ועדת החוקה אישרה צו המטיל חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותי אשראי

 
|04/02/2018 |

וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה ביום 31.1.2018 את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2017 אשר מטיל משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותי אשראי. ​

​וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה ביום 31.1.2018 את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2017 (להלן: "הצו") אשר מטיל משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותי אשראי. 

פעילותם של נותני שירותי אשראי מוסדרת באמצעות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016 (להלן: "חוק שירותים פיננסיים מוסדרים"). במסגרת חוק זה, הוקם רגולטור פיננסי חדש לאסדרה כוללת של ענף נותני השירותים הפיננסיים, וביניהם סקטור נותני האשראי החוץ מוסדי. במסגרת חוק זה הוטל משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותי אשראי, באמצעות הוספתן לתוספת השלישית של חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, זאת על מנת לאפשר לשר האוצר לקבוע לגביהם חובות זיהוי, ניהול רישומים ושמירתם ודיווח כאמור בסעיף 7(ב) לחוק איסור הלבנת הון.
בעבר הוסדרה פעילות נותני שירותי אשראי באופן חלקי בלבד במסגרת חוק איסור הלבנת הון, בו הוגדרו מבצעי ניכיון כנותני שירותי מטבע, והוטלו עליהם חובות כאמור בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014. חוק שירותים פיננסיים מוסדרים החליף באופן מדורג את ההסדר האמור בחוק איסור הלבנת הון וכן הרחיב את הגדרת נותני שירותי אשראי מעבר לאמור בחוק איסור הלבנת הון, זאת כדי להתמודד עם סיכוני הלבנת הון במתן אשראי ונוכח הסטנדרטים הבין-לאומיים בנושא.

הצו מחייב את נותני שירותי האשראי בזיהוי ואימות מקבל שירות, ביצוע הליך הכרת לקוח, דיווח על פעולות מסוימות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ביצוע בקרה פעילות מקבל השירות, בדיקה האם הלקוחות מופיעים ברשימת פעילי טרור, וכן תיעוד ושמירת מסמכים. כמו כן, הצו קובע הקלות מסוימות כאשר האשראי ניתן במערכת סגורה או סגורה למחצה וכן כאשר מקבל השירות הינו מקבל שירות בסכום נמוך, כהגדרתו בצו.

הצו ייכנס לתוקף החל מיום 15.3.2018.