תקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור) (תיקון) התשע"ח-2018 פורסמו ברשומות

 
|03/10/2018 |

ביום 5.9.2018 פורסמו ברשומות תקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור) (תיקון) התשע"ח-2018 (להלן: "התקנות") אשר מטרתן להתאים את נוסח התקנות להסדר החדש שנקבע בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן "החוק" או "חוק המאבק בטרור") לאחר תיקונו ביום 14.2.2018.

ביום 5.9.2018 פורסמו ברשומות תקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור) (תיקון) התשע"ח-2018 (להלן: "התקנות") אשר מטרתן להתאים את נוסח התקנות להסדר החדש שנקבע בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן "החוק" או "חוק המאבק בטרור") לאחר תיקונו ביום 14.2.2018.

בפרק ב' לחוק המאבק בטרור הוסדרו מסלולי ההכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור – סימן א' לפרק ב' עוסק בהכרזה על ארגון טרור על ידי שר הביטחון, וסימן ב' לפרק ב' עסק טרם תיקון החוק בסמכותה של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי לאמץ הכרזה של גורם מוסמך מחוץ לישראל על ארגון טרור זר או על פעיל טרור זר. בחודש פברואר 2018, תוקן החוק וסמכות ההכרזה על ארגון טרור זר או על פעיל טרור זר עברה מוועדת השרים לשר הביטחון. כמו כן, נקבע בתיקון החוק כי הכרזות של מועצת הביטחון של האו"ם (להלן: "מועבי"ט") על ארגון טרור זר או על פעיל טרור זר, יאומצו בישראל באופן אוטומטי ממועד פרסומן באתר האינטרנט של האו"ם, וזאת לתקופה זמנית ועד לאימוצן באופן קבוע.  

תקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור) התשע"ז-2017, הסמיכו את שר הביטחון ושר המשפטים להתקין תקנות בעניין הכרזה על ארגוני טרור ובכלל זה הפרטים שייכללו בהכרזה, הדרכים והמועדים לפרסומה ועוד. אולם, נוסח תקנות אלה תואם את ההסדר שנקבע בחוק טרם תיקונו בחודש פברואר 2018. לכן, כאמור, מטרת תיקון התקנות הינה להתאימן להסדר החדש בחוק בעניין ההכרזות ואימוצן, כמפורט לעיל.

התיקונים מתייחסים, בין היתר, לאימוץ הכרזות זרות והסמכות לאמצן הנתונה לשר הביטחון (תקנה 1), אופן פרסום הכרזות ואימוץ זמני של הכרזות מועב"ט באתר האינטרנט של משרד הביטחון (תקנה 3), תיקונים טכניים למנגנוני היידוע והעדכון לגבי הכרזות על ארגוני טרור ועל פעילי טרור ל"גורמים מיודעים" לרבות התאמת נוסח חובות היידוע כך שיחולו גם לגבי אימוץ זמני של הכרזה, ולא רק לגבי הכרזת שר הביטחון (תקנה 5).