המפקחת על הבנקים פרסמה טיוטת הוראה בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בשלוחות של התאגידים הבנקאיים בחו"ל

 
|04/03/2018 |

ביום 19.2.2018 פרסמה המפקחת על הבנקים טיוטת הוראה בנושא הפיקוח על השלוחות של התאגידים הבנקאיים בחו"ל.​

 ​ביום 19.2.2018 פרסמה המפקחת על הבנקים טיוטת הוראה בנושא הפיקוח על השלוחות של התאגידים הבנקאיים בחו"ל, בעיקר בתחום הציות בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור וכן על מנת לחדד את חשיבותו של הפיקוח על השלוחות ואת חשיבות קיומם של מנגנוני ממשל תאגידי, ביקורת ובקרה איכותיים בשלוחות. 
 
ההוראה נועדה להתמודד, בין היתר, עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הנשקפים מהפעולה הפיננסית של השלוחות הזרות של התאגידים הבנקאיים הישראלים, בהתאם להמלצות הבינלאומיות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור המתפרסמות על ידי ארגון ה-(Financial Action Task Force (FATF הדורשות ממוסדות פיננסיים לקיים בקרות פנימיות ונהלים למניעת הלבנת הון ומימון טרור ברמה הקבוצתית.

ההוראה קובעת, בין היתר, כי הוראות המפקח על הבנקים בתחומי ממשל תאגידי, בקרה, וניהול סיכונים תיושמנה בשלוחות, בשינויים המחייבים. ההנחיה גם מקימה חובות שיחולו על הדירקטוריון ועל ההנהלה הבכירה בתאגיד הבנקאי בהקשר לקביעת אסטרטגיית סיכון ומדיניות ניהול סיכונים ויישומן וכן בביצוע ביקורת פנימית בשלוחות. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור אשר הינם נדבך משמעותי בניהול הסיכונים הנשקפים מפעילות השלוחות. 

ניתן להעביר הערות עד לתאריך 5.3.2018.