פורסם תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים), התשע"ה-2015

 
|30/08/2015 |

משרד האוצר פרסם להערות הציבור את תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים), התשע"ה-2015, שנועד ליישם את המלצות הצוות לבחינת הרגולציה על נותני שירותי מטבע.

ביום 26.8.2015 פרסם משרד האוצר את תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים), התשע"ה-2015 (להלן: "התזכיר").
 
ביום 8.2.2015, אישר היועץ המשפטי לממשלה את המלצות הצוות לבחינת הרגולציה על נותני שירותי מטבע בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקלי), עו"ד אבי ליכט (להלן: "צוות ליכט") שהוקם בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה מיום 12.3.2014 והוסמך להגיש את המלצותיו בנושא הסדרת הרגולציה לטווח הארוך בענף שירותי המטבע. בהתאם להנחיית היועץ, מונה צוות בראשותו של היועץ המשפטי של משרד האוצר, עו"ד יואל בריס, שמטרתו ליישם את המלצות צוות ליכט ולהכין את המסגרת החקיקתית הנדרשת ליישומן (להלן: "צוות בריס"). בצוות חברים נציגי משרד האוצר לרבות יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע, בנק ישראל, משרד המשפטים, המועצה הלאומית לכלכלה, רשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ורשות ההגבלים העסקיים.
 
נוכח היקף הנושאים הדרושים הסדרה, החליט הצוות להתמקד בשלב הראשון של עבודתו בנושא הקמתו של רגולטור פיננסי ייעודי חדש, במבנה הרגולטור ובסמכויות שיינתנו לו, באסדרת השירותים הניתנים על ידי נותני שירותי מטבע כיום (אשר בתזכיר מוצע לקרוא להם "שולחני"), וכן באסדרת כל שירותי האשראי הניתנים על ידי גופים שאינם מוסדרים, לרבות שוק ההלוואות החוץ בנקאיות. 
 
תזכיר החוק מציע להקים רגולטור פיננסי ייעודי חדש, שייקרא 'המפקח על נותני שירותים פיננסיים' ויפעל בשלב זה במשרד האוצר. מוצע כי הרגולטור החדש יפעל באופן שיביא מחד לפיתוח השוק וליצירת חלופה הולמת למערכת הבנקאית בתחום מתן השירותים הפיננסיים, ומאידך ימנע מגורמי פשיעה וגורמים עבריינים מלעשות שימוש בענפים אלה למטרות שאינן כשרות.
 
בפרק ההגדרות, הוגדרו הפעולות של 'שולחני' כמי שעוסק במתן שירותים פיננסיים אשר אין בהם רכיב של אשראי דוגמת המרת נכסים פיננסיים והעברות כספים, ושל 'נותן שירותי אשראי' כמי שעוסק במתן שירותים פיננסיים בעלי רכיב אשראי, דוגמת מתן הלוואות וניכיון. בנוסף, הוגדרו גם המונחים 'אמצעי תשלום' ונכס פיננסי' בהגדרה רחבה אשר כוללת את כל אמצעי התשלום המסורתיים וכן כרטיסים נטענים (Prepaid) ומטבעות וירטואליים. עוד נקבע כי גופים אשר חל עליהם כבר היום פיקוח לעניין מתן שירותים פיננסיים (דוגמת בנקים או גופים מוסדיים), יוחרגו מתחולתו של חוק זה.
 
התזכיר מציע לקבוע כללים המסדירים דרישות סף לרישום ורישוי של נותני שירותים פיננסיים. הדרישה לרישום תחול על עסקים להם מחזור כספי נמוך המאפשר להסתפק בדרישות רגולטוריות נמוכות יותר, וכאשר מדובר על עסקים להם פעילות במחזור כספי גבוה, תחול דרישת הרישיון אשר תחייב גם התאגדות ותכלול דרישות מחמירות יותר. בשני המקרים, על המבקש רישום או רישיון להעביר למפקח, בין יתר המסמכים הנדרשים, גם הצהרה בדבר האמצעים הכספיים ומקורות המימון שלו.
 
על מנת למנוע כניסתם של גורמים פליליים לתחום זה ולהבטיח כי השוק יפעל באופן מסודר, המתאים לפעילות הפיננסית המבוצעת בו, מוצע להסמיך את המפקח לבחון את יושרם ויושרתם של המבקש להירשם או לקבל רישיון, של הנהנה אם ישנו, של בעל העניין בתאגיד אם ישנו, ושל כל נושא משרה בנותן השירות הפיננסי. לעניין זה הובהר כי בחינת "יושר ויושרה" של אדם רחבה יותר מבחינת עברו הפלילי ובמסגרתה ניתן לבחון גם הרשעה במדינות אחרות, מידע מודיעיני, וכן הפרת דין  שבשלה הוטל על אדם כופר או עיצום כספי, או שנגזרו עליו שעות שירות ללא הרשעה, אם סוג ההפרה מצדיק זאת. לעניין נושא משרה יבחן המפקח את התאמתו לתפקיד גם בהיבטים של כישוריו, הכשרתו וניסיונו העסקי וקשריו מכל סוג שהוא עם נותן השירותים הפיננסיים ועם כל נושא משרה בו, וכן הוסמך לדרוש עמידה בבחינות מקצועיות.
 
בפרק העוסק בסמכויות הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים, ניתנו למפקח כלים וסמכויות לפיקוח, לרבות דרישת דו"חות ומסמכים, ביטול רישום או רישיון, קביעת הוראות בדבר ניגוד עניינים, מתן היתרי שליטה למי שמבקש לשלוט בנותן שירותים פיננסיים ואישורי העברת שליטה, סמכויות הנוגעות לפיקוח צרכני דוגמת איסור הטעיה וחובות גילוי, סמכויות הנוגעות לקידום ותחרות וסמכות להטיל עיצום כספי בגין ביצוע הפרות של הדרישות המופיעות בחוק.
 
התזכיר פורסם לציבור באתר קשרי ממשל. ניתן להגיש באמצעות האתר הערות לתזכיר עד ליום 16.9.2015. בנוסף, צוות בריס מתכוון לקיים ימי שימוע בעל פה לקבלת עמדות הציבור בנוגע לנושאים העקרוניים העולים בתזכיר. מי שמבקש להופיע בפני הצוות מתבקש להגיש לדוא"ל tazkir@mof.gov.il מסמך תמציתי או מצגת עם עיקרי עמדתו, עד ליום 16 בספטמבר 2015, וכן פרטים ליצירת קשר. הצוות אינו מחויב לשמוע בעל-פה את כל הפונים אליו, ויוכל לגבש עמדתו גם על בסיס הניירות והמצגים הכתובים שיועברו אליו.
 
  • לצפיה בתזכיר החוק באתר קשרי ממשל לחץ כאן