אודות

 
המועצה הציבורית להגנת הפרטיות מורכבת מנציגי ציבור מהאקדמיה ומהמגזר הפרטי וכן מנציג עובד המדינה, העוסקים בתחום הגנת הפרטיות. חברי הועדה ממונים על ידי שר/ת המשפטים. חברי המועצה נמנים על מקצועות ודיסיפלינות מגוונות, כגון, עורכי דין העוסקים בתחום הגנת הפרטיות, אנשי אקדמיה בתחומי המשפט, הטכנולוגיה, מדעי המחשב ומדעי החברה ונציגי המגזר הפרטי בתחומי מקצוע רלוונטיים.

הזכות לפרטיות היא זכות יסוד במדינת ישראל. היא אבן יסוד במשטר הדמוקרטי הישראלי. כך קבעה הכנסת במפורש בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, כך פירשו בתי המשפט ובראשם בית המשפט העליון באופן עקבי. הזכות לפרטיות נקבעה גם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. 

חוק הגנת הפרטיות נחקק במגמה להקנות כלים להגנה על האזרח מפני פגיעה בפרטיותו וכדי להתמודד עם הסיכונים השונים שמהווים פגיעה בפרטיות. 
התפקיד הסטטוטורי של המועצה הוא להעיר את הערותיה על דו"ח רשם מאגרי המידע, לפי סעיף 10א' לחוק. כמו כן, משמשת המועצה כיועצת לשרת המשפטים בנושאי פרטיות, ומביעה עמדתה בהליכי חקיקה ראשית ומשנית, גם בפני הכנסת וועדות הכנסת.
 
המועצה פועלת בשיתוף פעולה עם הרשות להגנת הפרטיות (רמו"ט, הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, על פי חוק הגנת הפרטיות) ועם מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.
המועצה עצמאית, ושמה בראש מעייניה את הגנת הפרטיות של הציבור.
 
המועצה פועלת לעידוד קידום החקיקה בתחום הגנת הפרטיות כמו גם למתן דגש על הגנת הפרטיות בחקיקה, ולהתאמתה לחידושי הטכנולוגיה והאינטרנט בעת החדשה. זאת נוכח האתגרים המודרניים הכרוכים בהגנה על פרטיות בכלל והגנה על מידע אישי בפרט. המועצה ממליצה גם על תיקוני חקיקה להגברת האכיפה הציבורית והפרטית, ולהתאמתה לכללים המודרניים הנהוגים במערב.

המועצה סבורה כי יש לפעול לחיזוקה של הזכות לפרטיות בכמה וכמה מישורים, ביניהם – התאמות הדין, הגברת האכיפה המהותית, הטמעה של תהליכי פרטיות בארגונים ובפיתוחים טכנולוגיים והסברה וחינוך לציבור.