הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הנחיות שנועדו לסייע לנותני שירותי העברת כספים ביישום גישה מבוססת סיכון

 
|04/02/2018 |

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הנחיות שנועדו לסייע לגופים פיננסיים אשר נותנים שירותי העברת כספים בהטמעת גישה מבוססת סיכון, כחלק ממשטר הציות של הגופים בתחום הלבנת הון ומימון טרור.​

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הנחיות שנועדו לסייע לגופים פיננסיים אשר נותנים שירותי העברת כספים בהטמעת גישה מבוססת סיכון, כחלק ממשטר הציות של הגופים בתחום הלבנת הון ומימון טרור, וזאת כחלק מיישום הגישה מבוססת הסיכון (Risk-Based Approach) אשר מוביל ארגון ה-Financial Action Task Force") FATF”) באופן גלובאלי, על מנת להילחם בהלבנת הון ומימון טרור בדרך יעילה מבלי להכביד יתר על מידה על אזרחים ולקוחות תמימים.

נותני שירותי העברת כספים (Money or value transfer service provider) הינם כל הגורמים המעניקים שירותים לביצוע העברות של "נכס פיננסי" כגון מזומן, המחאות מסוגים שונים, שטרי חוב או שטרי חליפין, פיקדונות כספיים ומטבעות וירטואליים. ההנחיות מבהירות, כי על נותני שירותי העברת כספים לנתח ולזהות בכל עת את סיכוני הלבנת הון ומימון טרור האופייניים לסקטור, ולפתח אמצעים לניהול והפחתת אותם סיכונים, בין היתר ע"י הקצאת משאבים יעילה ומדיניות ואסטרטגיה תוך ארגונית לשיפור אפקטיביות המאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

המסמך שפורסם ע"י הרשות מפרט את שלבי יישומה של גישה מבוססת סיכון הכוללת זיהוי ודירוג סיכון, הליך זיהוי והכרת לקוח, דיווח על פעילות בלתי רגילה, ניטור לקוחות ועסקאות, הדרכה מקצועית והגברת מודעות, וכן ניהול סיכונים מתמשך ומתעדכן לרבות עדכון הערכת הסיכונים, הבקרות הפנימיות והמסמכים שהתקבלו בהליך זיהוי והכרת הלקוח.

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה דוגמאות לקטגוריות הסיכון הנפוצות במגזר זה, לרבות סיכון הקשור ללקוח, סיכון הקשור במדינה או אזור גיאוגרפי, סיכון הקשור בעסקאות, מוצרים או שירותים וסיכון הקשור בדרכי הפצה או סוכנים.

הרשות סבורה, כי משטר ציות מתועד וממוסמך, העושה שימוש במערכת לניטור מתמשך ומיישם בקרות פנימיות לשיפור האפקטיביות, יאפשר הפעלת שיקול דעת עסקי סביר על ידי נותני שירותי העברת כספים ויוכיח את מחויבותם לזיהוי ולמניעת הלבנת הון ומימון טרור.