ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה את צו איסור הלבנת הון שיחיל חובות מתחום משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירות עסקי (עורכי דין ורואי חשבון)

 
|03/12/2014 |

ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה את צו איסור הלבנת הון שיחיל חובות מתחום משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירות עסקי (עורכי דין ורואי חשבון)


ביום 17.11.2014 אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014. הצו הותקן על ידי שרת המשפטים מכוח סמכותה בהמשך לתיקון חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 שהתקבל בחודש יולי 2014 לפיו משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור יחול על נותני שירות עסקי – עורכי דין ורואי חשבון, בכפוף להתקנת הצו (להלן: "התיקון").
תיקון החוק נועד למנוע ניצול לרעה של נותני שירות עסקי המבצעים פעולות פיננסיות עבור לקוחותיהם לצורך הלבנת הון או מימון טרור ונקבע לאור הסטנדרטים הבינלאומיים בתחום הכוללים דרישה להחיל את המשטר על מגזרים אלה.
החוק מחיל את משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור על עורכי דין ורואי חשבון בהתייחס לפעולות עסקיות בעלות אופי פיננסי שהם מבצעים עבור לקוחותיהם, כגון קנייה או מכירה של נדל"ן, ניהול נכסים והקמת חברות. החוק קובע במפורש כי אין בהוראותיו כדי לפגוע בחיסיון עו"ד-לקוח, הקבוע בסעיף 48 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.
הצו מטיל על עורכי הדין ורואי החשבון חובה לזהות את לקוחותיהם, לבצע הליך "הכרת הלקוח", ולשמור רישומים, ואינו כולל חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. עם זאת, הוסכם כי במקביל להוראות החוק, יותקנו  כללים אתיים לפיהם עורך דין או רואה חשבון לא יבצע פעולה כאשר הוא מעריך שרמת הסיכון להלבנת הון או מימון טרור של אותה פעולה היא גבוהה.
הצו עבר שינויים רבים בעקבות מגעים ממושכים בין לשכת עורכי הדין ולשכת רואי החשבון לבין מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי) במשרד המשפטים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על פי עקרונות מתווה שהוסכם על כל הצדדים הנוגעים בדבר. הצעת החוק הממשלתית כללה במקור חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, כנדרש על פי הסטנדרטיים הבינלאומיים, אך בעקבות עמדת הלשכות המקצועיות וחששן מפני פגיעה בחיסיון והערות ועדת חוקה, ועל מנת שניתן יהיה להתחיל ביישום הסטנדרט הבינלאומי לגבי יתר החובות, הוסרה חובת הדיווח מהחוק, בכפוף להסכמה על התקנת כללים אתיים בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, כמפורט לעיל.
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס,  מציין כי אכיפת משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור על עו"ד ורו"ח הכרחית על מנת שלא יעשה בהם שימוש לצרכי הלבנת הון ומימון טרור. עם זאת, לנדס מציין כי הרגולציה במתכונתה הנוכחית ללא חובת הדיווח עדיין אינה עומדת בסטנדרטים הבינלאומיים הנדרשים וכי עלולה להימתח על מדינת ישראל ביקורת בינלאומית בנושא.
הצו ייכנס לתוקף ביום 2 בספטמבר 2015.
לקישור לצו לחץ כאן