מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעים לנשיאתו, התשע"ח-2018

 
|04/02/2018 |

ביום 22.1.2018 אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים להפצתו, התשע"ח-2017 (להלן: "החוק"). מטרת החוק היא להסדיר ולייעל את הליך קליטת ההכרזות בישראל על גורמים המפיצים והמממנים נשק להשמדה המונית ועל גורמים המסייעים להם (להלן: "גורמים פרוליפרטוריים") וביישום סנקציות פיננסיות עליהם באופן מידי, זאת בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים של ארגון ה-FATF (להלן: "הארגון"). 

ביום 22.1.2018 אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או אמצעים להפצתו, התשע"ח-2017 (להלן: "החוק"). מטרת החוק היא להסדיר ולייעל את הליך קליטת ההכרזות בישראל על גורמים המפיצים והמממנים נשק להשמדה המונית ועל גורמים המסייעים להם (להלן: "גורמים פרוליפרטוריים") וביישום סנקציות פיננסיות עליהם באופן מידי, זאת בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים של ארגון ה-FATF (להלן: "הארגון"). 
המלצות הארגון דורשות כי מדינות יישמו סנקציות פיננסיות בהתאם להחלטות מועצת הביטחון של האו"ם (להלן: "מועצת הביטחון") בנוגע למאבק, הרתעה ומניעת הפצה של נשק להשמדה המונית ומימונו. יישום הסנקציות הפיננסיות, כולל, בין היתר, אימוץ הכרזות מועצת הביטחון באופן מידי, הקפאה ומניעת ביצוע של פעילות בכספים או נכסים אחרים בבעלותו של אדם או גוף מוכרז. 

לאור האמור, מוצע להסדיר במסגרת חוק זה מנגנון לאימוץ הכרזות של מועצת הביטחון ושל מדינות זרות על גורמים פרוליפרטוריים, על פיו ההכרזות תיקלטנה באופן אוטומטי לתקופה זמנית של שלושה חודשים, אשר במהלכה תיבחן על-ידי שר האוצר האפשרות לאמצן באופן קבוע. האימוץ הזמני ייעשה על-ידי פרסום ההכרזה באתר האינטרנט של מטה הסנקציות במשרד האוצר, תוך מתן הודעה על אימוץ ההכרזה, ככלל, תוך 24 שעות ממועד ההכרזה על-ידי מועצת הביטחון. מועד הפרסום באינטרנט יהיה מועד האימוץ המחייב, ותוך 14 יום ממועד זה, תפורסם ההכרזה ברשומות. 

החוק מציע לקבוע, בין היתר, עבירה פלילית בגין קיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז או גורם קשור אליו; עבירת סיוע לפרוליפרציה; חובת דיווח למשטרה ולרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, וכן עבירה של הפרת חובה זו; חובות זיהוי, שמירת רישומים ובדיקת זהות הצדדים אל מול פרטי הזיהוי של גורמים מוכרזים; מתן אפשרות למי שרואה את עצמו נפגע מהכרזה להגיש בקשה לביטולה וכן סמכות לתפיסה וחילוט של רכוש הקשור לעבירה. 

בנוסף, מוצע לכלול בתוספת לחוק המוצע את המדינות איראן וצפון קוריאה, אשר בהן מתקיימת פעילות משמעותית של פיתוח והפצה של נשק להשמידה המונית ואשר עיקר המאמץ הבינלאומי במאבק בפרוליפרציה מרוכז בגורמים המשתפים עמן פעולה. שר האוצר יהיה רשאי לשנות את התוספת ולכלול בה מדינות נוספות, בהסכמת שר החוץ ובאישור ועדת החוק והביטחון של הכנסת.