פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון שיחול על מפעילי מערכת לתיווך אשראי

 
|16/04/2019 |

ביום 10.04.19 פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ט-2019 (להלן: "הצו"). 

הצו אושר ביום 23.1.2019 ע"י ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ונועד להסדיר את חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור שיחולו על מפעילי מערכת לתיווך אשראי (להלן: "המפעיל" או "מפעיל מערכת לתיווך אשראי"), אשר הוגדרו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 כמערכת מקוונת הפועלת באמצעות רשת האינטרנט או באמצעים טכנולוגיים אחרים המשמשת לתיווך בין מלווים ללווים שהם יחידים (Peer to Peer), לשם ביצוע ותפעולן של עסקאות למתן אשראי.

הצו מחייב מפעיל בחובות איסור הלבנת הון ומימון טרור, לרבות זיהוי ואימות של מקבלי שירות, ביצוע הליך הכרת לקוח, דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על פעולות רגילות ובלתי רגילות, ביצוע בקרה שוטפת על פעילות מקבלי השירות, בדיקה מול הרשימות כהגדרתן בצו, תיעוד ושמירת מסמכים. 

בנוסף, הצו קובע מספר הקלות למפעיל מערכת לתיווך אשראי, ובכלל כך הקלות כאשר הפעולות מבוצעות במערכת סגורה או סגורה למחצה, ולמפעיל מערכת חברתית לתיווך אשראי בהלוואות בסכום מזערי (סכום שאינו עולה על 2,500 ש"ח בפעולה בודדת). 

הצו ייכנס לתוקף חצי שנה מיום פרסומו, למעט הדרישה לחתימת מקור בהצהרה לפי סעיף 5 לצו וסעיף 7 לצו אשר ייכנסו לתוקף שנה לאחר פרסום הוראות הממונה לפי סעיפים 5(ו) ו-7(ג) לצו.