הרשות לניירות ערך פרסמה עדכון לקובץ שאלות ותשובות לחברי בורסה בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור

 
|19/12/2018 |

ביום 4 בדצמבר 2018 פרסמה הרשות לניירות ערך (להלן: "הרשות") עדכון לרשימת השאלות והתשובות המופיעה באתר הרשות בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור. העדכונים כוללים הבהרות בנושאים הנוגעים להליך הכרת הלקוח, זיהוי ואימות והצהרה על נהנה ובעל שליטה. 

ביום 4 בדצמבר 2018 פרסמה הרשות לניירות ערך (להלן: "הרשות") עדכון לרשימת השאלות והתשובות המופיעה באתר הרשות בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור. העדכונים כוללים הבהרות בנושאים הנוגעים להליך הכרת הלקוח, זיהוי ואימות והצהרה על נהנה ובעל שליטה. להלן עיקרי העדכון:

  • ביחס להליך הכרת בעל החשבון (להלן: "ההליך") שמבצע חבר בורסה לבעל חשבון בחשבונות במערכת סגורה: בהתאם להוראות הצו, על ההליך להתבצע על פי מידת הסיכון של בעל החשבון להלבנת הון ומימון טרור; הליך במערכת סגורה יתבצע ככלל באמצעות שיחה טלפונית מוקלטת, וככל שמדובר במערכת סגורה בסיכון נמוך ניתן גם לבצע את ההליך באופן מקוון. באשר לחשבונות במערכת סגורה בסיכון גבוה, יתבצע ההליך פנים מול פנים או באמצעות טכנולוגיה להיוועדות חזותית מוקלטת. בנוסף, כאשר לקוח מסרב לענות על שאלות במהלך הליך הכרת הלקוח, וחבר הבורסה סבור כי בשל כך נפגעה מידת הכרתו עם בעל החשבון, עיסוקו, מקור כספיו וכו', הוא אינו רשאי לפתוח עבורו חשבון, ועליו להגיש דיווח על פעולה בלתי רגילה לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
  • ביחס לנושאי זיהוי ואימות: הרשות מבהירה כי סעיף 6(ד) לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010 (להלן: "הצו"), כולל פטור מרישום בעל שליטה וקבלת הצהרה על בעל שליטה ביחס לסוגי החשבונות המנויים בסעיף זה, ובעקבות תיקון הצו משנת 2017, הפטור יחול גם ביחס למבנה השליטה בתאגיד, בסוגי החשבונות המנויים בסעיף זה. כמו כן, הובהר כי הפרטים שיש לכלול בתיאור מבנה השליטה בתאגיד בהתאם לסעיף 3(ג) לצו, הם "עץ אחזקות", הכולל לכל הפחות, את שם החברות, את מספרי הזהות של החברות ואחוזי החזקה, וכן את שמות היחידים שהם בעלי שליטה לפי ההגדרה חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "החוק"), ומספר הזהות שלהם, וכן כל פרט אחר שיסייע לחבר הבורסה להבין כראוי את מבנה השליטה בתאגיד.
  • ביחס לנושא הצהרת נהנה ובעל שליטה, הובהר כי גם לקוח שהוא עמותה או אגודה שיתופית נדרש למלא הצהרה על יחיד כבעל שליטה בתאגיד על פי אחת משלוש החלופות המצויות בהגדרת "בעל שליטה" בסעיף 1 לחוק. יובהר, כי חבר בורסה אינו רשאי לקבל מלקוח שהוא תאגיד הצהרה על בעל שליטה מבלי שצוין בה שם של היחיד או היחידים שהם בעלי השליטה. באותם המקרים שבהם לא מתקיימת אחת משתי החלופות בפסקאות (1) ו – (2) שבהגדרות "בעל שליטה", יש להצהיר על בעל שליטה כפי שהוגדר בפסקה (3) להגדרה. כמו כן, באשר לחובה המנויה בסעיף 10 לצו לשמור את מסמכי הזיהוי לתקופה של חמש שנים מיום סיום ההתקשרות או לתקופה ארוכה יותר אם יידרש לעשות כן לפי הוראות יו"ר הרשות במקרים שהוגדרו בצו, נקבע כי שמירת מסמכי הזיהוי, למעט הצהרה שניתנה בחתימת מקור, יכול שתיעשה באמצעות סריקה ממוחשבת. לפיכך, חבר בורסה נדרש לשמור את טופס ההצהרה על נהנה ובעל שליטה המקורי, ובמקרה זה לא ניתן להסתפק בשמירת ההעתק הסרוק שלו.