פורסמה ברשומות הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חילוט תקבולי עבירה), התשע"ח-2018

 
|15/07/2018 |

ביום 11 ביולי 2018 פורסמה ברשומות הצעת חוק (חילוט תקבולי עבירה), התשע"ח-2018 (להלן: "הצעת החוק"), אשר מטרתה ליצור הסדר אחיד ועדכני בכל הנוגע לחילוט של רכוש שהתקבל כשכר עבירה, שהושג כתוצאה מביצוע עבירה, וכן גלגולו של רכוש כאמור (להלן : "תקבולי עבירה"). 

מטרת הצעת החוק היא להחליף את מגוון הסדרי החילוט הקיימים היום בחקיקה ולקבוע הסדר אחיד וקוהרנטי ביחס לחילוט של תקבולי עבירה. ההסדר המוצע הוא קשיח ורחב יותר מההסדרים הקיימים כיום לעניין חילוט אמצעי עבירה, וזאת בשל ההצדקה העניינית להוציא את "בלעו של הגזלן מפיו" וההצדקה החזקה לפגיעה קניינית כאשר מדובר בחילוט של תקבולי העבירה, שאין אפשרות לרכוש בהם זכות לגיטימית.
להלן עיקרי ההסדר המוצע:
  • הרחבת המנגנון של חילוט בשווי של תקבולי העבירה לאחר הרשעה, כאשר האפשרות לחילוט שווי תקבולי העבירה תעמוד ללא תלות בטיב העבירה.
  • קביעת מנגנון משפטי המאפשר לבית המשפט לקבוע כי נידון ניהל "אורח חיים עברייני" (criminal life style), ובהתאם קביעת חזקות לעניין היקף הרכוש המהווה תקבולי עבירה.
  • יצירת הסדר להגשת בקשה לצו חילוט לאחר הרשעה, לעומת ההסדר הטבוע בחוק כיום הדורש הגשת בקשה לצו חילוט יחד עם כתב האישום.
  • הרחבת הסדר החילוט של תקבולי עבירה שלא בעקבות הרשעה במקרים המפורטים בהצעת החוק.
  • הסדר המאפשר תיקון צו חילוט לאחר הרשעה, לרבות הסכום המיועד לחילוט, בשל ראיות חדשות שהתגלו. 
מעבר לתרומה של כינון הסדר חילוט תקבולי עבירה אחיד ועדכני למאבק בפשיעה בכלל ולפשיעה החמורה בפרט בישראל, קביעת הסדר רחב ומודרני של חילוט תקבולי עבירה תסייע גם למדינה לתרום למאבק הבינלאומי בפשיעה הכלכלית החמורה.