רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה תיקון לנוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016

 
|14/06/2021 |

בתאריך 13.5.21 תוקן נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו–2016 (להלן: "החוק"). תיקון הנוהל מפרט את המסמכים הנוספים הנדרשים במסגרת הגשת בקשה לקבלת רישיון למתן שירות בנכס פיננסי כהגדרתו בסעיף 11א – נכס פיננסי מסוג ניהול תשלום.

התיקון לנוהל מפרט את המסמכים שאותם יש להגיש לרשות שוק ההון בתהליך בקשת הרישיון בהתאם לחוק, לגבי שירות פיננסי מסוג של ניהול תשלום, שבמסגרתו נשמר ומנוהל נכס פיננסי בחשבון ייעודי המנוהל עבור לקוח מסוים, באופן שמאפשר את העברת הנכס הפיננסי לחשבון אחר. בהתאם לדברי ההסבר לתיקון, תת-פעילות זו, של ניהול תשלום, אשר לה מאפיינים ייחודיים, מצריכה מידע רלבנטי נוסף לצורך בחינת בקשת הרישיון. תיקון הנוהל מתייחס גם לפעילות של מטבעות וירטואליים יציבים (Stablecoin) שהנכס הצבור בהם צמוד להילך חוקי של מדינה, זאת כדי להתאים את הוראות הרישוי גם לפעילות שנעשית באמצעי תשלום חדשניים דוגמת נכסים וירטואליים.

התיקון כולל הוספת פרק חדש  לנוהל הרישוי שייקרא "דרישת מסמכים נוספים לבקשת רישיון למתן שירות בנכס פיננסי כהגדרתו בסעיף 11א מסוג ניהול תשלום" וסעיפים בו (סעיפים 103–108).


בסעיף ההגדרות שמפרט מהו "ניהול תשלום" ומהו "נכס פיננסי", מובהר שככל ששירות ניהול תשלום כולל בתוכו גם פעילות שבה מקור הכספים הוא ממסגרת אשראי, אשר ניתן ללקוח מאת בעל הרישיון, מבקש הרישיון יידרש לקבל לידיו גם רישיון למתן אשראי, בנוסף לרישיון למתן שירות בנכס פיננסי.


סעיף 103 לנוהל מטיל חובה על מבקש הרישיון, בנוסף למסמך מבנה ארגוני כאמור בסעיף 29 לנוהל, להתייחס בבקשתו לנושאים הבאים: האם קיימת תלות מהותית בעובד מסוים; תיאור תוכניות אימונים והדרכת עובדים; תיאור תוכניות תגמול לעובדים; תיאור תוכניות התייעלות וקיצוצים במצבת העובדים שבוצעו או שצפויות להתבצע בעתיד.


סעיף 104 לנוהל שעוסק בשמירה והגנה על כספי לקוחות, מטיל חובה על מבקש הרישיון להגיש מסמך שמפרט את אופן השמירה וההגנה על כספי הלקוחות. בנוסף, יו"ר הדירקטוריון והמנהל הכללי (או מנהל הפעילות הראשית, ככל שלא קיים מנהל כללי) יאשרו שפרטים אלה תואמים את אופן עבודת המבקש בפועל. המסמך יכלול התייחסות לנושאים הבאים: האופן שבו מוחזקים ונשמרים כספי הלקוחות, לרבות האופן שבו מפריד מבקש הרישיון בין הכספים ששייכים ללקוחות לבין כספים ששייכים למבקש הרישיון עצמו; מנגנונים לצורך הגנה על כספי הלקוחות; נהלים פנימיים, ככל שיש, בעניין אישורים הנדרשים לצורך הפקדה, משיכה והעברה של כספי הלקוחות. ככל שמבקש הרישיון התקשר עם צד שלישי לצורך הגנה על כספי לקוחותיו (כגון חשבון נאמנות), יצורפו גם הפרטים והמסמכים אודות ההתקשרות.


סעיף 105 לנוהל שעוסק במיקור חוץ, קובע כי לצד מסמך התקשרויות עם צדדים שלישיים כאמור בסעיף 35 לנוהל, מבקש הרישיון יתייחס גם לנושאים הבאים: הסדר חלוקת הפעילות בינו לבין הצד השלישי שאחראי על מיקור חוץ; פירוט פרטי החברות שעמן הוא התקשר במיקור חוץ לצורך מתן שירות פיננסי על ידו, ויצרף את ההסכמים עם כל הגורמים האמורים; מידע שהצד השלישי שעמו התקשר יהיה רשאי לעבד על פי ההסכמים (ובכלל זה למטרות וכיצד מתבצע עיבוד המידע).


סעיף 106 לנוהל שעוסק בניהול סיכונים, קובע שמבקש רישיון בסיסי מסוג ניהול תשלום יפרט את גורמי הסיכון, בהתאם לסעיף 81(ג) לנוהל, בשינויים המחויבים.


סעיף 107 לנוהל שעוסק בניהול סיכוני סייבר, קובע שמבקש הרישיון יגיש במסגרת בקשתו מסמך ניהול סיכוני סייבר שמפרט את ניהול סיכוני הסייבר כמפורט בסעיף 86 לנוהל. כמו כן, יו"ר הדירקטוריון והמנהל הכללי (או לחלופין, מנהל הפעילות הראשי), יאשרו שפרטים אלה תואמים את אופן עבודת המבקש בפועל. באישור זה יפורט שמותיהם והגדרת תפקידם של כלל הגורמים לעיל.


סעיף 108 לנוהל שעוסק בהיערכות טכנולוגית, קובע שמבקש הרישיון יגיש במסגרת בקשתו מסמך שמפרט את היערכותו הטכנולוגית של מבקש הרישיון. כמו כן, יו"ר הדירקטוריון והמנהל הכללי (או לחלופין, מנהל הפעילות הראשי), יאשרו שפרטים אלה תואמים את אופן עבודת המבקש בפועל. באישור זה יפורט שמותיהם והגדרת תפקידם של כלל הגורמים לעיל. המסמך יכלול התייחסות לכל המסמכים שמפרטים את היערכותו הטכנולוגית לצורך מתן השירות, ולכל הפחות יתייחס למסמכי מדיניות ונהלי IT; תכנית עבודה טכנולוגית מפורטת שכוללת תיאור של הארכיטקטורה (מערכות, מודולים וממשקים) ואבני דרך.


תחולתו של התיקון היא על מבקש רישיון למתן שירות בנכס פיננסי כהגדרתו בסעיף 11א לחוק מסוג ניהול תשלום כפי שמוגדר בתיקון לנוהל ותחילתו תהא מיום פרסומו.