פורסם דו"ח ביניים של הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי

 
|26/05/2014 |

פורסם דו"ח ביניים של הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי​


ביום 25.5.2014, פורסם דו"ח הביניים של הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי. הראל לוקר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, כיהן כיו"ר הוועדה וחברים בה ראש רשות המסים, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מנהלת מחלקת חשבות ומערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל, ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, סגן המפקח על הבנקים, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי), המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית ונציג משרד האוצר.
הוועדה הוקמה מכוח החלטת ממשלה מיום 17.9.2013 והוסמכה לגבש מתווה למדיניות שתצמצם בהדרגה את השימוש במזומן ובאמצעי תשלום מבוססי נייר אחרים, כולל הגבלה על סחירות צ'קים. מטרת המהלך הנה צמצום ההון השחור בישראל, מיצוי פוטנציאל גביית המס ומלחמה בפשיעה הכלכלית ובהלבנת ההון. במסגרת פעילותה, בחנה הוועדה את הבעיות הנובעות משימוש במזומן ואת ההסדרים בתחום זה במדינות אחרות וגיבשה מתווה פעולה תוך התחשבות במאפייניו הייחודיים של המשק הישראלי ותוך מתן מענה עבור מגזרים שונים נטולי חשבונות בנק או מוגבלים באמצעים. המלצות הוועדה מתמקדות בשלושה תחומים: הפחתת השימוש במזומן, הפחתת השימוש בצ'קים מוסבים והגדלת השימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים. כמו כן, הוועדה מציעה יישום הדרגתי של ההמלצות על מנת לאפשר לציבור ולמשק להתרגל לשינויים.
לעניין השימוש במזומן, הוועדה ממליצה על הגבלה מיידית של סכום עסקה ל- 7,500 ש"ח, ולאחר מכן ל- 5,000 ש"ח. כמו כן, ממליצה הוועדה להגביל את סכום העסקה בין צדדים פרטיים לסכום שיתחיל מסך של 50,000 ש"ח ויופחת לסכום של עד 15,000 ש"ח, למעט בעסקה למכירת כלי רכב משומשים בין גורמים פרטיים, אשר תוגבל לסכום של עד 50,000 ש"ח. הקלה נוספת תינתן לבעלי חשבונות מוגבלים, עד החלת כרטיסי החיוב המיידי, והם יוכלו לבצע תשלומים במזומן עד סכום של 20,000 ש"ח, בכפוף לשמירה על החשבונית לתקופה של שלוש שנים לפחות. הפרת האיסור על ביצוע עסקאות במזומן מעל לסף שהוגדר תיקבע כעבירה פלילית שבגינה יוטל קנס מנהלי (על גורמים פרטיים) או עיצום כספי (על עוסקים) בסך של 25% על הקונה ו-35% על המוכר.
לעניין השימוש בצ'קים, הוועדה ממליצה להגביל באופן מיידי את האפשרות לפרוע צ'קים אשר סוחרו יותר מפעם אחת לסכום של 7,500 ש"ח, בשלב הביניים הסכום יוגבל ל- 5,000 ש"ח ובטווח העתידי יאסר סיחור צ'קים בכל סכום. כמו כן, הוועדה ממליצה לאסור הוצאת וקבלת צ'קים שלא מצוין עליהם שם המוטב ("צ'ק על החלק"/"צ'ק פתוח") ולהגביל עסקאות בצ'קים לסכום של מיליון ש"ח. בנוסף, עד לסכום המגבלה יהיה צורך בתיעוד ההסבה על גב הצ'ק. הוועדה ממליצה להחיל רגולציה מחמירה יותר על נותני שירותי אשראי ובכפוף לכך לאפשר הסבה אחת של צ'ק אל גוף פיננסי מפוקח מעבר לסכום המגבלה.
על מנת לצמצם את השימוש במזומן ובצ'קים סחירים, ממליצה הוועדה לקדם את השימוש באמצעי תשלום אלקטרוניים מתקדמים, לרבות הרחבת השימוש בכרטיס חיוב מיידי ובכרטיס נטען מזוהה תוך הפחתת העמלות הכרוכות בהן. כמו כן, הוועדה ממליצה על האצת מעבר המערכת הבנקאית לשימוש ב"כרטיסים חכמים", קידום מיידי של חוק הסליקה האלקטרונית וקידום ארנק וירטואלי חכם וצ'ק דיגיטלי. לצורך הטמעת השימוש באמצעי תשלום מתקדמים, הוועדה ממליצה להתניע במקביל תהליך של חינוך פיננסי לציבור הרחב.
לדו"ח הביניים