רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון פרסמה נוהל רישוי להפעלת מערכת לתיווך באשראי

 
|22/01/2018 |

רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון פרסמה נוהל רישוי להפעלת מערכת לתיווך באשראי​​​.​

ביום 7.1.18 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נוהל רישוי להפעלת מערכת לתיווך באשראי, המכונות גם מערכות לתיווך הלוואות בין עמיתים או מערכות p2p) peer -to-peer), בהתאם להוראות 12(א) לחוק הפיקוח על שירותי פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016. מטרתו של הנוהל הוא להסדיר את הליכי הגשת בקשה לקבלת רישיון בסיסי או מורחב עבור הפעלת מערכת לתיווך באשראי, לרבות המסמכים שיוגשו במסגרת הבקשה, ובשים לב לכך כי למפקח על נותני שירותים פיננסיים קיימת סמכות לדרוש מסמכים נוספים הדרושים לדעתו לשם בחינת הבקשה.