פורסמו ברשומות הנחיות דיווח לנותני שירותי אשראי ולנותני שירותי מטבע

 
|07/08/2018 |

ביום 19 ביולי 2018 פורסמו ברשומות הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן: "הרשות") לדיווחים של נותני שירותי מטבע ונותני שירותי אשראי 

 
ביום 19 ביולי 2018 פורסמו ברשומות הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן: "הרשות") לדיווחים של נותני שירותי מטבע ונותני שירותי אשראי (להלן: "ההנחיות"). 

הנחיות אלו מעדכנות את הנחיות הרשות בנושא דיווחי נותני שירותי מטבע מחודש מרץ 2015, וקובעות הנחיות דיווח לנותני שירותי אשראי, עליהם הוטל משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור החל מיום 15 במרץ 2018, עם כניסתו לתוקף של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018.

ההנחיות מתייחסות לפעולות הפיננסיות החייבות בדיווח רגיל בהתאם לסוג הפעולה, ההיקף הכספי של הפעולה, וסוג הנכס הפיננסי או אמצעי התשלום באמצעותו בוצעה הפעולה או ניתן השירות; וקובעות את הפורמט לפיו ישלדווח לרשות.  
עוד מבהירות ההנחיות כיצד לדווח על פעולה בלתי רגילה. מבחינת עיתוי הדיווח, קובעות ההנחיות, כי דיווח על פעולה בלתי רגילה, לרבות ניסיון לביצוע פעולה, יועבר לרשות סמוך לאחר עשיית הפעולה או רישומה, ככל האפשר בנסיבות העניין.  

ההנחיות נכנסו לתוקף ביום פרסומן.