עיקרי החוק לצמצום השימוש במזומן

 
|20/12/2018 |

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק"), ייכנס לתוקפו ב- 1.1.2019. מטרת החוק היא לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. לשם כך, החוק קובע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים וקובע חובת הצהרה על אמצעי התשלום עמם התבצעה עסקת מקרקעין.  

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק"), ייכנס לתוקפו ב- 1.1.2019. מטרת החוק היא לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. לשם כך, החוק קובע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים וקובע חובת הצהרה על אמצעי התשלום עמם התבצעה עסקת מקרקעין.  

להלן עיקרי החוק;

העברות ותשלומים במזומן
 • החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן לסכום של 11,000 ש"ח כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק, לסכום של 50,000 ש"ח כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים, ולסכום של 55,000 ש"ח כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תייר. 
 • קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה או הלוואה יוגבל לסכום של 11,000 ש"ח, למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח. 
 • קבלה או תשלום במזומן של מתנה מוגבל בסכום של 50,000 ש"ח.
 • עורכי דין ורואי חשבון לא יקבלו סכום במזומן, מעבר לסכומים הנקובים לעיל, כאשר הם נותנים שירות עסקי ללקוח, כהגדרתו בסעיף 8ב לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.

​הגבלות על השימוש בשיקים והסבת שיקים
 • איסור על הסבת שיק או על קבלת שיק מוסב בלי שפרטי המסב נקובים על השיק ("שיק פתוח" או שיק "מוסב על החלק") כאשר מוסר השיק או מקבל השיק הוא עוסק; 
 • איסור כאמור בשיק העולה על סך של 5,000 ש"ח כאשר מוסר ומקבל השיק אינם עוסק; 
 • לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו, או שיק מוסב שעולה על סך של 10,000 ש"ח אם הוא הוסב יותר מפעם אחת (או פעמיים אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח), או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב. 

תיעוד אמצעי התשלום
 • החוק מטיל חובה על עוסק לתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול, כמפורט בחוזר רשות המסים מס' 17/2018.
 • החוק מטיל חובה על רוכשי זכויות במקרקעין בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין הכוללת פרטים לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנה התמורה בצירוף אסמכתאות, או הצהרה כי במועד מתן ההצהרה פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו.   

סנקציות בגין הפרת החוק
 • החוק קובע עיצומים כספיים בגין הפרת הוראות החוק בשיעור של אחוז מהתשלום במזומן, בשיק או בשיק מוסב (עד 25,000 ש"ח - 15%, בטווח 25,000-50,000 ש"ח – 20%, מעל 50,000 ש"ח – 30%). על בנק / בנק הדואר שפרע שיק בניגוד להגבלות ניתן יהיה גם להטיל עיצום כספי בהתאם לאותם שיעורים. על אדם פרטי וכן על עורך דין ורואה חשבון שפועל כנותן שירות עסקי, יוטל קנס באותם שיעורים בגין עבירה מנהלית של הפרת הוראות החוק. 
 • כמו כן, נקבעה בחוק עבירה פלילית של מעשה מרמה במטרה להתחמק מהאיסורים הקבועים בחוק, עבירה שעונשה המירבי הוא שלוש שנות מאסר. 

​הוראת שעה לגבי תושבי האזור או תושבי שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים
 • החוק מחריג, לתקופה של שלוש שנים מתחולת החוק, עסקאות שבוצעו במזומן עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית. במקביל, קובע החוק מנגנון של דיווח על עסקאות אלו לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בסף של מעל 50,000 ש"ח. 

הוראות נוספות
 • ההגבלות שנקבעו לשימוש במזומן לא יחולו על רשויות המדינה שייקבעו על ידי שר האוצר בצו, או על תשלום במזומן בין קרובי משפחה, כהגדרתם בחוק, שאינו תשלום שכר עבודה. בנוסף, כהוראת שעה, לתקופה של שנתיים מיום פרסום החוק ברשומות או עד יום תחילתו של החוק המסדיר את פעילות מי שעיסוקו במתן אשראי ללא ריבית (גמ"חים), לפי המוקדם, לא יחולו הוראות החוק על גמ"ח שנותן או מקבל הלוואה, תרומה או מתנה במזומן. 
 • החוק מעניק לרשות המיסים סמכויות פיקוח ואכיפה וכן קובע הוראות שונות שנועדו לאפשר את אכיפת החובות הקבועות בו, וביניהן הסמכת שר האוצר לקבוע כללים שיחייבו עוסקים בהחזקת אמצעי ייעודי המשמש לקריאת כרטיסי חיוב או סליקת אמצעי אלקטרוני אחר. 
 • החוק קבע כי לאחר שנה מיום כניסת החוק לתוקף, שר האוצר יבחן את שינוי הסכומים הקבועים בתוספת הראשונה לחוק, ויהיה רשאי בהסכמת שר המשפטים ונגיד בנק ישראל ובאישור ועדת חוקה, להפחית את הסכומים כך שבמקום 11,000 ש"ח, הסכום יופחת ל-6,000 ש"ח, ובמקום 50,000 ש"ח, החוק יופחת לסכום של 15,000 ש"ח (למעט לעניין קניית כלי רכב).