מערכת "יעל"ה"

 

​הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה.

"יעל"ה"- ייעוד עזבונות לטובת המדינה


אנו שמחים לבשר לכם כי וועדת העיזבונות עברה להשתמש במערכת ממוחשבת חדשה – יעל"ה (ייעוד עיזבונות לטובת המדינה), שמטרתה לנהל ביעילות את כל שלבי פעילותה של הוועדה, להגביר את נגישות הציבור אליה, ולטייב את השירות למגישי הבקשות.

 
המערכת הממוחשבת תאפשר למוסדות הרשאים להגיש בקשות להקצבה על פי נוהל עבודת הוועדה, לעשות זאת באמצעות האינטרנט, וכן לעקוב אחר סטאטוס הטיפול בבקשה ולקבל הודעות על החלטות הוועדה לגביה.
 
משמעות המעבר היא שבקשות התמיכה לשנת 2016 ואילך וכן הנתונים והמסמכים הנדרשים לצורך כך, יוזנו באופן ישיר ע"י המוסדות באמצעות האינטרנט למערכת "יעל"ה", ולא יהיה ניתן יותר להגישן לוועדה בכל דרך אחרת.
 

אמצעי הכניסה למערכת

  • כדי לשמור על חיסיון המידע, מאובטחת מערכת יעל"ה באמצעי אבטחת מידע מתקדמים והכניסה אליה מתבצעת באמצעות "כרטיס חכם" בלבד, אשר מונפק באמצעות גופים שהוסמכו לנושא על ידי משרד המשפטים וממשלת ישראל.
  • באחריות מוסדות אשר עדיין אין ברשותם "כרטיס חכם" כאמור לדאוג להנפקתו בהקדם, וזאת אך ורק עבור נציג שהוא מורשה חתימה כדין בשם המוסד.
  • רק נציג זה יוכל להזין את הנתונים, ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך הגשת הבקשה להקצבה.
  • מוסדות אשר הנפיקו כבר "כרטיס חכם" למורשה חתימה מטעם המוסד, וזאת לצורך השימוש בפורטל התמיכות הכללי של מערכת מרכב"ה, יוכלו להשתמש באותו כרטיס לצורך השימוש במערכת יעל"ה.
  • עם זאת, תשומת לב אותם מוסדות לכך שבשונה מפורטל התמיכות במרכב"ה לא תידרש חתימה דיגיטלית על גבי המסמכים במערכת יעל"ה, ולפיכך לצורך הכניסה והשימוש במערכת יעל"ה יש צורך בכרטיס אחד בלבד מתוך 2 הכרטיסים החכמים שהונפקו לצורך מערכת מרכב"ה עבור מורשי החתימה.
 

הנפקת "כרטיסים חכמים" למוסדות שעדיין אינם מחזיקים בהם

לצורך הנפקת הכרטיס החכם עבור מורשה החתימה כדין יש לפנות לאחת מהחברות שאושרו כ"גורמים מאשרים" לכך על ידי משרד המשפטים לפי הפרטים המופיעים בקובץ המצורף.
 

תהליך שיוך נציג:

  • חשוב ביותר! גם לאחר הנפקת כרטיס חכם, או אף אם ברשותו של המוסד כבר מצוי כרטיס חכם, לא ניתן יהיה להיכנס למערכת יעל"ה ללא ביצוע של תהליך שיוך נציג למוסד, וזאת באמצעות הזנה למערכת של טופס "הסמכת מורשה חתימה כנציג מוסד במערכת יעל"ה של וועדת העיזבונות", חתום ומאושר על ידי עורך דין.
  • תהליך השיוך יבוצע דרך אתר וועדת העיזבונות. בתפריט האתר, יש להיכנס ל"עיזבונות on-line" ובו תוכלו לבחור באפשרות "שיוך נציג". לאחר העלאת כל הפרטים, וטופס הסמכת הנציג, יקבל הפונה מן הוועדה תשובה לפנייתו באמצעות מייל חוזר.
  
נדגיש שוב כי ללא השלמת תהליך השיוך לא ניתן יהיה לפתוח למוסד הרשאה במערכת יעל"ה, והמוסד לא יוכל להגיש בקשה לוועדה וכי כאמור לעיל, את הבקשות לשנת 2016 ואילך לא ניתן יהיה להגיש לוועדה, אלא באמצעות המערכת הממוחשבת  ע"י כרטיסים חכמים ומורשה החתימה בלבד. בקשות הקצבה שתוגשנה לוועדה בכל דרך אחרת– תדחנה על הסף.