נדחה יום תחולתו של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) התשע"ו-2016 לעניין החלת משטר איסור הלבנת הון על נותני שירות בנכס פיננסי

 
|04/06/2018 |

ביום 31.05.2018 פורסם ברשומות צו הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (דחיית יום התחילה המאוחר) התשע"ח-2018 (להלן: "הצו") אשר דוחה את כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן: "החוק") ביחס לנותני שירות בנכס פיננסי, בארבעה חודשים, ליום 1.10.2018, או ליום פרסומו של צו איסור הלבנת הון לעניין מי שעיסוקו במתן שירותים בנכס פיננסי לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000. 

ביום 31.05.2018 פורסם ברשומות צו הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (דחיית יום התחילה המאוחר) התשע"ח-2018 (להלן: "הצו") אשר דוחה את כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן: "החוק") ביחס לנותני שירות בנכס פיננסי, בארבעה חודשים, ליום 1.10.2018, או ליום פרסומו של צו איסור הלבנת הון לעניין מי שעיסוקו במתן שירותים בנכס פיננסי לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000. 
 
דחיית מועד תחילת החוק נעשתה מאחר וצו איסור הלבנת הון אשר אמור לחול על סקטור נותני השירות בנכס פיננסי ולהחליף את הצו הקיים שחל על נותני שירותי מטבע טרם הותקן. לפיכך עשה שר האוצר שימוש בסמכותו ודחה את מועד תחילת החוק, כאמור, על מנת למנוע מצב בו לא יחול על סקטור זה צו בתחום איסור הלבנת הון.