המפקחת על הבנקים פרסמה טיוטת חוזר בנושא ניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור

 
|03/10/2018 |

ביום 12.9.2018 פרסמה המפקחת על הבנקים טיוטת תיקון לחוזר בנושא ניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור בתוספת הראשונה של חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "החוק") ולאור הסיכונים עבור התאגידים הבנקאיים בקשר עם ניצולם לצורך העלמות מס.  

ביום 12.9.2018 פרסמה המפקחת על הבנקים טיוטת תיקון לחוזר בנושא ניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור בתוספת הראשונה של חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "החוק") ולאור הסיכונים עבור התאגידים הבנקאיים בקשר עם ניצולם לצורך העלמות מס.  

כחלק מהמאמץ של רשויות המס להתמודד עם תופעת ההון השחור שמקורו בעבירות מס חמורות, קידמו משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ורשות המיסים את תיקון מס' 14 לחוק אשר נכנס לתוקפו באוקטובר 2016. התיקון כלל הוספת מספר עבירות מס חמורות, בהתקיים תנאים מסוימים, לרשימת עבירות המקור המנויות בתוספת הראשונה לחוק. 

החוזר שנועד לסייע לבנקים לנהל את סיכוניהם, מעודכן כעת לאור הניסיון שנצבר הן על ידי הבנקים והן על ידי רשות המיסים, באמצעות מתן דגשים לסוגיות אשר עשויות להיות רלוונטיות לעבירות מס, וכוללת, בין היתר, את הסוגיות הבאות:

  • מדיניות ונהלים: התאגיד הבנקאי יעדכן את המדיניות והנהלים שנקבעו לפי הוראה 411 בנושא "ניהול סיכוני הלבנת הון ואיסור מימון טרור" לפי הדגשים המפורטים בחוזר, הכוללים סוגיות כגון "הכר את הלקוח" תוך התייחסות לגורמי סיכון הנוגעים לפעילות החשבון או מבנה בעלותו; בחינת דפוסי פעולה מרשימת הפעולות בתוספת השנייה לצו רלוונטיים לאיתור חשבונות או פעולות שייתכן כי קשורות להתחמקות הלקוח מתשלום מס או שמקור הכספים בהם הוא מהכנסות שלא דווחו לרשות המיסים כנדרש; וכן, עדכון הבקרות ומערכי ההדרכה של התאגיד הבנקאי.
  • פעילות חריגה: ביחס למקרים בהם קיים חשד לפעולות חריגה או חשודה, על התאגיד הבנקאי לקבל הסבר מהלקוח על ההיגיון העסקי או הכלכלי של הפעילות האמורה לרבות קבלת אסמכתאות רלוונטיות. כמו כן, ביחס לחשבונות המתנהלים על שם תאגיד, על התאגיד הבנקאי לעדכן בנהליו את המקרים והאופן בהן תתקבלנה אסמכתאות והצהרות מהלקוח בדבר דיווח לרשות המיסים על פעילות בחשבון. 
  • דגלים אדומים: עדכון רשימת הדגלים האדומים אשר עלולים להצביע על חשד לביצוע עבירות מס על ידי הלקוח, דוגמת הקמת חברה פעילה נוספת בעלת שם דומה במדינה אחרת; פעולות המתבצעות בחשבון שאינן מתאימות לפרופיל הלקוח או היקף פעילות שאינו תואם למידע שנמסר על ידי הלקוח בעת פתיחת החשבון; התנהלות חשודה ביחס לאופי האינטראקציה שהלקוח מבקש לנהל עם התאגיד הבנקאי; וחשדות באשר למקור הכספים או העושר של הלקוח.