היום נכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון ומימון טרור בפעילות נותני שירות בנכס פיננסי

 
|14/11/2021 |

לאחר עבודה משותפת של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים נכנס לתוקפו היום (א'), צו איסור הלבנת הון ומימון טרור שחל על פעילות נותני שירות בנכס פיננסי. הצו קובע בין השאר הוראות המתייחסות לנותני שירות בנכס פיננסי המבצעים פעילות במטבע וירטואלי.

נותני שירותים פיננסיים, כמו גופים פיננסיים אחרים, חשופים לאפשרות שיתבצעו באמצעותם עבירות של הלבנת הון ומימון טרור. צווי איסור הלבנת הון מתמודדים עם סיכון זה, על ידי דרישה לביצוע של תהליכים סדורים לזיהוי והערכת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ונקיטת אמצעים לניהולם והפחתתם, זאת תוך יישום גישה מבוססת סיכון. הצווים מיישמים את הנורמות הבינלאומיות במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, שנקבעו בהמלצות ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force).

צו איסור הלבנת הון קובע הוראות לעניין זיהוי ואימות של מקבל שירות ולביצוע הליך הכרת הלקוח, קיום חובת דיווח לרשויות המפקחות על פעילות מקבלי השירות ובכלל זה דיווחים על פעילות רגילה ועל פעילות בלתי רגילה ועל אירועים חריגים אצל נותן השירות, הוראות לעניין בקרה וניטור של סיכונים, הוראות לניהול רישומים ולשמירת מסמכים ועוד.


בנוסף, קבועות בצו הוראות לעניין העברה אלקטרונית של כספים בישראל ומחוצה לה, ולראשונה גם הוראות מפורטות על העברה של נכסים פיננסיים במטבעות וירטואליים. הוראות אלו יאפשרו את השימוש במטבעות וירטואליים באופן בטוח יותר ויאפשרו לרשויות להבדיל בין שימוש לגיטימי לבין ניצול המטבעות הווירטואליים להלבנת הון ו/או מימון טרור, וכך יקדמו את הכלת הסקטור במשק הפיננסי הישראלי.


פירוט בנוגע להוראות הצו ניתן למצוא בעלון המצורף​.


במקביל לצו פרסמה רשות שוק ההון בעת האחרונה טיוטת חוזר לעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שחלה על כל נותני השירותים הפיננסיים שפעילותם מוסדרת בצו. הוראה זו המשלימה על הוראות הצווים, מיועדת להנחות את הגופים המפוקחים ביישום של גישה מבוססת סיכון להתמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ונכללים בה, בין השאר, דרישה לגיבוש מדיניות לניהול סיכוני הלבנת הון שתאושר על ידי האורגנים הרלוונטיים אצל בעל הרישיון, חובת מינוי אחראי למילוי חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור וחובת קביעת נהלים לקיום בקרה שוטפת ולניהול אפקטיבי של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. הוראות אלו נועדו להבטיח הקצאה יעילה של משאבים לצורך התמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שזוהו.

 

ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "כניסת הצו לתוקף מהווה בשורה של ממש לכלכלה הישראלית, לתעשיית הפינטק והגברת התחרות הפיננסית. הסדרת החובות הבינלאומיות בתחום הלבנת ההון ומימון הטרור תאפשר לסקטור לפעול בצורה רחבה הרבה יותר למול המערכות הפיננסיות האחרות ולשפר פעילותו, לצד הפחתת סיכוני ציות. הצו גם מסדיר באופן ראשוני את תחום נותני השירותים במטבעות וירטואליים, אשר נחוץ להתמודדות עם הסיכונים הגוברים בתחום, וגובש בשיתוף עם התעשייה. אנו מצפים מכלל השחקנים בתחום לעמוד בסטנדרטים הגבוהים המצופים מכל המוסדות הפיננסים בישראל, ולתרומתם האקטיבית לסיוע במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור. ברצוני להודות לצוות הרשות על קידום צו חשוב זה ולשיתוף הפעולה הפורה עם רשות שוק ההון ועם משרד המשפטים בהתקנתו".

 

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת: "ראשית אני מברך על העבודה המשותפת עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ומודה לעובדי הרשות ולכל מי שלקח חלק בתהליך. הפיקוח שלנו על נותני שירותים פיננסיים, ובכלל זה נותני שירות בנכס פיננסי, אינו בפן היציבותי, אלא בפן של ההגנה על הלקוחות ובפן של הבטחת סביבה חוקית יציבה, בין היתר בתחום של הלבנת הון. הצו החדש שנכנס לתוקף ישפר את יכולתנו לשמור על סביבת פעילות שאינה נגועה בהלבנת הון ומימון טרור. רשות שוק ההון תמשיך לפעול למען קידום והרחבת השירותים בנכס פיננסי, כמו הכנסת שירותים חדשניים וגופי הייטק, אשר ישכללו את השוק ויבטיחו סביבה בטוחה יותר לפעילות".