FATF

 
ארגון ה-FATF​  (Financial Action Task Force) הינו כוח משימה בינלאומי האמון על פיתוח וקידום מדיניות עולמית ושיתופי פעולה בינלאומיים במאבק בהלבנת הון, במימון הטרור ובמימון פרוליפרציה של נשק להשמדה המונית. מאז הקמתו בשנת 1989 מוביל ארגון ה-FATF את המאמץ הבינלאומי על ידי יצירת מסגרת נורמטיהית וקביעת סטנדרטים למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, אותם מחויבות המדינות לאמץ וליישם, לצד ביצוע מעקב שוטף אחר יישום המלצותיו. הארגון מקדם את יישום הסטנדרטים באמצעות גיבוש ופרסום הערות פרשניות לסטנדרטים, מסמכי הנחייה, דוחות טיפולוגיות, ועוד. מסמכים אלו באים לסייע למדינות לעמוד בסטנדרטים ולשפר את יכולתן להיאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון פרוליפרציה של נשק להשמדה המונית, בהתאם לפרופיל הסיכונים בשטחן. 

ארגון ה-FATF הוקדם על ידי מדינות ה-G7 וכיום מדווח לפורום מדינות ה-G20; הארגון מונה כיום 37 מדינות חברות בלבד (עוד שני ארגונים רב-מדינתיים). בין המדינות החברות בארגון ניתן למצוא את ארה"ב, קנדה, בריטניה, צרפת, רוסיה, סין, יפן, דרום אפריקה, הולנד, בלגיה, שוויץ, נורבגיה, ספרד ועוד. בדצמבר 2018 ישראל צורפה כמדינה ה-36 לארגון.

התפתחות מעמדה של ישראל בארגון ה- FATF

  • משנת 2012 ניהלה ישראל הליך דיפלומטי ומקצועי מורכב במטרה להצטרף לארגון. בשנת 2014 החליט הארגון, בצעד חריג, לאפשר צירוף מספר מצומצם של מדינות לשורותיו, ולאחר סינון קפדני הסכים לבחון גם את מועמדותה של ישראל, בכפוף לעמידתה בהצלחה בביקורת בינלאומית של הארגון בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. 
  • בפברואר 2016, החליט הארגון פה אחד על צירופה של ישראל במעמד של משקיפה, החל מיוני 2016. כך החלה הרשות להוביל את משלחת ישראל לארגון ולהשתתף במפגשי קבוצות העבודה והמליאה של הארגון. יחד עם זאת, על מנת להתקבל כחברה מן המניין היה על מדינת ישראל לעמוד בהצלחה בביקורת בינלאומית מקיפה. 
  • בחודש דצמבר 2018 צורפה מדינת ישראל כחברה מלאה בארגון ה-FATF, לאחר שנתים בלבד בהם הייתה משקיפה. דו"ח הביקורת על מדינת ישראל, אשר אומץ במליאת הארגון בחודש אוקטובר 2018, מעיד כי ישראל היא אחת משלוש המדינות המובילות בעולם מבחינת אפקטיביות המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. הדו"ח הדגיש כי לישראל יש הבנה טובה בנוגע לסיכונים להלבנת הון ומימון טרור בשטחה, וכי המדינה פיתחה כלים למאבק יעיל ומוצלח באיומים אלו, תוך קיומו של תיאום הדוק בין רשויות האכיפה הרלוונטיות. בנוסף, קיבלה ישראל את הציון המרבי לעניין יעילות השימוש במודיעין פיננסי ככזה התורם לחקירות והעמדה לדין בעבירות הלבנת הון ומימון טרור. 
  • ההצטרפות לארגון מהווה הישג מרכזי המשקף את קפיצת המדרגה ושינוי התפיסה שביצעה ישראל, בתוך פחות משני עשורים, באופן המאפשר הגנה על שלמותה וביטחונה של המערכת הפיננסית הישראלית וממצב אותה בחוד החנית של המאבק העולמי בהלבנת הון ובמימון טרור. מדובר בהישג לאומי אסטרטגי משמעותי שהוא פרי מאמץ משותף של עשרות גורמי ממשל ומשקף מאבק אפקטיבי וחסר פשרות במלביני ההון ומממני הטרור.
  • ההצטרפות לארגון משפרת את שיתוף הפעולה בין ישראל לבין מדינות העולם במישור הפיננסי, המודיעיני ובמישורים הכלכלי והמשפטי. כמו כן, תורמת לחיזוק הכלכלה ולסקטור העסקי בישראל ולמיצוב ישראל כמקום אטרקטיבי להשקעות. 

כחברה בארגון, לוקחת  מדינת ישראל חלק פעיל בעיצוב המדיניות העולמית בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור; מלבד בנושאי פיתוח מדיניות, פועלת המשלחת הישראלית במסגרת קבוצות העבודה של הארגון גם בתחום המחקר התורתי, בתחום הביקורות ההדדיות, במעקב אחר מדינות שאינן משתפות פעולה או אינן מציגות משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור אפקטיבי. 

במרץ 2019 ישראל אירחה את כנס המומחים השנתי של הארגון. בכנס השתתפו כ-300 מומחים עולמיים בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור מלמעלה מ-55 מדינות שונות. הכנס הוקדש לדיונים באתגרים אופרטיביים גלובליים עדכניים בנושאים שונים כולל סיכוני מימון טרור, נכסים וירטואליים וחילוט נכסי פשיעה חוצי גבולות. כמו כן, המפגש כלל סדנה מיוחדת בנושא חדשנות טכנולוגית בתחום החקירות הפיננסיות של הלבנת הון ומימון טרור וכן סדנה עולמית מיוחדת של שופטים ופרקליטים מרחבי העולם בנושא העמדה לדין והרשעה בתיקי מימון טרור.