MONEYVAL

 
MONEYVAL הנה וועדת מומחים של מועצת אירופה העוסקת בהערכת הטיפול בהלבנת הון ובמימון טרור. הוועדה הוקמה בשנת 1997 כארגון אזורי מסוגו של ה-FATF (המינוח באנגלית הוא FATF-Style Regional Body או FSRB) לקידום ובחינת יישום המלצות ה-FATF במדינות החברות בה. כיום חברות ב-MONEYVAL למעלה מ-30 מדינות אירופאיות, וכן משמשים בה כמשקיפים ארגונים בינלאומיים דוגמת ה-FATF, קרן המטבע העולמית, הבנק העולמי וגופי האו"ם למלחמה בפשיעה, סמים וטרור. הוועדה אמונה על עריכת ביקורות הדדיות, שבהן נבחנת מידת עמידתן של המדינות החברות בסטנדרטים הבינלאומיים המחייבים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, וכן מתקיים מעקב שוטף אחר תיקון הליקויים שנמצאו בביקורות.

​ישראל כמדינה חברה ב-MONEYVAL

  • ישראל הצטרפה ל-MONEYVAL בשנת 2006 כ"משקיפה פעילה". בשנת 2013 הוענקו למדינה זכויות הצבעה, זאת לאחר 7 שנים בהן הייתה משקיפה ונתונה לביקורות בלבד.
  • הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מובילה את המשלחת הישראלית ל-MONEYVAL ומשתתפת במפגשי המליאה, בכנסים ובדיונים המקצועיים, ושותפה להעמקת הידע וההבנה בנוגע לסטנדרטים הבינלאומיים והליך הביקורת הבינלאומית. בנוסף נציגים מישראל הוכשרו על ידי MONEYVAL כמעריכים לביצוע הליכי ביקורת הדדית על פי מתודולוגיית ה-FATF.
  • ישראל הינה אחת משתי מדינות החברות גם ב-MONEYVAL וגם בארגון ה-FATF.
  • הליך ביקורת הדדית: בשנת 2018 ישראל עברה הליך ביקורת הדדית בינלאומית על ידי MONEYVAL יחד עם ארגון ה-FATF. בזכות עמידתה בהצלחה רבה בביקורת המקיפה, אשר בחנה את משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל, ישראל צורפה כחברה בארגון ה-FATF (לקריאה נוספת על הליך הביקורת בשנת 2018). קודם להליך הביקורת בשנת 2018, עברה ישראל הליכי ביקורת הדדית על ידי MONEYVAL בשנים 2008 ו-2013, וכן הליכי מעקב אחר התקדמות יישום הדו"ח בשנים 2009 ו-2011 (מידע אודות הליכי ביקורת אלו ניתן למצוא באתר MONEYVAL).
  • אירוח כנס JEM: בחודש מרץ 2019 אירחה ישראל את הכנס הבינלאומי הכלכלי המשמעותי ביותר בתולדותיה בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור: מפגש המומחים השנתי (Joint Experts Meeting או JEM) של ארגון ה-FATF ו-MONEYVAL בהשתתפותם של בכירים בארץ ובעולם, בראשותן של שרת המשפטים דאז, ח"כ איילת שקד, מנכ"לית משרד המשפטים דאז, אמי פלמור, וראש הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית ווגמן-רטנר. בכנס השתתפו כ-300 מומחים עולמיים בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור מלמעלה מ-55 מדינות שונות. הכנס הוקדש לדיונים באתגרים אופרטיביים גלובליים עדכניים בנושאי: סיכוני מימון טרור, נכסים וירטואליים, וחילוט נכסי פשיעה חוצי גבולות.