מועצת אירופה: מדינת ישראל לא הפגינה התקדמות מספקת בביצוע תיקוני החקיקה הנדרשים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור

 
|14/12/2015 |

מליאת ארגון Moneyval  של מועצת אירופה מתחה ביקורת על היעדר התקדמות מספקת בביצוע תיקוני חקיקה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל

​מליאת ארגון Moneyval קיימה ביום 8.12.2015 דיון בנוגע להתקדמות בחקיקה שביצעה מדינת ישראל בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, בחלוף שנתיים ממועד אימוץ דו"ח הביקורת הבינלאומית על המדינה.
 
בדיון, עדכנה מדינת ישראל בנוגע להליכי החקיקה שננקטו לתיקון הליקויים שהתגלו בביקורת הארגון משנת 2013, וביניהם החלת חובות מתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור על עורכי דין, רואי חשבון ויהלומנים, תיקון צווים החלים על תאגידים בנקאיים ונותני שירותי מטבע והוראות פיקוח שפורסמו על ידי הרגולטורים של מוסדות פיננסיים. עוד עדכנה המדינה בנוגע ליוזמות חקיקה לשיפור משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור וביניהן הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים, הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, הצעת חוק המאבק בטרור, הוספת עבירות מס כעבירות מקור ועוד.
 
לצד שביעות הרצון של הארגון מההתקדמות שהפגינה מדינת ישראל בתחומים האמורים לעיל, הארגון מתח ביקורת על כך שהמשטר טרם הוחל על גופים נדרשים נוספים, לרבות על העוסקים במתן שירותי נאמנויות, סוחרים במתכות יקרות, מתווכי נדל"ן ושירותי הקמת וניהול חברות.
 
כמו כן, נמתחה ביקורת על כך שליקויים במשטר בנוגע להליכי זיהוי לקוחות במוסדות פיננסיים לא תוקנו. ביקורת הארגון התמקדה בעיקר בצו איסור הלבנת הון בתחום הביטוח וקופות הגמל, אשר לא תוקנו מאז שנת 2002, בהם נתגלו הליקויים הרבים ביותר. בנוסף, נמתחה ביקורת על אי השלמתם של הליכי החקיקה בתחום על בנקים, נותני שירותי מטבע, בנק הדואר, חברי בורסה ומנהלי תיקים.
 
לפיכך, התבקשה המדינה לחזור ולדווח למליאת הארגון בדצמבר 2016, בנוגע להשלמת תיקון הליקויים האמורים. יצוין, כי לפי פרוצדורת הארגון, הדיון הנוכחי התמקד בבחינת התקדמות המדינה בתחום החקיקה בלבד, ולא נבחנה התקדמות המדינה בתחום האכיפה ואפקטיביות המשטר.
 
המשלחת כללה את נציגי הרשות לאיסור הלבנת הון, פרקליטות המדינה, משרד המשפטים, בנק ישראל, רשות ניירות ערך ומשטרת ישראל.
 
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (בפועל), ד"ר שלומית ווגמן, אשר שימשה כראש המשלחת מטעם מדינת ישראל, ציינה שמועצת אירופה הבהירה כי על מדינת ישראל לבצע שורת תיקוני חקיקה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור בהקדם, על מנת לשפר את אכיפת המשטר בתחום ולהתאים את החקיקה לסטנדרטים הבינלאומיים. במידה ותיקוני החקיקה לא יושלמו בהקדם, הדבר עשוי לפגוע גם בהצטרפותה של מדינת ישראל לארגון ה- FATF. כלל הגופים האמונים על התחום בישראל פועלים בשיתוף פעולה מלא במטרה לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים.