פורסם דו"ח הצוות הבין- משרדי לבחינת הקמת סביבת ניסוי רגולטורי לחברות פינטק

 
|17/03/2019 |

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3441 מיום 11.1.2018, מינה שר האוצר ביום 28.1.2018 צוות בין משרדי (להלן: "הצוות") לבחינת הקמת סביבה רגולטורית מותאמת לחברות טכנולוגיות המספקות מוצרים ושירותים פיננסיים (להלן: "סנדבוקס רגולטורי" או "התכנית"). הצוות הורכב מנציגי משרד המשפטים, רשות ניירות ערך, אגף תקציבים במשרד האוצר, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, מחלקת מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הרשות לאיסור הלבנת הון ולמימון טרור ורשות המיסים. 

בדו"ח הסופי שפורסם בינואר 2019, הצוות המליץ על המתווה המתאים להקמת סנדבוקס רגולטורי בישראל, תוך סקירת מודלים הנהוגים בעולם וביצוע ניתוח של שוק הטכנולוגיה הפיננסית (להלן: "פינטק") הישראלי. להלן עיקרי המלצות הצוות:

  • הקמת וועדה מיישמת - ועדה האחראית על הפעלת התכנית, לרבות בחינת הבקשות המוגשות על ידי חברות והענקת אישור השתתפות, וכן תהווה כתובת ממשלתית אחת עבור החברות. הועדה תמנה נציגים בדרג עבודה שימונו על ידי שר האוצר, המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, הממונה על רשות שוק ההון, יו"ר הרשות לניירות ערך וראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. הוועדה המיישמת תשמש מסגרת להתייעצות, שת"פ ודיון בין הרשויות השונות ביחס לחברות המשתתפות בתכנית. בקשת השתתפות בתכנית תתקבל ברוב דעות ובלבד שרשות הפיקוח הפיננסית שיש לה סמכות פיקוח הסכימה להחלטה. 
  • רגולטור מוביל - הוועדה המיישמת תקבע לגבי כל חברה המבקשת להשתתף בתכנית, את זהות רשות הפיקוח הפיננסית שתוביל את הטיפול בבקשה, בהתאם לתחום הפעילות של החברה, ובכפוף להסכמתה של רשות הפיקוח הפיננסית. במקרים בהם פעילות החברה אינה טעונה רישוי או אישור של מי מרשויות הפיקוח הפיננסיות, רשות הפיקוח הפיננסית המובילה תהיה זו שתחום אחריותה הוא הרלוונטי ביותר לאופי פעילות החברה. ככל שהפעילות טעונה רישוי מרשויות פיקוח פיננסיות שונות, הוועדה תוכל לקבוע יותר מרגולטור מוביל אחד. הרגולטור המוביל ימנה איש קשר מול החברה, אשר יתאם את פעילותה בתכנית מול גורמי הממשלה השונים. בנוסף, הרגולטור המוביל ימסור לוועדה עדכונים שוטפים לגבי התקדמות החברה בתכנית, עמידתה במדדים וביעדים שנקבעו וכן לעניין סיום השתתפות החברה בתכנית.
  • התכנית כוללת שני מסלולים: 
  1. מסלול "רגולציה מותאמת": המסלול מיועד לחברות שפעילותן טעונה רישוי או כפופה לפיקוח של רשות פיקוח פיננסית, אשר עומדת בקריטריונים לקבלה לתכנית. במסגרת המסלול, רשויות הפיקוח הפיננסיות יוכלו לקבוע הקלות והתאמות לחברות בשני דרכים מרכזיות, מתן רישיון מוגבל או פטור מותנה בתנאים מקבלת רישיון, או מתן התאמות והקלות ברישיון קיים. ההקלות תינתנה לתקופה מוגבלת, שלא תעלה על שנתיים, בשאיפה כי לאחר תקופה זו החברות תוכלנה לעמוד בדרישות הרגולציה. 
  2. מסלול ליווי המיועד לחברות שפעילותן אינה טעונה רישוי או כפופה לפיקוח: הוועדה תפעל כפורום להתייעצות ושיתוף פעולה על מנת לגבש פתרונות מתואמים לקשיים בהן נתקלות חברות פינטק שפעילותן אינה כפופה למשטר רישוי או פיקוח של אחת מרשויות הפיקוח הפיננסיות, לרבות הקושי להתנהל מול המערכת הבנקאית. הצוות זיהה כי קושי זה מתעצם נוכח היעדר משטר פיקוח בתחום איסור הלבנת הון על פעילות חברות אלה, שמעלה את הסיכון שבפעילותן. לכן, הצוות ממליץ כי חברות שישתתפו בתכנית יוכפפו לצו איסור הלבנת הון ייעודי שיחיל עליהן משטר אפקטיבי של איסור הלבנת הון, תוך התחשבות במאפייניהם הייחודיים של החברות ופעילותם.

  • לקריאת דו"ח הסנדבוקס הרגולטורי