רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה טיוטת הוראה בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בנותני שירות מטבע

 
|04/03/2018 |

ביום 18.2.2018 פרסמה הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח, וחסכון טיוטת הוראה בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בנותני שירות מטבע. ​

ביום 18.2.2018 פרסמה הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח, וחסכון טיוטת הוראה בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בנותני שירות מטבע. מטרת טיוטת ההוראה היא להנחות את נותני שירותי המטבע באימוץ גישה מבוססת סיכון בבואם להתמודד בצורה אפקטיבית עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. ההוראה כוללת, בין היתר, הנחיות לעניין זיהוי לקוחות, בקרה ודיווח, ניהול רישומים ושמירתם, דיווחים וקביעת מדיניות בהתאם לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקיימים בסקטור או לגוף עליו חלה המדיניות, ולפי הסטנדרטים הבינלאומיים של ארגון ה-(Financial Action Task Force (FATF. 

בנוסף לאמור, טיוטת ההוראה מחייבת את נותני שירותי מטבע להגדיר את תחומי האחריות של האחראי על מילוי חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור ולגבש הערכת סיכונים בה יזוהו ויוערכו סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הניצבים בפני נותן השירות ובעדכונה באופן תקופתי. טיוטת ההוראה גם מפרטת את אופן יישומו של הליך זיהוי והכרת לקוח, לרבות על ידי קביעת נהלים לקיום בקרה שוטפת למידע שהתקבל ולפעילות הלקוח, על מנת לוודא שאלה עולים בקנה אחד עם הערכת הסיכון שבוצעה לגביו. 

כמו כן, טיוטת ההוראה מחייבת בקביעת נהלים לסיווג וטיפול בלקוחות בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור, קיום בקרה שוטפת על הליך הכרת הלקוח שבוצע, ביצוע בדיקה מול רשימות מוכרזי הטרור והפרוליפרציה, דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון והוראות לעניין גיוס והדרכת עובדים, והכל בהתאם לגישה מבוססת סיכון. 

טיוטת ההוראה כוללת גם "קווים מנחים" לביצוע הליך מוגבר של הכרת לקוח, וטופס עזר לזיהוי איש ציבור מקומי במסגרת ביצוע הליך הכרת לקוח. 

ההוראות החדשות צפויות להיכנס לתוקף ב-15.03.18.