רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה טיוטת נוהל רישוי להקמת אגודה למתן שירותי פיקדון ואשראי

 
|03/06/2018 |

​רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה ביום 1 במאי 2018, טיוטת נוהל רישוי להקמת אגודה שיתופית למתן שירותי פיקדון ואשראי. מטרת טיוטת הנוהל שפורסם, היא להסדיר את אופן הגשת בקשה לרישיון על ידי אגודות פיקדון ואשראי ומאפשר לממונה, האחראית על הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים, לבחון את התאמתם של האגודות המבקשות, לפעול בישראל. 
​​

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה ביום 1 במאי 2018, טיוטת נוהל רישוי להקמת אגודה שיתופית למתן שירותי פיקדון ואשראי. מטרת טיוטת הנוהל שפורסם, היא להסדיר את אופן הגשת בקשה לרישיון על ידי אגודות פיקדון ואשראי ומאפשר לממונה, האחראית על הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים, לבחון את התאמתם של האגודות המבקשות, לפעול בישראל. בהפעלת סמכותה זו, הממונה שוקלת בין היתר את השיקולים הבאים: יצירת סביבה אמינה, יציבה ובטוחה למתן שירותים פיננסיים; קידום התחרות; הגברת הנגישות לשירותים פיננסיים; ובהקשר של אגודות פיקדון ואשראי, גם קידום מטרות חברתיות ועזרה הדדית. 

אגודה למתן שירותי פיקדון ואשראי (להלן: "האגודה"), הנה התאגדות פיננסית שיתופית שנמצאת בבעלות ושליטת החברים בה. האגודה מאפשרת לחבריה חיסכון בקבלת הלוואות וברכישת שירותים בנקאיים נוספים. על פי הוראות סעיף 25ב' לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) התשע"ו-2016, (להלן: "החוק"), אגודה שהיא אינה תאגיד בנקאי לא תעסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי, אלא אם יש ברשותה רישיון למתן פיקדון ואשראי ובהתאם לתנאים לקבלתו והחזקתו. סעיפים 25 ה' עד ז' לחוק, מגדירים ומסדירים את אופן הגשת הבקשה ומציינים את המסמכים שיש לצרף אליה.  

טיוטת נוהל הרישוי מגדירה חמישה שלבים: השלב הראשון, כולל פגישת הכרות מקדימה, שמטרתה היא הכרת היוזמה, קהל היעד והמודל העסקי שלה.  השלב השני, כולל הגשת מסמכים ראשונית, ומטרתו היא לבחון, בין היתר, את היתכנות היוזמה מבחינה עסקית ופיננסית, מערכות הטכנולוגיה התומכות ועוד. השלב השלישי, כולל השלמת הקמת מערכות המיכון הנדרשות לשם פעולה תקינה ומוסדרת של האגודה. השלב הרביעי, הינו שלב השלמת כל ההכנות והמסמכים הדרושים, לשם קבלת הרישיון על מנת לוודא שיש לאגודה את היכולת להפעיל את המערך העסקי שלה ולנהל את הפעילות שלה בהתאם לבקשה שהוגשה. השלב החמישי, הינו שלב מתן הרישיון, אשר במסגרתו ייערך ביקור במשרדי האגודה ובסופו יינתן לאגודה רישיון ככל שתתקבל החלטה שהיוזמה עומדת בתנאים לקבלת הרישיון. הרישיון הראשוני יוענק לתקופה קצובה של שנתיים, במהלכה תיבּחֵן יכולתה של האגודה לעמוד בתנאי הרישיון שניתן לה ובהוראות החוק.