MONEYVAL

 
ארגון MONEYVAL  הנו הארגון האזורי של מועצת אירופה העוסק במניעת הלבנת הון ומימון טרור. הארגון הוקם בשנת 1997 כארגון אזורי דמוי-FATF  (FATF Style Regional Body או FSRB) לקידום יישום המלצות ה-FATF במדינות החברות בו. כיום חברות בו למעלה מ-30 מדינות אירופאיות, וכן משמשים בו כמשקיפים ארגונים בינלאומיים דוגמת ה-FATF, קרן המטבע העולמית, הבנק העולמי וגופי האו"ם למלחמה בפשיעה וסמים וכן טרור. הארגון אמון על עריכת ביקורות הדדיות, שבהן נבחנת מידת עמידתן של המדינות החברות בארגון בסטנדרטים הבינלאומיים המחייבים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, וכן מקיים מעקב שוטף אחר תיקון ליקויים שנמצאו בביקורות. ​

 

​ישראל כמדינה חברה בארגון MONEYVAL

ישראל הצטרפה לארגון בשנת 2006 כ"משקיפה פעילה". בשנת 2013 הוענקו למדינת ישראל זכויות הצבעה בארגון וזאת לאחר 7 שנים בהן הייתה משקיפה ונתונה לביקורות בלבד.

הרשות לאיסור הלבנת הון מובילה את המשלחת הישראלית לארגון ומשתתפת במפגשי המליאה, בכנסים ובדיונים המקצועיים של הארגון, ושותפה להעמקת הידע וההבנה לגבי הסטנדרטים הבינלאומיים והליך הביקורת הבינלאומית. בנוסף נציגים מישראל הוכשרו על ידי MONEYVAL להיות מעריכים לביצוע הליכי ביקורת הדדית למדינות הארגון. ראש הרשות לשעבר, עו"ד יהודה שפר, אף מעביר הכשרות למעריכים במסגרת קורס ייעודי.


ישראל הינה אחת משני מדינות חברות בארגון MONEYVAL שגם חברה בארגון ה-FATF, דבר המציב את ישראל במעמד מיוחד כמי שיכולה לתרום רבות לשאר מדינות האזור ביישום המלצות ארגון ה-FATF למאבק בהלבנת הון ומימון טרור.


הליך ביקורת הדדית: בשנת 2018 ישראל עברה הליך ביקורת הדדית בינלאומית על ידי ארגון MONEYVAL יחד עם ארגון ה-FATF. בזכות עמידתה בהצלחה רבה בביקורת בינלאומית מקיפה אשר בחנה את משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל, ישראל צורפה כחברה בארגון ה-FATF. (לקריאה נוספת על הליך הביקורת בשנת 2018[IG2] ). קודם להליך הביקורת בשנת 2018, ישראל עברה הליכי ביקורת הדדית על ידי MONEYVAL בשנים 2008 ו-2013, וכן הליכי מעקב אחר התקדמות יישום הדו"ח בשנים 2009 ו-2011. לכל דו"חות הביקורת ודו"חות התקדמות על מדינת ישראל/


אירוח כנס JEM: במרץ 2019 ישראל אירחה את הכנס הבינלאומי הכלכלי המשמעותי ביותר בתולדותיה בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור: מפגש המומחים השנתי (Joint Experts Meeting או JEM) של ארגוני ה-FATF ו-MONEYVAL בהשתתפותם של בכירים בארץ ובעולם, בראשותן של שרת המשפטים, ח"כ דאז איילת שקד, מנכ"לית משרד המשפטים דאז, אמי פלמור, וראש הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית ווגמן-רטנר.

בכנס השתתפו כ-300 מומחים עולמיים בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור מלמעלה מ-55 מדינות שונות. הכנס הוקדש לדיונים באתגרים אופרטיביים גלובליים עדכניים בנושאי: סיכוני מימון טרור, נכסים וירטואליים, וחילוט נכסי פשיעה חוצי גבולות. לקריאה נוספת על כנס  JEM.

 

 

עבודת הארגון:


ארגון MONEYVAL מונה כיום כ-30 מדינות אירופאיות וכן ארגונים בינלאומיים דוגמת ארגון ה-FATF, קרן המטבע העולמית, הבנק העולמי וגופי האו"ם למלחמה בפשיעה וסמים וכן לטרור. בארגון חברות 28 מדינות קבועות (ביניהן אלבניה, אנדורה, בולגריה, קרואטיה, קפריסין, צ'כיה, הונגריה, לטביה, ליכטנשטיין, ליטא, מלטה, רומניה, רוסיה), מדינות המשמשות משקיפות פעילות (הוותיקן, ג'רסי, גרנסי, איי מאן, גיברלטר) וכן 2 מדינות החברות ב-FATF המשמשות נציגות זמניות - צרפת ואיטליה.


ארגון MONEYVAL אמון על עריכת ביקורות הדדיות ((Mutual Evaluation למדנות החברות בו. בביקורות אלו נבחנת מידת עמידתן של המדינות בסטנדרטים הבינלאומיים המחייבים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור של ארגון ה-FATF. בנוסף הארגון מקיים מעקב שוטף אחר תיקון ליקויים שנמצאו בביקורות והתקדמות יישום התובנות שעלו מהביקורת. במסגרת הליך הביקורת, נבחנים באופן קפדני מכלול ההסדרים בתחום ומידת האפקטיביות שלהם על ידי צוות מומחים שהוכשרו על ידי הארגון לשמש מעריכים.


הארגון מקיים כנסים ודיונים מקצועיים בנוגע לסוגיות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. הארגון גם עוקב אחר טיפולוגיות הלבנת הון ומימון טרור חדשות באזור במטרה לסייע למקבלי החלטות ברמה האסטרטגית ואופרטיבית. בנוסף הארגון מעביר הכשרות מקצועיות ומסמיך מערכים לעריכת הליכי ביקורת הדדיות. הארגון גם מעניק סיוע טכני למדינות בקידום והעלאת מודעות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

 

מבנה הארגון:

 

המטה: 

המטה מכין את עבודת הארגון, וחברים בו יו"ר הארגון, שני סגנים, ועוד שני נציגים נבחרים.


קבוצות עבודה:


Group of Experts
- קבוצות מומחים אד-הוק: מוקם קבוצת מומחים ייעודית שמלווה כל הליך ביקורת הדדית במטרה לסייע למעריכים, למליאה, ליו"ר הארגון ולמזכירות לאורך ההליך ובכדי לבחון אותו.


Advisory Group on Policy and Evaluations - הקבוצה לייעוץ בעייני מדיניות וביקורת: קבוצה זו מסייעת ליו"ר הארגון ולמטה בנושאי מדיניות סיכול הלבנת הון ומימון טרור והערכות, במטרה לחזק את התרומה של הארגון לרשת הגלובאלית למאבק בהלבנת הון ומימון טרור.


Working Group on Evaluations – קבוצת העבודה להערכות הדדיות: קבוצה זו מסייעת למליאת הארגון בעניינים טכניים ונושאים משמעותיים אחרים הנוגעים להערכות הדדיות. בפני שכל דו"ח ביקורת מוצג למליאה, קבוצת העבודה מגבשת רשימת נושאים מהותיים העולים מהדו"ח שיש לבחון.