הממשלה אישרה הקמת חברה ממשלתית למתן שירותי קורספונדנציה לבנקים הפועלים בשטחי הרשות הפלסטינית

 
|07/11/2018 |

ביום 21.10.18 התקבלה החלטת ממשלה לגבי הקמת חברה ממשלתית שתעניק שירותי קורספונדנציה לבנקים ברשות הפלסטינית. החברה החדשה תיקרא "שירותי קורספונדנציה בע"מ" (Correspondent Services LTD), ותהיה בבעלות מלאה של המדינה. ​

ביום 21.10.18 התקבלה החלטת ממשלה לגבי הקמת חברה ממשלתית שתעניק שירותי קורספונדנציה לבנקים ברשות הפלסטינית. החברה החדשה תיקרא "שירותי קורספונדנציה בע"מ" (Correspondent Services LTD), ותהיה בבעלות מלאה של המדינה. 
 
תפקיד החברה הממשלתית הוא מתן שירותי ייצוג למערכת הבנקאות הפלסטינית במערך התשלומים בישראל באמצעות הרשות המוניטרית הפלסטינית, בכל הקשור להוראות תשלום והעברות כספים בשקלים חדשים. בנוסף, החברה רשאית ליזום ולבצע כל פעולה נלווית הדרושה לה לביצוע תפקידה כאמור לעיל. 

פעילות החברה תפוקח על ידי נגידת בנק ישראל והמפקחת על הבנקים, לרבות בהיבטי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. פעילות החברה תחל עם עמידתה בדרישות הפיקוח וכן לאחר קבלת אישור מנכ"ל משרד האוצר והמפקח על הבנקים. עם הקמת החברה, משרד האוצר יעמיד לחברה ממקורותיו הלוואת בעלים בסך 25 מיליון ₪, בתנאים שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם רשות החברות הממשלתיות. 

כמו כן, ההחלטה מטילה על החשב הכללי במשרד האוצר לתת כתבי שיפוי לטובת החברה בכל הנוגע להוצאות ולתשלומים שהחברה, נושאי המשרה בה ועובדיה יישאו בשל הליכים בקשר לשירותי הייצוג שיינתנו על ידה, בהתאם להחלטת ממשלה זו. 

החלטת הממשלה התקבלה נוכח חשיבות המשך מתן שירותי קורספונדנציה לבנקים הפועלים בשטחי הרשות הפלסטינית באמצעות פתרון ארוך טווח, ולצורך צמצום סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, זאת בהמשך להחלטת וועדת השרים לענייני בטחון לאומי מחודש ינואר 2017 שעסקה בנושא זה.