נדחה ערעורו של בנק לאומי לישראל על החלטת ועדה להטלת עיצום כספי לעניין תאגידים בנקאיים

 
|01/04/2019 |

בית המשפט השלום בירושלים (כב' השופט אוהד גורדון) דחה ביום 10.03.2019 את ערעורו של בנק לאומי על החלטת הוועדה להטלת עיצום כספי לעניין תאגידים בנקאיים (להלן: "הוועדה"), אשר הטילה על הבנק עיצום כספי לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, בשל הפרות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 (להלן: "הצו"). 

העיצומים הוטלו על ידי הוועדה ביום 27.01.2015, בגין תשע הפרות של סעיף 9 לצו והפרה נוספת של סעיף 11 לצו בסך של 4.2 מיליון ש"ח בהתבסס על הביקורת שנערכה בבנק בחודשים נובמבר 2013-מרץ 2014. הערעור של הבנק בפני בית המשפט צומצם לחמש הפרות. 

בית המשפט בפסיקתו סקר את ההסדרים הרלבנטיים, את הרקע שלהם ומטרותיהם ובהמשך התייחס לכל הפרה באופן פרטני. בית המשפט סקר את חובות הדיווח החלות על הבנק והסנקציות בגין הפרתן – סנקציה פלילית אשר הוגבלה למי שפעל במטרה להכשיל דיווח (סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון), לצד אכיפה מנהלית באמצעות הטלת עיצומים כספיים על מפרי חובת הדיווח בסכום מירבי של 2,260,000 ₪ (לכל הפרה). 

ביהמ"ש דחה את טענת הבנק לפיה מחובתה של הוועדה ליישם את הסמכות להטלת עיצום כספי בדרך של "פרשנות מקלה", כלומר באופן שנוטה להקל עם מפרי חובת הדיווח. ביהמ"ש קובע כי חיוב בעיצומים בסכומים גבוהים, מתיישב עם רצונו של המחוקק לתמרץ הקפדה על יישום חובת הדיווח ולהגשים את תכליות חוק איסור הלבנת הון.

כמו כן, דחה ביהמ"ש את טענת הבנק כי מן הראוי לבחון את ערעורו של הבנק במבחן מרחיב בהשוואה למבחנים הנוהגים בדין להתערבות בהחלטות מנהליות וקבע, כי ערעורו של הבנק ייבחן לפי אותן אמות המידה שבמשפט המנהלי בדומה בערעורים על ועדות להטלת עיצום כספי על סקטורים מפוקחים אחרים מכוח חוק איסור הלבנת הון, והדגיש, כי בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעתה של הוועדה בהטלת העיצום בשיקול דעתו.

כן דחה בית המשפט את עמדת הבנק, לפיה לצורך בחינה האם הבנק פעל כראוי במקרים בהם לא דיווח על פעילות בלתי רגילה, על הפיקוח להסתפק באמירת הבנק המפוקח כי ביצע בדיקה מספקת שהסירה את החשד, מבלי לבחון את טיב הבדיקה ומסקנותיה ומבלי שהבנק יידרש לפרט אלמנטים אלה ולבססם באסמכתאות. בית המשפט קבע כי טענת הבנק היא בלתי סבירה, שקבלתה תייתר למעשה את הפיקוח.  

  • עש"א 48825-07-15 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' ועדה להטלת עיצום כספי לעניין תאגידים בנקאיים