קוד אתי לחוקרים פרטיים

 

להלן החלטת הועדה מיום 23.5.10 בנושא קוד אתי לחוקרים פרטיים:


  1. הועדה קיימה דיון משותף עם עו"ד יהודית קרפ ומר דניאל מילוא בנושא שילוב הקוד האתי לחוקרים פרטיים בהנחיות ועדת הרישוי לעניין התנהגות ראויה לחוקר פרטי.
  2. הקוד האתי הוכן על ידי המרכז לאתיקה בירושלים (משכנות שאננים), ולשכת החוקרים הפרטיים בישראל ביוזמת יו"ר הלשכה דאז צלי פלג. הקוד נכתב על ידי עו"ד יהודית קרפ (לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה) וצוות חוקרים פרטיים מטעם לשכת החוקרים הפרטיים, ושותפו בניסוחו פרופ' יצחק זמיר, פרופ' אסא כשר ועו"ד לימור זר-גוטמן והתקבלו גם הערות מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.
  3. הועדה עיינה בקוד האתי לקראת הדיון, ולאחר קיום דיון בנושא, החליטה שהקוד הוא מסמך ראוי ונחוץ, שיש בהוראותיו כדי להבהיר ולהנחות את העוסקים במקצוע החקירות הפרטיות.
  4. הועדה מאמצת את הוראות הקוד האתי כפי שאושרו על ידי לשכת החוקרים הפרטיים בחודש ספטמבר 2009 והמצורפות להחלטה זו. הועדה תשקוד על הנחלתו ויישומו בקרב ציבור החוקרים הפרטיים, והיא סבורה כי תהיה בכך גם ברכה לחוקרים הפרטיים עצמם, באשר יש בקוד כדי להכניס בהירות באשר להתנהגות הראויה של חוקר פרטי בעת ביצוע חקירות.
  5. הועדה רואה חשיבות באימוץ כללי הקוד האתי הן לגבי שימוש בסמכויותיה לקביעת "התנהגות אחרת שאינה הולמת את המקצוע" לפי סעיף 25(א) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972, והן לעניין קביעת העקרונות של אתיקה מקצועית החלים על חוקר פרטי או המקובלים על אנשי המקצוע שהחוקר הפרטי נמנה עליהם כקבוע בסעיף 20(ג) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.