אושרו בקריאה ראשונה: שתי הצעות החוק למלחמה בהלבנת ההון ובהון השחור

 
|01/08/2013 |

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (ייעול אמצעי הגבייה ודיווח), התשע"ג-2013, ואת הצעת החוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ג-2013, שהגישה הממשלה

 

הצעות החוק נועדו לבצע תיקוני חקיקה במרבית חוקי המס, שעניינם הגברת אכיפת דיני המס, צמצום היקף העלמות המסים בישראל, שיפור וייעול גביית המיסים, ושיפור באיסוף המידע והדיווח לרשות המיסים.

בדברי ההסבר להצעות נכתב כי "גביית המסים בישראל היא המקור העיקרי להכנסות המדינה. האופן שבו מבוצעות שומה, ביקורת, ואכיפת הגבייה משפיע באופן ישיר על הכנסות המדינה. על כן, רמת הגבייה קשורה ישירות ליכולת המדינה לעמוד ביעד הגירעון בטווח הקצר וביעד החוב בטווח הארוך. מדוח ועדת טרכטנברג, שאומץ על ידי הממשלה ב-2011, עולה, כי קיים פער משמעותי בין הפעילות הכלכלית המדווחת לבין הפעילות הכלכלית המתקיימת בפועל במדינת ישראל. נמצא, כי הפעילות הכלכלית המתקיימת בפועל בישראל גדולה בכ– 23% מהפעילות הכלכלית המדווחת. הוועדה ראתה חשיבות רבה בהגברת האכיפה ובהתמודדות עם ה"כלכלה השחורה" במדינת ישראל. על פי דוח הוועדה, צמצום הפער בין הפעילות המדווחת לפעילות בפועל, לצד אכיפה יעילה יותר, צפויים להביא להגדלה משמעותית של בסיס המס בישראל ולפיכך גם להגדלת המקורות שבידי הממשלה, כמו גם ליצירת מערכת מס צודקת ושוויונית יותר, שכן בכך יצטמצם היתרון התחרותי של עסקים מעלימי מס על פני עסקים שומרי חוק. עוד עולה מדוח הוועדה, כי לשם הגשמת המטרה האמורה יש להשתמש במערכות המידע הממוחשבות המצויות בידי הממשלה כדי לשדרג את האכיפה, בלא הגדלה של החיכוך בין רשויות המס לציבור בכללותו. בעקבות המלצות הוועדה, הוקם צוות בראשות מנהל רשות המסים בישראל, ובהשתתפות נציגי רשות המסים, אגף התקציבים במשרד האוצר ומשרד המשפטים. מטרות הצוות היו לבחון את הטיפול בנושא ההון השחור, אכיפת הגבייה והעלמות המס. חלק מהמלצות הצוות היוו בסיס להצעת חוק זו".  

תיקוני החקיקה שבהצעת החוק לייעול אמצעי הגבייה, נכללו תחילה בהצעת חוק ההסדרים, ואולם בתיאום בין הממשלה לכנסת, הוצאו ממנה.

22 ח"כים תמכו בהצעה לייעול הגבייה בקריאה ראשונה ללא מתנגדים.

18 ח"כים תמכו בהצעה לייעול הגבייה בקריאה ראשונה ללא מתנגדים.

ההצעה הראשונה תועבר לוועדת הכספים להכנתה לקריאה שניה.

 ההצעה השנייה תועבר לוועדת חוקה חוק ומשפט להכנסתה לקריאה שניה.