המידע לפי שלוש קטגוריות:
 1. החברות עם שיעור התביעות הכי גבוה ביחס לכמות העובדים.
 2. החברות עם מספר התביעות הכי גבוה.
 3. החברות עם המספר הרב ביותר של הליכים פליליים וחקירות במשרד התמ"ת.
 • מתוך ריכוז הנתונים הנ"ל החליטה הועדה על זימון מספר חברות לשימוע בפני הועדה.
 • כמו כן, במסגרת אמות המידה, ובהתאם לנסיון שהצטבר בשנים הקודמות, הועדה גיבשה את הדרישה לקבלת מידע מחברות השמירה לצורך הליך חידוש הרשיון לשנת 2010, והדרישה לקבלת המידע נשלחה אל חברות השמירה.
 • למסמך הקרטריונים המפורט ('אמות מידה להחלטות ועדת הרישוי בנושא הפרת חוקי מגן על ידי תאגידים ומשרדים לשירותי שמירה').

הענקה מחודשת 

 • במידה ולא תשולם אגרת רישיון לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה במשך שנה אזרחית אחת או יותר, נדרש לבצע הליך של הענקה מחודשת לצורך קבלת רישיון.
 • על מנת לקבל מחדש את הרשיון, תידרש הגשת בקשה להענקה מחודשת של הרשיון, באמצעות הגשת תצהיר בפני עו"ד, ובו פירוט אודות עיסוקיו של המבקש בתקופה בה הרשיון לא היה תקף, וכן סיבת אי התשלום. הבקשה תטופל על פי הדרישות הקבועות בחוק לקבלת הרשיון, ועל פי אמות המידע והנהלים אשר על פיהם פועלת ועדת הרישוי.יש להבהיר כי ועדת הרישוי אינה מכירה ומעולם לא הכירה בהליך של "הקפאת רישיון", שכן הליך זה לא קיים בהוראות החוק.
 • טופס "בקשה להענקה מחודשת"  

דרישות הוועדה לחידושי רשיונות לשנת 2017

הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה החליטה, כי לנוכח החשיבות אותה מייחסת הוועדה להפרת חוקי מגן בעבודה על ידי מעסיקים, יש בהפרת חוקי המגן כדי להשפיע על החלטת הוועדה בנושא חידוש רשיונות. לנוכח קביעה זו, החליטה הוועדה לחייב בנוסף לכל חובה אחרת את המשרדים  והתאגידים שמועמדים לחידוש רשיון, להגיש למחלקה את הנתונים המפורטים בקובץ המצ"ב.

 חברת שמירה המוחזקת ע"י חברה אחרת

 •  הוועדה החליטה ביום 5.2.15  כדלקמן: "כאשר חברה המבקשת רישיון תאגיד שירותי שמירה מוחזקת בידי חברה אחרת, יש לבקש מהחברה המבקשת לציין מיהו בעל השליטה הסופי, על פי הגדרת שליטה הקבועה בסעיף 1 לכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות) התשס"א – 2001. בעל השליטה הסופי יחד עם המנהל ובעלי מניות ישירים אחרים במבקשת (ככל שהם אנשים פרטיים) יירשמו ויבדקו   בכל שנה בבדיקת רישום פלילי"
 • סעיף 1 לכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות) התשס"א – 2001: "שליטה" - היכולת לכוון, במישרין או בעקיפין, פעילותו של תאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חזקה על אדם - 
 1. שהוא בעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק ביותר ממחצית מהזכות להצביע מכוח המניות או סוג שלהן באסיפה  הכללית של  חברה או בגוף מקביל לאסיפה כללית של תאגיד אחר, או מהזכות למנות דירקטורים ובתאגיד שאינו חברה מהזכות למנות בעלי תפקידים דומים.
 2.  שהוא בעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק בזכות למנות מנהל כללי באותו תאגיד.
 3. שהוא בעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק ביותר משלושים אחוזים מזכות בתאגיד, אם אין אדם אחר מחזיק יותר  ממחצית מזכות כאמור.
 4. הנהנה בנאמנות כי הוא מחזיק שליטה בנכסיה, למעט החזקה ביחידה בקרן נאמנות שחל עליה חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994
 5. שהוא בעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק ביכולת למנוע קבלת החלטה עסקית מהותית של התאגיד, זולת אם מקור אותה יכולת בהסכם המסדיר תנאי הלוואה שנתן תאגיד בנקאי במהלך עסקיו הרגילים; לענין זה, "החלטה עסקית מהותית" - למעט החלטה שענינה הנפקת אמצעי שליטה בתאגיד, מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד, או שינוי מהותי בעסקי התאגיד.
 
 ​